ކުދުވޭލައިގެ ހަނދާންތެއްކާ ގުޅީފޭވޭ – ޖޭމު


Copy of Copy of Arabic Calligraphy Minimal Floral Eid Mubarak Facebook Post (2)“ޖޭމު” ގުޅީފޭވެނީ ސްކޫލެ ވޭޑުން ދުވަސް ވަރިގެ ހަނދާންތެއްކާ، މާޔާ އަފުންގެ ރައްޓެސަކުއާ ދެވެރިން، ބުރު ޖަހަންނަ، އޭކަލް،މަގި އެއްކަވެރި އެ ހެދީފޭ ތިބޭ ޖޭމު ގެހެން ޖޭމު ބިނުމަކީ އަފުން ވަރަހަ މަޖާކޮހޮ ކެރަމުން ގޭ ކަމެއު،

އެކަލް އަފުންނަ ޖޭމުކާކަލް އޭގެން ލިބޭ ސިއްހީ ފައިދާތެއު ނިއެގެ.އޭގެ ބަދަލި އެކަލް އަފުން އޭ ބިނދެގެން ކަނީ، އަގާށާ މީރިވެފޭ ގެހެން ޖޭމު ބިންނަހަ ހިންނާ ފޯރިއެކި ސަބަބެން.

ޖޭމެން ލިބޭ ސިއްހީ ބައެއް ފައިދާތެއު :

  • އެކިއެކި ތަދޮތެކެހަ ލޫލްވޭ
  • ލެއިގެ ޕްރެޝަރޮ ދަށޮކޯދޭ
  • ބޮލް ރިހުމަހަށް ލޫލްވޭ

މިނުނަސް  ވަރަހަ ގިނަ ސިއްހީ ފައިދާތެއު ޖޭމެން ލިބޭކަމަހަ ވޭ

ފެންނަހާ ތަނަކަށް ބޯ ކޮށްޕާނަމަ ކޮންމެފަދަ ގެއްލުމެއް ވެސް ލިބިދާނެ!


ފެންނަހާ ތަނަކަށް ބޯ ކޮށްޕާނަމަ ކޮންމެފަދަ ގެއްލުމެއް ވެސް ލިބިދާނެ!ފެންނަހާތަނަކަށް ބޯކޮށްޕުކަމީ އަހަރެމެންގެ ތެރެއިން ވަރަށް ގިނަމީހންގެ ކަށީގައި،ހިފާފައިވާ އާދަކައެކެވެ.  ވިސްނާނުލައި ކުރާ މިފަދަ ކަންކަމުން އާހިރުގައި ތިމާއަށް މުސީބަތްތަކާއި. ލަދުވަތި ކަންތައްތަކާއި ވެސް ކުރިމަތިލާން ޖެހެއެވެ.

އެހެން ކަމުން ބުއްދިވެރިންނަކީ ކަމެއް ކުރުމުގެ ކުރިން އެކަމަކީ ތިމާއަށް އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ތޯ؟ ނުވަތަ އެކަމުން ތިމާއަށް ގެއްލެމެއް ލިބާދެނެ ކަމެއްތޯ ބަލައި ވިސްނާ ފިކުރު ކުރާމީހުންނެވެ.