Mee Keekuran Bahataafai Huri Fulhi Thakeh kan Ingey tha ?


l_14669301101

މިރަށުގެ ކޮންމެ ގެއެއްގެ ފާރު މަތީގައި ކަހަލަ ގޮތަކަށް 5 ލީޓަރު ގެ ފެންފުޅިތަކެއް ސަފަކަށް ވަނީ އަތުރާލާފައި އެވެ. މި ފެންފުޅިތަށް ފެނުމުން އެންމެ ފުރަތަމަވެސް އުފެދުނު ސުވާލަކީ މީ ކީއްކުރަން ކޮން ބޭނުމެއްގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ފުޅިތަކެއް ތޯ؟

ބައެއް ގޭގޭގެ ފާރު މަތީގައި އަތުރާލާފައި ހުރި ފުޅިތައް ފެނުމުން ކަމުގެ ހަގީގަތް ނޭގޭ މީހަކަށް ވާނީ ބޮޑު ޖޯކަކަށެވެ. ޚުދު އަހަންނަށް ވެސް މިކަން ވީ ބޮޑު ޖޯކަކަށެވެ. އެހެންކަމުން މިކަމުގެ ބޭނުމާއި ހަގީގަތް ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ފެށީމެވެ.

ފާރުމަތީގައި ސަފަކަށް އަތުރާލާފައިވާ ފުޅިތަކާއި ބެހޭގޮތުން މި ރަށު ބައެއް މީހުންނާއި ސުވާލު ކޮށްލީމެވެ. އެ މީހުން ބުނީ އެއީ ފުރާޅު މައްޗަށް ބުޅާ އެރުނަ ނުދޭންވެގެން ކޮއްފައިވާކަމެއް ކަމަށެވެ. “މި ގޮތަށް ފާރު މަތީގައި ފުޅި އަތުރާފައި ހުރުމުން، ބުޅަލަށް ފާރު މައްޗަށާއި ފުރާޅަށް އަރަން އުދަގޫވާނެ ” ރަށުގެ މީހަކު ކިޔައިދިނެވެ.

ބުޅަލުގެ އުދަގުލުން ސަލާމަތްވުމަށް އަމިއްލައަށް އީޖާދު  ކުރި މި ވަސީލަތަކީ ވަރަށް ކާމިޔާބު ވަސީލަތެއް ކަމަށް މި ރަށުގެ މީހުން ބުނެއެވެ.

 

އިސްތިހާރު

ވާހަކަ -“އެހެނަސް މައާފްކުރޭ”


– މަރިޔަމް އަޚްމަދު (މަރިކްސް) –dhv girls

ކޮޓަރި ތެރޭ ފަންކާ ފުލްކޮށްފާހުރި އިރުވެސް އަހަންނަކަށް އެއިން އެއްވެސް ފިނީގެ އަސަރެއް ވާހެނެއް ހިއެއް ނުވެއެވެ.މުޅިމީހާ ހުރީ ދާހިއްލާ ފޯވެފައެވެ. ކުރެވުނީ ކިހާވަރުގެ ކުށެއްކަން މިއަދު އިހުސާސް ވާފަދައެވެ. އާއެކެވެ! އަހަރެންނަށް މިއަދު ކުއްކުރެވިއްޖެއެވެ. ކުރެވުނީ އަހަރެން ގަބޫލް ކުރަ ގޮތުގައި ކުޑަ ކުށެއްވެސް ނޫނެވެ. ބޮޑުކުށެކެވެ.

އާލިއާ ދޫކޮށްލީ އޭނަ ދެކެ އަހަރެން ލޯބި ނުވާތީ އެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް އޭނައަށްވެސް ހަގީގަށް އެގޭ ދުވަހަކުން އަހަރެންދެކެ ރުޅިއަންނާނެއެވެ. ފޫހިވާނެއެވެ. ދޫކޮށްލަނެއެވެ. އެއީ އހަރެންނަށް ނޭނގި ކުރެވުނު ކުށެއްވެސް ނޫނެވެ. އެނގި ހުރެއެވެ. މޭނގުނީ އެއީ އަހަރެންގެ ހަޔާތުގައި ހެދުނު އެންމެ ޅައެތި ކަމެވެ. ނަމަވެސް މިއަދު ކުރާނީ ކީއް ހެއްޔެވެ؟ ކުއްކުރެވިއްޖެއެވެ. ކުއްކުރެވުނީތީ ލިބެންޖެހޭ ސަޒާ މިއަދު އަހަރެންނަށް ދަނީ ލިބެމުންނެވެ. މިއަދު ކުރާނީ ކީއްހެއްޔެވެ؟

އާލިއާ އާއި އަހަރެން ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅުނީ މީގެ އަހަރެއް ކުރިންނެވެ. އެއަށްވުރެ ކުރިން އަހަރެން އެއްވެސް ކުއްޖަކާ ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިފައެއް ނޯންނާނެއެވެ. އާލިއާ އަކީ އެންމެ ކުޑައިރުއްސުރެން ވެސް އަހަރެންގެ އެންމެ ގާތް ރަހުމަށްތެރިޔާއެވެ. ސޮކޫލް އުޅުނު އެންމެ ފަހު އަހަރު އަހަރެންގެ ހިތުގައި އޭނާއަށް ޓަކައި އުތުރިގަށް ޖަޒްބާތަކީ ލޯބިނޫން ދެވަނަ އެއްޗެކޭ ނުބުނެވޭނެއެވެ. ނަމަވެސް އެރު ބުނަން ނުކެރިފައި އިނީ ރަހުމަށްތެރިކަމަށް ބުރޫއަޅާފާނެތީއެވެ. އާލިއާ ސުކޫލު ނިއްމުމަށް ފަހު މެލޭޝިއާއަށް ދެއަހަރު ދުވަހުގެ ކޯހަކަށް ދިއުމަށްފަހު އެނބުރި ރަށަށް އައިސް އަހަރެންނާ ބައްދަލް ކުރުމަށްފަހު އިސްވެ އަހަރެންނަށް ލޯބި ހުށައެޅީ އާލިއާއެވެ. އަހަރެންނަށް އެ ދުވަހު އުފަލުން ގޮސް ކުރެވޭ ނުކުރެވޭ ކަމެއްވެސް ނޭނގުނެވެ. އެއަށްފަހު އަހަރެމެންގެ ދެ މީހުންވެސް އުޅެމުން ދިޔައީ ނިކަން ލޯބިންނެވެ. ދެ އާއިލާގެވެސް ގަބޫލުގައެވެ.

ނަމަވެސް އަހަރެއް ފަހުން އަހަރެން ހުންނަ އޮފީހައް އަލައްވަން ކުއްޖެއްގެ ސަބަބުން އަހަރެންނަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ބަދަލްތައް އަންނަންފެށިއެވެ. އަހަރެންނަށް ޒާރާއާއި އެކީ ގިނަ ވަގުތު ހޭދަވާން ފެށިއެވެ. އޭނައާއި އެކީ ނުބާއްވަން ޖެހޭ ގުޅުންވެސް ބޭއްވެން ފެށިއެވެ. ނަމަވެސް ދުވަސް ކޮޅެއް ކޮށްލާފައި ޒާރާ އޮފީހައް އައުން ހުއްޓާލާފިއެވެ. ވީ ކީއްތޯ ބަލަން ޒާރާގެ ފޯނަށް ގުޅުއިރު އޭނާގެ ފޯން އޮތީ ނިއްވާލާފައެވެ. ދެން ބެލީ އޮފީސް ތެރޭން އޭނާއާއި ބެހޭ އެއްވެސް ވާހަކައެއް އިވޭތޯއެވެ. ނަމަވެސް އެންމެ ފުރަތަމަ ދުވަހުވެސް ޒާރާއާއި ބެހޭގޮތުން އިވުނު ވާހަކައިން, އަހަރެންގެ ފައި ދަށުން ބިންގަޑު ދަމާގަތްހެން ހީވިއެވެ. އަހަރެން އުޅޭ އޮފީހުގަ އުޅޭ ދިޔާންގެ ބަޔަށް ވަން އިރު އޭނަ އޮފީހުގެ އެހެން ކުއްޖެއްގެ ގާތު ދައްކަން ހުރި ވާހަކައެކެވެ. ޒާރާ ނުގޮސް ހުއްޓާލީއެއް ނޫންކަން އެގުނީ އެދުވަހު އެވެ. އޭނާ އެ އޮފީހުން ކަޑާލީއެވެ. އެވެސް އޭނާ ގައިގާ ހުރި ނުރައްކާތެރި ބައްޔެއްގެ ސަބަބުންނެވެ. އަހަރެންގެ ގައިން ހީބިހި ނަގައިގެން ދިޔައެވެ. އޮފީހުގައި ކުޑަ ވަގުތު ކޮޅެއްވެސް މަޑުކޮށްލުމެއް ނެތި ބާރު ބާރައް ހިނގާލާފައި އަހަރެން ދިޔައީ އައި.ޖީ.އެމް.އެޗަށެވެ. ގޮސް ފުރަތަމަވެސް ޓެސްޓު ހަދާލީއެވެ. ލިބުނު ނަތީޖާއިން ހިތް ނުތަނަވަސް ވެގެން އެމެޖެންސީކޮށް ޗުއްޓީ ނަގައިގެން ދިޔައީ އިންޑިއާއަށެވެ. ނަމަވެސް އެތަނުންވެސް ލިބުނީ ހަމަ އެއްޖަވާބެކެވެ.

ދެން ކުރާނެ ކަމެއް ނެތެވެ. ދެން މިވީ ގޮތުން މުޖުތަމައުގައި އަހަރެންނަކީ ބޭކާރުމީހަކަށް ވެއްޖެއެވެ. ވަގުތުން އަހަރެން, އާލިއާ އަށް ގުޅާފަ އޭނައާއި އެކީ އުޅެން ބޭނުން ނުވާ ވާހަކަ ބުނީމެވެ. އޭނަ ދެރަވާނެ ވަރު ނޭގެނީއެއްނޫނެވެ. އެގެއެވެ. އެކަމަކު ކުރާނީ ކީއްހެއްޔެވެ. މިއަދު އެނޫންގޮތެއް ނެތެވެ. އިންޑިއާގައި ހުރެ އަހަރެން އޮފީހުން ކެޑުނީމެވެ. އެއަށްފަހު އައީ ރަށަށެވެ. ގެއަށް ގޮސް ވަނުމާއެކު އިވުނީ މަންމަ މެންގެ ޝަކުވާތަކުގެ އަޑެވެ. ނަމަވެސް ބީރު ކަންފަތެއް ދެމުން އަހަރެން ގޮސް ވަނީ ކޮޓަރިއަށެވެ.

ހިޔާލް ތަކުން އަހަރެންނަށް ހޭލެވުނީ މީހެއް ދޮރުގައި ޓަކިޖަހާލުމުންނެވެ. ނަމަވެސް އަހަރެން އެ ދޮރު ހުޅުވަން ދާކަށް ހިޔާލެއް ނުކުރަމެވެ. އަދި ދޮރުގައި ޓަކި ޖަހާ މީހެއް ކައިރީ އެތެރެއަށް ވަނުމަށްވެސް ނުބުނަމެވެ. އިރުކޮޅަކުން ޓަކީޖެހީ މީހާ ޓަކިޖެހުން ހުއްޓާލާފައި ދޮރު ހުޅުވާ އެތެރެއަށް ވަނެވެ، އެއީ އާލިއާ އެވެ. އާލިއާ ފެނުމުން އަހަރެން ފެންކަޅިވިއެވެ. އާލިއާ އައިސް އަހަރެން އޮށޯވެގެން އޮތް އެދުގެ މަގަތުގައި އިށީންދެ ރޯން ފެށައިފިއެވެ. ނަމަވެސް އަހަރެންނަށް އާލިއާ ގާތު ހުއްޓާލާކަށް ވެސް ބުނެ ނުލެވުނެވެ. އާލިއާ އިރުކޮޅަކު ރޯން ހުރުމަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަންފެށީ ގިސްލަ ގިސްލާ ހުރެއެވެ. އޭނަ ގިސްލަ ގިސްލާ ހުރެ ކުރީ އެންމެ ސުވާލެކެވެ.

“ދާނިޝް އެވެ. އަހަރެން ދޫކޮށލީ އަހަރެންގެ ކޮންކުށެއް އޮވެގެން ހެއްޔެވެ؟”އެވަގުތު އަހަރެންގެ ލޮލުން ހޯސްލާފައި ކަރުނަ އޮހިގަތެވެ. އެވަގުތު އަހަރެންގެ ހިތްބުނީ ހަގީގައް އާލިއާއަށް ހާމަ ކޮށް ދިނުމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެދުން ތެދުވެ އިސްޖަހާލައިގެން ހުރެ ކަންތައްތައް މިހާ ހިސާބައް ދިޔަގޮތް އެންމެ އަކުރެއް އަދި ފިއްޔެއްވެސް ވައްޓާނުލާ ކިޔާދޭން ފެށީމެވެ. ވާހަކަތައް ނިއްމާލަމުން އަހަރެން އާލިއާ ގާތު ބުނީމެވެ.

“އާލިއާއެވެ . އަހަރެން އަދިވެސް އާލިއާދެކެ އިންތިހާއަށް ލޯބިވަމެވެ. ނަމަވެސް އަހަރެންނަކީ މިއަދު އެއިޑުސް ބަލީގެ މީހަކީމެވެ. އަހަރެންނަށް ކުރެވުނީ ބޮޑު ކުށެކެވެ. ނަމަވެސް އާލިއާ އަހަރެންނަށް މައާފް ކުރާށެވެ. އަހަރެންނަށް އެގެއެވެ. އާލިއާ އަހަރެންނާއެކީ އުޅެން ފޮނި އުއްމީދުތަކެއް ކުރި ކަމެވެ. އެވަގުތު އާލިއާ ގިސްލަމުން އަހަރެން ގައިގާ ބައްދާލަމުން ބުނެލިއެވެ.

“ކޮންމެ ގޮތަކަށް ކަންތައް ވިޔަސް އެންމެ ހެވެ. އަހަރެން ދާނީޝްގެ މަރު ދުވަހާ ޖެހެންދެންވެސް ދާނިޝް އަށް އެހީތެރި ވާނަމެވެ. އަހަރެން އެއަށްވުރެ ބޮޑަށް ލޯބި ވެއެވެ. އެވަގުތު އަހަރެން ވަރަށް އުފާވެސް ވިއެވެ. ހަމަ އެހާމެ ދެރަވެސް ވިއެވެ. ސަބަބަކީ އަހަރެން އެންމެ ބަލިކަށި ވީދުވަހު އާލިއާ އަހަރެން ދޫކޮށްދާން ބޭނުން ނުވީމައެވެ. ނަމަވެސް ދެރައީ މިއަދު އަހަރެންނަށް އާލިއާ އަށް އެވެސް ކަމެއް ކޮށް ނުދެވޭނެތީއެވެ.ނަމަވެސް މިހާރު އަހަރެންގެ ހިތައް ކުޑަނަމަވެސް ފިނި ކަމެއް ލިބިއްޖެއެވެ.

Thulusdhoo Trip 2012


 

After spending a quality time with saaim , siraa & najaaa at Usfasgandu, we decided to go beck suna’s place. At 4:06 am we arrived to her place…still waiting for her…

While we were waiting for her, Najaah got to “pee” I can see he is holding his bladder… he is working in a  circle  to control … at 4 :10 am  najaah   is  still searching  for  his destiny, in this case  a toilet.

At 4:12 am, we entered   suna’s apartment, suna inform that Ms Shaan is in the Bathroom. Now it’s my time to use the toilet… At the time I entered the toilet I met ms Shaan. Suna didn’t introduce us properly. Siraa got the “pee” still waiting, hmmm…. He is holding it sooo bad…

   Asked siraa about the time… it was 4:23 am. I can’t believe that still we haven’t sleep the whole night… soo Energetic… while wating for suna… Ms Shan & saaim complain that ladies are very slow as snails.

Najah want to get some fish, but I and siraa disagreed with him…. Also he whispered that he still hasn’t taken a shower since   this morning… saaim & najaa eager to play ball…. Sriaa Shouted   this isn’t a play ground.

Najah Want change his name to “shine”… because all  the others  starts  their names with  the letter “s” najaah  is  still  discussing  about the trip- cause only 6 attended  and others  cancelled sadly some  said  they  didn’t  recover from Tooth Operation.

Some didn’t pick up the phone …

The pickup arrived at 4:40 am…

pick up arrived 1

 We had a bumpy ride to our destination; it was Scary… by the time suna kindly   request to buy some short eats….

DSC_0034

Now we are ready to ROCK AND ROLL…

Thought we had rough time in the parking zone… I see the wonder of dawn… It’s just too good to be true. How carmines to touch the morning mist …

DSC_0158

 We all are waiting for the sunrise, just like we hope for better future. I hope today is sunny I never thought   it’s going to be this relaxing. Sitting tip of the   dhoani, and drink a redbull. It’s just too relaxing and we took some pictures with beautiful sunrise

after that we enjoyed playing UNO…

uno

.I felt sleepy and lay down…

DSC_0197

 At 6:22 we could see Tuhlusdhoo, Dhoani Captain told us that we will reach their by   7:30 am

dhoani Captain
dhoani Captain

After several hours at sea we arrive to Thulusdhoo…Mr. Zakitey (our local guide) was there to greet us…

our local  guide
our local guide

 First thing we saw old shipwreck & and also we notice the island was Clean as whistle…

noticeDSC_0176

Our guide Show us, Maldives Coca-Cola Factory… we took some pictures there…

coca cola Factory
coca cola Factory

  I also found a custom office   for thulusdhoo only…maybe it was for the safari & cruise that arrived almost every day…..

custom office
custom office

After taking several shots we reach our room… spending  10 minutes in the room at  8:am we decided to  play  football  on  the beach ..

 DSC_0476

 We discovered a small pond that was connected to the sea… The Local called it “ mas Fengadu” which means   fish pond.

DSC_0505

We took several pictures and we decided to go to that shipwreck

5 minutes spend on walking… The tide was too strong for us, after struggling we manage to get closer & took few shots…

DSC_0672

At the end of the island     there was sand bank, we played football there me (sadhad), siraa, Najaah… one Team Suna, Shaan, Saaim the other Team…..

foot ball

 After that   we spend few minutes taking pictures & decided to go the famous coke point, an inhabited island well known among surfers

DSC_0137 DSC_0057 DSC_0059 DSC_0070 DSC_0997

 by Sadhad hakeem

%d bloggers like this: