ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަރި ގިނަވުމުގެ އަސްލަކީ ކައިވެނީގެ ބޭރުން ނަހަމަ ގުޅުންތައް ހިންގުން


DSC_0176އާބާދީގެ ނިސްބަތުން ދުނިޔޭގެ އެންމެ ވަރި ގިނަ ގައުމުގެ ގޮތުގައި ގިނިސް ވޯލްޑް ރެކޯޑު ފޮތަށް ދިވެހިރާއްޖެ ވަނީ އާރާފައެވެ.ޖަޒީރާ ރަށްތަކެއްގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކަންބޮޑުވާ ދަރަޖައަކަށް ވަރި ގިނަވުމުގެ ފަހަތުގައި، ހުރި މައްސަލަތައް ވަރަށް ގިނައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި،އިޖްތިމާއީ މައްސަލަތަކާއި އަދި މިނޫންވެސް އެތަކެއް މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތިވާކަމަށް ވެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސްވަރިކުރުން ކަންބޮޑުވާ ދަރަޖައަކަށް ރައްޖޭގައި އިތުރުވެފައި ވައިރު މިކަމުގެ ފަހަތުގައި ،ސީދާ އޮތީ ކޮންސަބުތަކެއް ކަން މިހާތަނަށް ހޯދިފައެއް ނެތެވެ.

ވަރިކުރުން ރާއްޖޭގައި މިހާ އާންމުވާން ޖެހުނު ސަބަބުގެ ކުޑަމިންވަރެއްގެ ތަސައްވަރު ކުރުމަށްޓަކައި، މިކަމާއި ގުޅިގެން އާންމުގެ ހިޔާލު ހޯދުމަށް،ގޫގުލް ފޯރމެއް ބޭނުންކޮށްގެން ސާރވޭއެއް ކޮއްލީމެވެ.

ސާރވޭގެ ނަތީޖާ

މި ސާރވޭގައި 115 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ބައިވެރިވިއެވެ. މި ސާރވޭގައި ބައިވެރިވި %43 މީހުން ބުނެފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަރި ގިނަވުމުގެ އަސްލަކީ ކައިވެނީގެ ބޭރުން ނަހަމަ ގުޅުންތަކެއް ހިންގާތީކަމަށެވެ. %22 މީހުން ބުނެފައިވަނީ ޖިއޮގްރޮފީގޮތުން  ރާއްޖެ އުފެދިފައިވާ ގޮތުން،ރަށުންބޭރުގައި، ވަޒީފާ އާއީ އެނޫންވެސް ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް އާއިލާއާއި ދުރުގައި އުޅެން ޖެހުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ މައްސަލަތަކުގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ.%21 މީހުން ބުނެފައިވަނީ ދެމަފިރިން އެކަކު އަނެކަކަށް ކުރަންޖެހޭ އިހްތިރާމާއި ޤަދަރު ނުކުރާތީ ކަމަށެވެ. %5 މީހުން  ބުނެފައިވަނީ ދެމަފިރިން އެކަކު އަނެކަކަށް، އިތުބާރުނުކޮށް ޝައްކާއި ވަޙުމް އުފައްދާތީ ކަމަށެވެ. އަދި  %9 މީހުން ތަފާތު އެކިއެކި  ސަބަބުތައް ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

picture1

މީގޭ ތެރޭގައި އާއިލާގެ އެންމެން އެއްތަނެއްގައި ތޮއްޖެހިގެން އުޅެންޖެހުމުގެ ސަބަބުން ނުކުންނަ އިޖްތިމާއީ މައްސަލަތަކާއި، އިތުރު ކައިވެންޏަކަށް އެދުމުން،އެކަމާއި ނުރުހިގެން އުފެދޭ އަރައިރުމާއި އަދި ގެވެށި އަނިޔާކުރުމުގެ ސަބަބުން، އެ އަނިޔާތަކަށް ކެތް ނުކުރެވިގެން ވަރިކުރުމަށް މެދުވެރިވާކަމަށް ވެސް މި ސާރވޭގައި ބައިވެރިވި ބައެއް މީހުން ހާމަކޮއްފައިވެއެވެ.

މި ސާރވޭގެ ނަތީޖާ ދައްކާގޮތުން ރާއްޖޭގައި ވަރި ގިނަވުމުގެ އަސްލަކީ، ކައިވެނީގެ ބޭރުން ހިންގާ ނަހަމަ ގުޅުންތަކެވެ. މިއީ 115 ވަރަކަށް ރައްޔިތުން، ރާއްޖޭގައި ވަރި ގިނަވުމަށް މެދުވެރިވާ ސަބަބުކަމަށް ގަބޫލްކުރާ ސަބަބުތަކެވެ. ފަހަރުގައި މި ސަބަބު ނޫން އެތަކެއް ސަބަބުތަކެއް ވެސް ހުރުމަކީ އެކަށީގެންވެއެވެ.

ޖަހާމުގުރި ޖޫހުގެ ފައިދާ އިގޭތަ!


ޖަހާ މުގިރި ޖޫސް

ހުޅުމާލޭގައި ހުރި ރެސްޓޯރެންޓެއްގެ މެނޫގައި، ތާޒާ ޖޫހުގެ ގޮތުގައި، ލިބެންހުރި ޖޫސްތަކުގެ ތެރޭގައިބެއެލް ފުރުޓް ޖޫސްކިޔާ ޖޫހެއް ވެސް ލިބެންހުއްޓެވެ.މިއީ ކޮންކަހަލަ މޭވާއެއް ތޯ، އެތަނުގެ އިސްމީހަކާއި ސުވާލް ކޮއްލީމެވެ. އެނާ ބުނިގޮތުގައި އެއީ ލަންކާއިން ގެނެސްފައިވާ ވަރަށް ހަށިގަނޑަށް ފައިދާ ހުރި މޭވާއެއް ކަމަށެވެ. ކޮންމެ އަކަސް މި މޭވައިން ތައްޔާރުކުރި ޖޫހުގެ އަޖުމަ ބަލައިފީމެވެ. މިޖޫހުގައި ދެނީ، އަތަ ޖޫހުގައި ދޭފަދަ ރަހައެކެވެ.

ގެއަށް އައިސް ކުޑަކޮށް މިމޭވާ އާއި ބެހޭގޮތުން ހޯދުންތަކެއް ހޯދާލިއިރު، މި މޭވާ އަށް ދިވެހިން ކިޔަނީ “ޖަހާމުގުރި” އެވެ. ކުރިން އަހަންނަކަށް އެއީ މޭވާއަކަށް ކިޔާ ނަމެއް ކަމެއް ނޭގެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ހިސާބު ގަނޑުގައި ހުންނަ ގެއަކަށް އެނަން ކިޔާތީވެ، ” ޖަހާމުގުރި” އަކީ އަހަންނަށް އެހާ ބީރައްޓެހި ނަމަކަށް ނުވިއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މައޫލޫމަތު ގެ ކޮށިކަމުން ކުރިން އެއީ މޭވާއެއް ކަމެއް ނޭގެއެވެ. ސިފަ ވެފައިވަނީ މީހުންގެ ގައިގާ ތަޅަން ގެންގުޅޭ މުގުރެއް ކަމަށެވެ.

ޖަހާމުގުރި ޖޫހުގެ ސިއްޙީ ބައެއް ފައިދާތަކަށް ބަލާލާއިރު، މި ޖޫސް ބުއިމުގެ ސަބަބުން ހިތުގެ ބަލިތަކާއި، ކޮލިސްޓްރޯލް،ހަކުރުބަލި  އަދި ގޭސްޓްރިކްގެ ކަންތަކަށް ލުއެއް ލިބިގެން ދާކަމަށް ވެއެވެ. މީގެ އިތުރުންވެސް ޔޫރިން އިންފެކްޝަނަށް ލުއެއް ލިބުން ފަދަ އެތަކެއް ސިއްހީ ފައިދާތަކެއް މިޖޫހުން ލިއްބައިދެއެވެ.

ރައްޓެހިންނަށް ދޭންވީ ލޯނުތަ؟ ހަދިޔާތަ؟


should-not-lend-money-friends-family-1068x713-1މަހުގެ ވަކި ހިސާބަކުން އަހަރެމެންގެ ތެރެއިން  ބައެއް މީހުންގެ އަތުގައި ޟަރޫރީ ބޭނުންތަށް ފުއްދުމަށް، ފައިސާއެއް ނޯވެއެވެ.  ދެން އަވަސް ވެ ގަންނަނީ ރައްޓެހިން ނުވަތަ ގާތްތިމާގެ މީހުންގެ އަތުން ދަރަންޏަށް ފައިސާ ހޯދުމަށެވެ. މިއީ އަހަރެމެންގެ ތެރެއިން ގިނަ މީހުންގެ ކަށީގައި ހިފާފައިވާ އާދައެކޭ ބުނިކަމުގައި ވިޔަސް ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މި އާދައިން އަހަރެމެން ދުރުހެލި ވާންޖެހޭ ކަމަށް  މާލީ ތަޖުރިބާކާރުން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ. އެ މީހުން ބުނާގޮތުން މިކަމުގެ ސަބަބުން ކިތަންމެ ވަރުގަދަ ގުޅުމެއްވެސް ހީނަރު ވުމަށް ނަގާނީ ފަޅި ސިކުންތު ކޮޅެކެވެ.

އެމެރިކާގައި 2019 ވަނަ އަހަރު ކުރި ސާރވޭއަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި އެ ގައުމުގެ %60 މީހުން، ފަހުން އަބުރާ ދައްކާނެ ކަމުގެ އުއްމީދުގައި، ރައްޓެހިންނާއި ގާތްތިމާގެ މީހުންނަށް ދަރަންޏަށް ފައިސާ ދެއެވެ، އެހެން ނަމަވެސް އޭގެ ތެރެއިން %37 މީހުންގެ ފަރާތުން އެ ފައިސާތަށް އަބުރާ ނުލިބެއެވެ. އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން %21 އިންސައްތަ މީހުންގެ އެކުވެރިކަން ނުވަތަ އާއިލީ ގުޅުން ވަނީ ކެނޑިފައެވެ.

މިކަމަށް އޮތް ހައްލަކީ ކޮބާ؟

ތަޖުރިބާކާރުން ބުނާގޮތުގައި ރައްޓެހިންނާއި ގާތްތިމާގެ މީހުންނަށް ދަރަންޏަށް ފައިސާ ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި، ތިމާއަށް ގެއްލުން ނުވާވަރެއްގެ އެހީއެއް، ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުގައި ދިނުމަކީ ،މިކަމުގައި އޮތް އެންމެ ރަނގަޅު ހައްލެވެ.