Trump verikamah Aumun, Mayoos Vaakah vaki nujehey !


2f0ac6cef37542d0bf051193be11e732_18
އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބު  ޓްރަމްޕު ކާމިޔާބުކުރުމުން ގިނަ އަދަދެއްގެ މުސްލިމުން މާޔޫސްވިއެވެ.
ސަބުބުތަކެއް ނެތިއެއް ނޫނެވެ! ފާޅުގައި މުސްލިމުނާއި ޖައްސަލާފައި ކެމްޕެއިން ވައުދުތަށް ވެފައިވާތީއެވެ.
އެހެންނަމަވެސް ހަނދާން ކޮއްލަންޖެހޭ ކަމަކީ އެމިރިކާގައި ކުރީން ރައީސް ކަން ކުރެއްވި ރައީސުންވެސް، އެތައް މިލިއަން މުސްލިމުން އިރާޤާއި އަފްޤާނިސްތާން އަދި ފަލަސްތީން ފަދަ ގައުމުތަކުން މަރާފައިވުމެވެ. އެމީހުންނަކީ އަހަރެމެން މުސްލިމުންނަށް އެއްވެސް ރަހުމެއް އަދި ކުލުނެއް ހުރި ބައެއް ނޫނެވެ. ޓްރަމްޕް އާއި އެނޫންވެސް އެމެރިކާގެ ރައީސްކަން ކުރެއްވި އެންމެންނަކީވެސް އިސްލާމް ދީނާއި މުސްލިމުންގެ އަދުއްވުންނެވެ.

 

ކުރީގެ ރައީސުންނާއި ޓުރަމްޕް އާއި ހުރި ތަފާތަކީ، ކުރީގެ ރައީސުން މުލިމުން މަރަމުން ގެންދަނީ މުސްލިމުންދެކެ ލޯބިވާކަމަށް ދުނިޔެއަށް ދައްކައިގެންނެވެ.
އެހެންނަމަވެސް އަލަށް އިންތިހާބު ވި މި ޑޮނާލްޑް ޓްރަމްޕް އެނާ މުސްލިމުންނާއި މެދު ގެންގުޅޭ ނަސްލީ ތަފާތު ކުރުމާއި ރުޅިވެރިކަން ހާމަކުރަމުންދަނީ ފާޅުގައިއެވެ.އެހެންކަމުން އެހެން ރައީސުންނަށް ވުރެ މީނާގެ މުނާފިޤުކަން ކުޑައީކަމަށް ދެއްނެވިދާނެއެވެ.
މުސްލިމުންނޭވެ !ކަންބޮޑުވެ ނުލައްވާ ! ﷲ ގެ ވާގިފުޅާއި އިރާދަފުޅާއި އެކުގައި މެނުވީ އެއްވެސް ކަމެއް ނުވާނެއެވެ !ޓްރަމްޕްއަކަށް މުސްލިމުންނާއި އިސާލްމް ދީން ބަލިކަށިއެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.
ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި މާތްﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވަނީ، “ހަމަކަށަވަރުން، ޤުރުއާން ބާވާލެއްވީ ތިމަން ރަސްކަލާނގެއެވެ. އަދި ހަމަކަށަވަރުން، ތިމަން ރަސްކަލާނގެ، އެޤުރުއާން ރައްކާތެރި ކުރައްވާހުށީމެވެ.” މިހެންނެވެ. ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގައި، މިއާޔަތުގައި ޤުރުއާނުގެ މާނައިގެ ތެރޭގައި އިސްލާމްދީންވެސް ހިމެނެއެވެ. މިއާޔަތަށް ބަލާއިރު، ދީން ރައްކާތެރި ކުރުމަކީ، އިންސާނުންގެ ކަމެއް ނޫންކަން ދޭހަވެއެވެ. އެކަން އޮތީ މާތްﷲ ހަމަޖައްސަވައިފައެވެ.
އެހެންކަމުން މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ މި އިސްލާމީ އުއްމަތް ބަރުދާސްތު ކުރަމުން މިގެންދާ ހިތްދަތިކަމާއި ވޭނުގެ އިތުރު ވޭނެއް ނާއަޅާނެއެވެ.
އަޅުގަނޑުމެންގެ ދުޝްމަނުންނަށް، އަޅުގަނޑުމެންގެ ހާލަތު ބަދަލުކުރުމަށް ފަރުސަތު ނުދީ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ހާލަތު އަޅުގަނޑުމެން އަމިލައްއަށް މިނޫން ރަނގަޅު ހާލަތަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމާތޯއެވެ! އިންޝާﷲ އަޅުގަނޑުމެން މުސލިމުންނަށް ނަސްރު ލިބޭނެއެވެ !

ދޮގު ވައުދު ވުމުގެ މޫސުން ދިވެހިންނާއި ބައްދަލުކޮށްފި


ކޮންމެ އިންތިހާބަކާއި ދިމާކޮށް ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކުރުމަށް ތަފާތު ގިނަ  ވައުދަތަކެއް ރައްޔިތުންނަށް ވަމުންދެއެވެ. ނަމަވެސް މީގެ ތެރެއިން ގިނަ ވައުދުތަށް ފުއްދުމުގެ އެއްވެސް އިހްލާސްތެރިކަމެއް ސިޔާސީ މީހުންގެ ނުހުރެއެވެ. އެމީހުންގެ ހުރިހާވެސް ފޯކަސް ނުވަތަ އަމާޒަކަށް ވެފައިވަނީ ކޮންމެ ފަދަ ވައުދެއް ރައްޔިތުންގެ ކައިރީގައި ވުމަށްފަހުވެސް އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރުމެވެ.
ކުރިޔަށް އޮތް ލޯކަލް ކުއުންސިލް އިންތިހާބު މިވަނީ ބޯމަތިވެފައި އެވެ. އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވާނެ ކަމަށް ބައެއް ކެންޑިޑޭޓުން މިވަނީ އިއުލާންކޮށް، ކެމްޕެއިންފަށާފައި އެވެ. އެހެންކަމުން މި ދުވަސްވަރަކީ ތަފާތު އުުކުޅުތަށް ބޭނުންކޮއްގެން ރައްޔިތުންގެ ބޮލަށް ސަވާރުވެގެން އިންތިހާބު ކަމިޔާބުކުރުމަށް  މި ކެންޑިޑޭޓުން މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދާ ދުވަސްކޮޅެކެވެ. އަސްލު ކެންޑެިޑޭޓުން ކަމަށް ބުނެ  500 ރުފިޔާގެ ސިޓީ އުރަ ބަހަމުންދާނެ ދުވަސްވަރެވެ.
އެހެންނަމަވެސް ރައްޔިތުން، އެ ރައްޔިތުންގެ ޒިންމާ އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އަދާކުރަންޖެހެއެވެ. މީހަކު އަދި ވައުދެއްވިޔަސް، އެއްވެސް ވިސްނުމެއް ފިކުރެއް ނެތި އެ ވައުދަތަށް ފުއްދާނެކަމަށް ޤަބޫލްކޮށްގެންނުވާނެއެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި އެ ވައުދުވާ ކެންޑިޑޭޓަކީ ވާ ވައުދު ފުއްދޭވަރުގެ ޤާބިލުކަން ހުރި މީހެއްތޯ ބަލަންޖެހެއެވެ. އަދި ވަގުތީ މަލީ ކުޑަކުޑަ މަންފާއަކަށް ތިބާގެ ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްޤު ވިއްކާނުލައްވާށެވެ. އޭގެ ހިތި ނަތީޖާ ތިބާ އާއި ފަހުން އަރާ ހަމަކުރާނެ ކަމީ މިއަދު ފެންނަން އޮތް ހަޤީގަތެވެ

ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރީން މިކަމާއި މެދު ވިސްނާލަން ވީ ނޫންތޯ ؟

Farah Eri Boatu Jurimaana kohffai libey Faisaa Heydha Kuranjeheyney Fuvahmulakah !!


l_14736904171

މިރަށު ފަރަށް އެރި ބޯޓުގެ ސަބަބުން މިރަށުގެ ފަރަށް ލިބުނު ގެއްލުންތަށް މިހާރު ބަލަމުންދާ އިރު ، މި ބޯޓު ބޮޑު އަދަދަކުން ޖުރިމައިނާކޮށް ފިޔަވަޅު އަޅާނެއެވެ. އަދި މި ބޯޓުގައި ހުރި ހިލަތަށް ވަކި މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައި އެ ހިލަތަށް މޫދަ އެޅުމުން ފަރަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލުވެސް ހޯދާނެކަމަށް އެންވާރމެންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީއިން ވަނީ ހާމަކޮއްފައެވެ.
މިރަށު ފަރައެރި ބޯޓުން ޖުރިމައިނާގެ ގޮތުގައި ދައްކާ ހުރިހާ ފައިސާ އެއް ހޭދަކުރަންޖެހޭނީ ފުވައްމުލަކުގެ މި ނަޒުކު ފަރުތަކާއި ގޮނޑުދޮއް ހިމަޔާކުރުމަށެވެ. ގެއްލުންވީ ފުވައްމުލަކުގެ ފަރަށެވެ! ދަ ގްރޭޓް މާލޭގެ ފަރަކަށް ނޫނުެވެ. އެހެންވީމަ ޖުރިމައިނާގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ނަގާ ހުރިހާ ފައިސާ އެއް މިކަމަށް ހޭދުކުރުމަށް ފުވައްމުލަކު ރައްޔިތެއްގެ ޙައިސިއްޔަތުން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ގޮވާލަމެވެ.

ގޯހީ ފުވައްމުލަކު ފެނެކައިގެ ފުވައްމުލަކު ބްރާންޗްތައް ؟ ނޫނީ މެއިން ބުރާންޗްތައް؟


ފުވައްމުލަކު އިރު އިރުކޮޅާ ކަރަންޓު ކެނޑުމުން ދާތީ ފުވައްމުލަކު ރައްޔިތުންވަނީ ރަތައް އަރާފައި އެވެ. ފާޑު ކިޔާ ގިނަ މީހުންގެ ފާޑު ކިޔުންތަށް އަމާޒުވެފައިވަނީ ފެނަކައިގެ ފުވައްމުލަކު ބްރާންޗަށެވެ .
ސަބަބުތަކެއް ނެތިއެއް ނޫނެނެވެ . އެތަކެއް މެނޭޖަރުންނާއި ސްޕައިވައިޒަރުން ލައިގެން ފެނެކައިގެ ފުވައްމުލަކު ބުރާންޗް ހިންގަމުން އަންނައިރު މިފަދަ ކަމެއް ދިމާވުމުން ، އިގިލި ދިއްކުރެވޭނީ ހަމަ އެބޭ ފުޅުންނަށެވެ.
އެހެންނަމަވެސް ފެނެކައިން ފުވައްމުލަކުގައި ކުރަމުންގެންދާ  ކަރަންޓު ފޯރުކޮއްދިނުމުގެ  ވިޔަފާރީގައި، ފުވައްމުލަކުން  ފުވައްމުލަކުން  ފޮނުވި ހާލަތު ބަޔާންކޮއް ފުވައްމުލަކު ފެނެކަ ބްރާންޗަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ސަމާނު ފޯރު ކޮއްދިނުމަށް ފެނަކައިގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ ނިމާލް ގެ އިހްމާލުވުމައި ފަރުވާ ކުޑަކަމުން ދިމާވެގެން އުޅޭ ކަމެއްކަމަށް ބައެއްފަރާތްތަކުން ދެކެއެވެ . ފެނަކަ ފުވައްމުލަކު ބްރަންޗް އިން ފެނެކަ ކޯޕަރޭޝަން އަށް ފުވައްމުލަކު އިންޖީނުގޭގެ ހާލަތު ބާޔާންކޮއް ބޭނުންވާތަކެތި ހޯދުމަށް އެދުނު ލިޔުން އާންމުވެފައި ވުމުން މިކަމަށް އިތުރަށް ބާރު ލިބެއެވެ.
13406757_10153887951477261_4131029558227026260_n

މޯލްޑިވިައން އައިޑަލް އަކީ ﷲ ގެ މަގަގަށް މީސްތަކުން ގެނައުމަށް ކުރާ މަސައްކަތާއި ދެކޮޅަށް ފެށި ބޮޑު ހަގުރާމާއެއް


 މޯލްޑިވިއަން އައިޑަލް ބާއްވަނީ ރައްޔިތުން އެންޓަޓައިން ކޮށްދޭން ޤާނޫނު ލާޒިމް ކޮށްފައިވާތީ ކަމަށް ޕީއެސެއެމް އިން ބުނުމާއި ގުޅިގެން ބައެއް ދީނީ އިލްމުވެރިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮއްފިއެވެ.13083107_2207606679380042_6733796418125702898_n
މިގޮތުން އައްޝޭޙް މުހައްމަދު ޝަފީއު ވިދާޅުވިގޮތުގައި މޯލްޑިވިައން އައިޑަލް އަކީ ދީނީ އިލްމުވެރިން ﷲ ގެ މަގަގަށް މީސްތަކުން ގެނައުމަށް ކުރާ މަސައްކަތާއި ދެކޮޅަށް ފެށި ބޮޑު ހަގުރާމައެކެވެ. ” މިޔުޒިކް އަކީ ހަރާމްކަމެއްކަން މީސްތަކުންނަށް އެގި މީސްތަކުން މިޔުޒިކްއާއި ދުރުހެލި ވަމުންދާތީވެ ލަވަކިޔުންތެރިން އުފައްދައި އެކަންކަން ދިރުވައި އާލާކޮއް، ﷲ ގެ މަގުން މީސްތަކުން އެއްކިބާ ކުރުމަށް ރާވައިގެން ހިންގާ ބޮޑު ޖަރީމާއެއް! މިކަން ހުއްޓުވަން ޖެހޭ ”  ޝޭޙް ޝަފީއު ވިދާޅުވިއެވެ.
 “ރައްޔިތުންގެ “އެންޓަރޓައިންމެންޓް” އޭ ކިޔާފައި  އޮރިޔާން ފިލްމުވެސް ހަނދާފާނަން ދެއްތޯ؟” ކަމަށް ބުނެ ، ޕީއެސްއެމް އިން ބުނި ބުނުމަށް ރައްދުދެއްވައި އައްޝޭހް އަލީ ޒައިދު ވަނީ ސުވާލު އުފައްދާފައިއެވެ.   “ދުނިޔެއަށް ގޮސް ހުސްވިޔަސް މީ ބޮޑުވަރު! ވަރަށް ހިތާމަކުރާކަމެއް ދައުލަތުގެ އެންމެ އިސް ބޭފުޅުންއިން ފެށިގެން އައިސް އާންމު ރައްޔިތުންގެ ގިނަ ބަޔަކުވެސް މިކަމަށް ގޮސްފައިވާތީވެ، ސަޕޯޓްކޮއް ހީވަނީ އެހެން ކަމެއްހެން. ހަރާމް ހަލާލެއް ނެތް ! ދީނެއް އަޙްލާގެއް ނެތް! ނުބައި ކަންތައް ކޮއްފައި އަދި އެކަންތަށް ދިފާއު ކުރުމަށް ދެކޮޅުނުޖެހޭ ވާހަކަތައް…! ބަލަ ތިޔަ ޤާނޫނުގަ އޮވޭ އިންގޭތޯ ޤާނޫން  އޮންނަން ޖެހޭނީ އިސްލާމްދީނުގެ އުސޫލްތަކަށޭ،އެއަށް ނުފެތޭ ޤާނޫނަކީ އުފެދުނުއިރުވެސް ބާތިލް އެއްޗެސޭ”  އައްޝޭޙް އަލީ ޒައިދު ވިދާޅުވި އެވެ.

Statistics and Meaning of Name Saim


Usage: 59% firstname, 41% surname.
Saim first name was found 707 times in 28 different countries.
Surname Saim is used at least 482 times in at least 28 countries.
Origin of this name is Arabic.
Gender of first name Saim is 8% Female and 92% Male

saim_surnamesaim_firstname
Saim reversed is Mias
Name contains 4 letters – 50.00% vowels and 50.00% consonants.

Anagrams: Sami Siam Aims Msia Smia Mias Mais Aism
Misspells: Soim Saim Saym Sajm Saem Saima Siam Sami
Rhymes: Ephraim acclaim aim claim counterclaim declaim disclaim same fame shame came name

Meaning of name Saim is: Fasting

 

Source : http://www.namespedia.com/

Health Benefits of Noni Juice


Health benefits of noni juice include prevention of cancer, protection and healthy functioning of liver maintenance of cardiovascular health, relaxed muscles, relief from memory problems and conditions like gout and diabetes. The immense antioxidant potential of noni juice exerts antipsychotic, antifungal, antibacterial and anti-inflammatory effects which are valuable in treating conditions like arthritis and disorders related to central nervous system.  Read More…

nonijuiceinfo02