ފުވައްމުލަކުގައި ދެކުން ކުރުން- އެކުވެރިކަން ބަދަހިކޮށްދޭ ކަމެއް !

ފީޗާޑް


 

ދެކުން ކުރުމަކީ އިހު ޒަމާނުގައި ބައެއް ކަހަލަ ބޮޑެތި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު، އެކަމަށް ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުން، އަޅުގަނޑުމެންގެ ޒަމާންވީ އާދަކާދައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ވަރަށް ޝައުގުވެރި ކުރުވަނިވި ކަމެކެވެ.ކުރީ ޒަމާނުގައި ބޯޓު ފަހަރު ބަނުން، ގެދޮރު އިމާރާތް ކުރުން، ރައްޔިތުން ނިކުމެ އަވަށު މަގުތަކުން ވިނަ ނޮޅައި، ކުނިކާހާ ސާފު ކުރަމުންދާއިރު އެތަނަކަށް ދެކުން ކުރެއެވެ. މިކަމަށް “ދެކުމޭ” ކިޔައި އުޅެނީ، އެކުރާ މަސައްކަތް ގިނަބަޔަކަށް ދައްކާލެވޭތީއެވެ.

ކިޔުން ކުރިޔަށް ގެންދޭ

ފުވައްމުލަކުގައި މުުޅިން އަލަށް ފަށަން 9 ޕްރޮޖެކްޓެއް ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވޭ

Video


2020 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ގައި ފުވައްމުލަކަށް ކޮއްދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބައެއް ކަންތައްތައް ! 

ފުވައްމުލަކުގައި މުުޅިން އަލަށް ފަށަން 9 ޕްރޮޖެކްޓެއް ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވޭ

  • ގިރާ ސަރަޙައްދު ހިމާޔަތް ކުރުމަށް 81.9 މިލިއަން ރުފިޔާ
  • މަގުތަކަކީ ވިއްސާރަ ދުވަހު ފަތާ ފެންގަޑަކަށް، ހޫނު މޫސުމުގައި ހިރަފުސް ބޯ ސަހަރާއަކަށް ބަދަލުވެގެންދާ މަގުތަކެއް، މަގުތަށް ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ހެދުމަށް 60.7 މިލިއަން ރުފިޔާ
  • މުސްކުޅިވެ ދުވަސްވެފައިވާ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑް ކުރުމަށް 22.6 މިލިއަން ރުފިޔާ
  • އައްޑޫ އާއި ފުވައްމުލަކާއި  އަދި ހުވަދޫ އާ ދެތެރޭ ދަތުރު ފަތުރުގެ ނިޒާމް ގާއިމް ވެގެން ދާއިރު، ފެރީ ޓާރމިނަލް އަކީ މުހިންމު އެއްޗެއް، ސެންޓްރަލް ފެރީ ޓާރމިނަލްއެއް ގާއިމް ކުރުމަށް 1.6 މިލިއަން ރުފިޔާ
  •  ދޫނޑިގަން ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްޤީ ކުރުމަށް 2.9 މިލިއަން ރުފިޔާ
  • ފުވައްމުލަކު ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި މިސްކިތެއް އުޅުމަށް 2.4 މިލިއަން ރުފިޔާ
  • ފުވައްމުލަކު ސްކޫލް ގައި މަލްޓި ޕާރޕޯސް ހޯލެއް އެޅުމަށް 2.1 މިލިއަން ރުފިޔާ
  • ޙާފިޒް އަޙްމަދު ސްކޫލްގައި 16 ކުލާސް ރޫމްގެ 3 ބުރި އިމާރާތެއް އެޅުމަށް 2.2 މިލިއަން ރުފިޔާ އަޅާފައިވޭ

ކިޔުން ކުރިޔަށް ގެންދޭ

Fuvahmulakh, Harry Charles Purvis (HCP) Bell Vadai Gathun !!


harry_charles_purvis_bell_portrait_1890

Harry Charles Purvis Bell

ދުވަހަކީ މީލާދީން 1922 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބރުއަރީ މަހު 16 ވަނަ ދުވަހެވެ. ވަގުތަކީ އެދުވަހުގެ އިރު ފެނުން ތޮޅެލިވަގުތެވެ. ކުއްލިއަކަށް މުޅިރަށު ތެރެއަށް އިވުނު އާދަޔާ ޚިލާފު ހަރު އަޑަކުން ކުޑަ ކުދިންތައް ބިރުން ރޯންފެށިއެވެ. ގިނަބަޔަކު އާގަމަވެ ކުރާނެ ނުކުރާނެ ކަމެއް ނޭގިފައި ތިއްބެވެ. ޖެހިލުން ކުޑަ ބިރުކުޑަ މީސްމީހުން މިއިވުނު އެޑެއްގެ ޙަޤީޤަތް ހޯދުމަށްޓަކައި ކޮޅުކޮޅަށް ދުވަންފެށިއެވެ. އިސާހިތަކު މަނަވަރެއް އައީކަމުގެ ޚަބަރުތައް ފެތުރިގެން ދިޔައެވެ.

ކިޔުން ކުރިޔަށް ގެންދޭ

Fuvahmulah Rayyithun Rashu Bandhun Veellunutha 08 Aharu!


މީގެ 8 އަހަރު ކުރިން މިއަދަކީ ފުވައްމުލައް ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް އުފާވެރި ދުވަހެކެވެ! ފުވައްމުލަކު ރައްޔިތުން ހަގީގީ މާނާއިގައި ރަށު ބަންދުން ވީއްލުނު ދުވަހެވެ.

ރައްޔިތުންގެ ޒަމާންވީ އުއްމީދުގައި ހަގީގީ ކުލަ ޖެހި، ޔައުނީ ފުވައްމުލަކުގައި އެއާޕޯޓެއް ހެދި، އެންމެ ފުރަތަމަ ޓެސްޓް ފްލައިޓެއް ޖެއްސީ 31 އޮކްޓޯބަރ 2011 ވީ ހޯމަ ދުވަހުގެ 15:35 ގައި އެވެ.
މި ތާރީހީ ވަގުތު ކޮޅު ވެގެންދިޔާއީ ފުވައްމުލަކު އެތަކެއް ރައްޔިތުންގެ ލޮލުން އުފާވެރިކަމުގެ ކަރުނަ އޮހެމުން ދިޔަ ވަގުތުކޮޅެކެވެ!

ކިޔުން ކުރިޔަށް ގެންދޭ

އަލަ ޖަޒީރާ ފުވައްމުަލއް!


ދިރާސާ ތަކެން ދައްކާގޮތެއި، ފުވައްމުލަކި އެޅެއި ހަދޮއާ އަލައިގެ ވަރަހަ ރަނގަޅަ މުސްތަޤްބަލެއު އެބައޮތް. ވަރަހަ ކުދު އިންވެސްޓްމެންޓަކުން ބޮޑޮ ނަފާއަތް ލިބެންނެން ކަން މި ދިރާސާއެން ދައްކާ، މިކަން ވެނީ މާޒީއެނަސް ދައްކާދެރެފޭ (ބޮނޑޮ ތަދިގެ ވާހަކަ)މިހިދެއަސް އަލައިގެ ބާވައްތެއް (ތެލެލީ އަލަ) ފެންވަރަހަ ޕެކެޓް ކޯގެން، ސިނާއީ ފެންވަރަހަ ކުރިހަ އޭ.

އަލާކީ ރަށަހަ ލިބީގެންވޭ ވަރަހަ ޙާއްސަ ނިއުމަތެއް،ރިޒުޤެއް.މިކަމިގެ މުހިންމު ކަން އެންމެންނާސް އެގެންނަ އެބަޖެހޭ.

 

Mee Keekuran Bahataafai Huri Fulhi Thakeh kan Ingey tha ?


l_14669301101މިރަށުގެ ކޮންމެ ގެއެއްގެ ފާރު މަތީގައި ކަހަލަ ގޮތަކަށް 5 ލީޓަރު ގެ ފެންފުޅިތަކެއް ސަފަކަށް ވަނީ އަތުރާލާފައި އެވެ. މި ފެންފުޅިތަށް ފެނުމުން އެންމެ ފުރަތަމަވެސް އުފެދުނު ސުވާލަކީ މީ ކީއްކުރަން ކޮން ބޭނުމެއްގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ފުޅިތަކެއް ތޯ؟

ބައެއް ގޭގޭގެ ފާރު މަތީގައި އަތުރާލާފައި ހުރި ފުޅިތައް ފެނުމުން ކަމުގެ ހަގީގަތް ނޭގޭ މީހަކަށް ވާނީ ބޮޑު ޖޯކަކަށެވެ. ޚުދު އަހަންނަށް ވެސް މިކަން ވީ ބޮޑު ޖޯކަކަށެވެ. އެހެންކަމުން މިކަމުގެ ބޭނުމާއި ހަގީގަތް ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ފެށީމެވެ.

ފާރުމަތީގައި ސަފަކަށް އަތުރާލާފައިވާ ފުޅިތަކާއި ބެހޭގޮތުން މި ރަށު ބައެއް މީހުންނާއި ސުވާލު ކޮށްލީމެވެ. އެ މީހުން ބުނީ އެއީ ފުރާޅު މައްޗަށް ބުޅާ އެރުނަ ނުދޭންވެގެން ކޮއްފައިވާކަމެއް ކަމަށެވެ. “މި ގޮތަށް ފާރު މަތީގައި ފުޅި އަތުރާފައި ހުރުމުން، ބުޅަލަށް ފާރު މައްޗަށާއި ފުރާޅަށް އަރަން އުދަގޫވާނެ ” ރަށުގެ މީހަކު ކިޔައިދިނެވެ.

ބުޅަލުގެ އުދަގުލުން ސަލާމަތްވުމަށް އަމިއްލައަށް އީޖާދު  ކުރި މި ވަސީލަތަކީ ވަރަށް ކާމިޔާބު ވަސީލަތެއް ކަމަށް މި ރަށުގެ މީހުން ބުނެއެވެ.

 

Thulusdhoo Trip 2012


 

After spending a quality time with saaim , siraa & najaaa at Usfasgandu, we decided to go beck suna’s place. At 4:06 am we arrived to her place…still waiting for her…

While we were waiting for her, Najaah got to “pee” I can see he is holding his bladder… he is working in a  circle  to control … at 4 :10 am  najaah   is  still searching  for  his destiny, in this case  a toilet. ކިޔުން ކުރިޔަށް ގެންދޭ

Posted in fun