news, ހިޔާލު

Faisal Foundation in Fuvahmulakah Hadhiyaa kuri Life Buoy Ring thakuge Eh’heygai Anehkaaves Meehaku Salaamaiy kohhfi ! Mihaathanah Life Buoy Ring thakuge Eh’hey gai 7 Meehaku Vanee Salaamaiy kohffai


މިއަދު މެންދުރު 11:30 އެހާކަށް ހާއިރު ފުވައްމުލަކު ތުނޑިން މުދަށް އެރި އުޅެނިކޮށް ގަދަ އޮޔާއެކު ބެހިގެންދިޔަަ މީހަކު ސަލާމަތް ކޮށްފިއެވެ. އެމީހާ ސަލާމަތް ކުރީ އެސަރަހައްދުގައި ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމްގެ ފައިސަލް ފައުންޑޭޝަނުން 09 ޖެނުއަރީ 2018 ގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ލައިފްގާރޑް ރިންގު (ސަލާމާތީ ރިންގު) ބޭނުން ކޮށްގެން ދަޑިމަގު އަވަށު ޔަޒީލް އަޙުމަދު ކިޔާ ޒުވާނަކާއި ފުވައްމުލަކު ސާރފިން ކުދިން ގުޅިގެންނެވެ.

53e93f43-e864-4e5d-8492-9bfc84680cdc

މޫދަށް އެރިގެން އުޅެނިކޮށް ބެހިގެން ދިޔަ ޒުވާނާއަކީ ދަޑިމަގު އަވަށުގެ ފަތަން ވެސް ދަންނަ ޒުވާނެކެވެ.އެހެން ނަމަވެސް ފުވައްމުލަކު ތުޑީގެ ގަދަ އޮއިގައި ޖެހިގެން ދަމައިގެން ބޭރަށް ގެންދިޔައީ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

ފުވައްމުލަކުގެ ވަށައިގެން ވާ ސަރަހައްދުގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ނާއިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމުގެ ފައިސަލް ފައުންޑޭޝަނުން ވަނީ ލައިފްގާރޑް ރިންގްތަކެއް ބަހައްޓާފައެވެ. އެގޮތުްނ ބަހައްޓާފައިވާ ރިންގުތަކުގެ ބޭނުން ހިފައި 3 ފަހަރެއްގެ މަތީން 7 މީހަކު މިހާރު މިވަނީ ސަލާމަތް ކުރެވިފައިއެވެ.

މި ގޮތުން 19 ފެބްރުއަރީ 2018 ގައި ފުވައްމުލަކު ރަސްގެފަންނު ސަރަހައްދަށް މުދަށް އެރިއުޅުމުގެ ތެރޭގައި ގެބުނު 5 މީހަކު ވަނީ ސަލަމަށްކޮށްފިއެވެ. އަދި ޖެނުއަރީ 2018 ގެ ފަހުކޮޅުގައި ވެސް ފުވައްމުލަކު މަނޭރޭ ސަރަހައްދަށް މުދަށް ގޮސް އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ގެބުނު ސްރީލަންކާގެ ރައްޔިތަކުވެސް، ފައިސަލް ފައުންޑޭޝަނުން އެ ސަރަހައްދުގައި ހަރުކޮށްފައިވާ ލައިފް ބޮއި ރިންގުގެ، އެހީގައި ބަޔަކު ވަނީ ސަލާމަތް ކޮށްފައެވެ.

l_15191281881

 

އިސްތިހާރު
ހިޔާލު

ލޯބީގެ ކެމްޕެއިން ތަކުގައި ވާ ވައުދަތައް، ހަގީގަތެއްބާ؟


ކެމްޕެއިން ދުވަސްވަރު ވައުދުވާ ގޮތަށް ރައްޓެހި ވެގެން އުޅޭ އިރު ލޯބިވެރިޔާ ރުއްސުމަށް ވައުދާއި ހުވާ ކުރާނެއެވެ.މީގެ ތެރޭގައި  ފުއްދޭ ވައުދުތަކާއި ނުފުއްދޭ ވައުދުތައް ވެސް ހުރެއެވެ.
މިފަދަ ވައުދުތަކުގެ މަގްސަދަކީ ލޯބިވެރިޔާ ގެ ހިތް ދަމައިގަތުމެވެ. ނަމަވެސް ހިތާމަ އަކީ މިފަދަ ވައުދުތަކަކަށް ފަހު ލޯބީގެ އިންތިހާބު ކަމިޔާބުކުރުމަށް ފަހު ކައިވެނި ކުރެވޭ ހިސާބުން ވީ ވައުދުތަކާއި އަހުދުތަށް އުވާލައެވެ.
ކައިވެނި ކުރުމުގެ ކުރިން، ވާ ވައުދުތައް ގަބޫލުކުރުމަކީ އެހާ ބުއްދިވެރި ކަމެއް ނޫނެވެ.
މިއީ ވަރި އެހާ އަންމުވުމަށް  މެދުވެރިވާ އެއް ސަބަބު ކަމަށް ވުމީ އެކަށީގެން ވާ ކަމެކެވެ.އެހެންކަމުން ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭ އިރުވެސް މާފޮޅުވުމުގެ ގޮތުން  ނުފުއްދޭ ވައުދުތައް ވުމަކީ އެހާ ރަނގަޅުކަމެއް ކަމަށް ގަބޫލެއް ނުކުރެވެއެވެ.

 

ހިޔާލު

ތަނަކުން ފެންނަހާ އެއްޗަކަށް ބޯނުކޮއްޕާށެވެ


img_1096ބެލުމެތް ނެތި ތަންތަނުން ފެންނަހާ އެއްޗަކަށް ބެހި، ބޯކޮއްޕާ ނަމަ ކޮންމެ ފަދަ ހިތާމަވެރި ކަމަކާއި ވެސް ކުރިމަތިލާން ޖެހިދާނެއެވެ. އެހެންކަމުން އެންމެ މޮޅު އިތުރު ގޮތަކީ ނުބެހޭ ކަންތަކާއި، ކުޅެން ނެގޭ އެއްޗެސާއި ނުކުޅުމެވެ.  ބޭހާ ނުކުޅޭތި ބަޑި ނޭނގި ހުއްޓާ އަނދައިދާނެ. ގޭމަކޮޔާ ފިހިދާނެ
ހިޔާލު

Nethemun,Gehlemun Ey Fuvahmulaki Baha !


l_14463640341ޒަމާނަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލާއި އެކު ފުވައްމުލަކު ބަހަށްވެސް މިވަނީ ބަދަލުތަކެއް އައިސްފައެވެ. މުއްސަދި ބަހެއް ގޮތުގައި ބަލަމުން އައި ފުވައްމުލަކު ބަހުގެވެސް އެތަށް ބަސްތަކެއް ޒަމާނާއިއެކު ފަނާވެ ހިގައްޖެއެވެ. އަދި ބައެއް ބަސްތައް ޒަމާނާއެކު އިގިރޭސި ވެއްޖެއެވެ. އަދި ހަމަ ބައެއް ބަސްތައް ބޯދާ ނާތަހުޒީބު ބަސްތަކަކަށް ބަދަލުވެއްޖެއެވެ.
އާބާދީ އިތުރުވުމުގެ ސަބަބުން އިތުރަށް “ގެވަޑޮ” ދޫކުރުމަށް މިވަނީ ނުކުޅެދިފައެވެ. ދޫކޮށްފައިވާ “ގެވަޑޮ” ވެސް ކުޑަވެ އެ “ގެވަޑޮ” ތަކުގައި ކުރިން އޮތް މާސިންގާ “މެދޮއަތި” ގެއްލި އެ “މެދޮއަތީ” ގައި ޖެއްސި “ވެޑިވަޑޮ” މަތިންވެސް ހަނދާން ނެތިއްޖެއެވެ. ކުކުޅާއި ދޫނި ގޭގައި ގެންގުޅުން ހުއްޓި “މެދޮއަތި” އިން “ކިރިޗާލި” “ގޫ” ފެނުން ނާދިރު ކަމަކަށްވެ “ގޫކޭލް ވަޑޮ” ގެއްލިއްޖެއެވެ.
ގޯތިގެދޮރު ބިނާކުރުމަށް އައި ބަދަލާއި އެކު “އެތެރެގޭ” އާއި “ބަދިގެ” ފަދަ ގޭގެ ތައް ރޫމްތަކަށް ބަދަލުވެ “މަދިރިގެ” ވެސް ނެތިއްޖެއެވެ. މެހުމާނުންނަށް މަރުހަބާ ކިޔުމަށާއި މުނިފޫހިފިލުވުމުގައި މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރި “ނިވައްދަށޮ” ބޭކާރުވެ “ސިޓިންރޫމް” ގެ ދައުރު ފުޅާވެއްޖެއެވެ. ދަރު އުދުނުން ކެއްކުން ސަގާފީ ކަމަކަށް ބަދަލުވެ “އޮލިގެ” އަކީ ކޮބައިކަން ވެސް ހަނދާން ނެތިއްޖެއެވެ. ގޭގެ ވަށައިގެން އަޅަމުން ދިޔަ “ފެޅަށް” ވަށައިފާރަށް ބަދަލުވެ ފަނުގެ ބޭނުން ކެނޑި ވެއްޔާއި ސިމެންތި މުހިންމު ވެއްޖެއެވެ.
ދިރިއުޅުމަށް ކުރާ ޚަރަދު ބޮޑުވެ އާއިލާ ރޭވުން އާންމުވުމުގެ ސަބަބުން ބޭބެއިން ނާއި ދައްތަ އިން މަދުވެ ބޭނުން ކުރާ ނަންތައް ވެސް ޒަމާނީ ވެއްޖެއެވެ. ތިއްތިބެ އާއި ތުއްތުބެ އައިސް “ބެއްޔާ” އިން ތައް މުސްކުޅި ވެއްޖެއެވެ. “ދޮންދައްތާ” ދޮންތި އަށް ބަދަލުވެ ޒުވާން މަންމައިން މަންމީ އިންނަވެ “އަމާ” އަކީ އަވަގުރާނަ އަކަށް ވެ ނިމިއްޖެއެވެ. “މާފަ” އާއި “މުންނާ” އާއި “މާބެއަ” ފަދަ ބަސްބަހުގެ މާނަ ބެލުމަށް ދިވެހި ބަހުގެ ރަދީފު ހުޅުވަން ޖެހުން ކައިވެ ބައްޕަ ފަރާތުގެ މަންމަ އެއް މަންމަ ފަރާތުގެ މަންމަ އެއް ވަކިނުވާ ހިސާބަށް ހިގައްޖެއެވެ.
އިގިރޭސި މީޑިއަމަށް ކިޔެވުން ބަދަލުވުމުގެ ނަތީޖާއާއިއެކު “އިސްކޫލް” ސްކޫލަށް ބަދަލުވެ ކުރިން ކިޔަވަން ދިޔަ މަދަރުސާތަކުގެ މަތިން ހަނދާން ނެތިއްޖެއެވެ. ބަލިވުމުން ބޭސް ކުރުމަށް ދިޔަ “ސެންޓަރޮ” ޒަމާނީ ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުވެއްޖެއެވެ. ރޭޑިއޯ އިން އަޑުއަހަމުން ދިޔަ “ކަބަރޮ” ޚަބަރަށް ބަދަލުވެ ގޭގޭގެ ސިޓިން ރޫމުން ރޭޑިއޯގެ ޖާގަ ގެއްލި ޓީވީ އާންމު ވެއްޖެއެވެ.

source : Mikalnews

ހިޔާލު

ISLANDS AND ATOLLS I’VE VISITED


Adh.Atoll

 1. Mandhoo
 2. Fenfushi
 3. Dhidhoo
 4. Dhigurah
 5. Hangnaameedhoo
 6. Omadhoo
 7. Mahibadhoo
 8. Dhangethi
 9. Kuburudhoo

Vaavu Atoll

 1. Fulidhoo
 2. Thinadhoo
 3. Rakeedhoo
 4. Keyodhoo
 5. Felidhoo

Meemu Atoll

 1. Dhiggaru
 2. Raiymandhoo
 3. Veyvah
 4. Naalaafushi
 5. Kolhufushi
 6. Mulah
 7. Muli
 8. Maduvvari

Lhaviyani Atoll

 1. Olhuvelifushi
 2. Hinnavaru
 3. Kurendhoo
 4. Naifaru

Faafu Atoll

 1. Feeali
 2. Bilehdhoo
 3. Dharanboodhoo
 4. Magoodhoo
 5. Nilandhoo

Dhaalu Atoll

 1. Hulhudheli
 2. Rinbudhoo
 3. Bandidhoo
 4. Meedhoo
 5. Kudahuvadhoo

Aa.Atoll

 1. Himandhoo
 2. Maalhos
 3. Feridhoo
 4. Mathiveri
 5. Bodufolhudhoo
 6. Ukulhas
 7. Rasdhoo
 8. Thoddoo

Shaviyani Atoll

 1. Kanditheemu
 2. Goidhoo
 3. Noomaraa
 4. Bileffahi
 5. Milandhoo
 6. Narudhoo
 7. Feevah
 8. Foakaidhoo
 9. Maaungoodhoo
 10. Funadhoo
 11. Komandoo

Kaafu Atoll

 1. Huraa
 2. Himmafushi
 3. Thulusdhoo
 4. Dhiffushi
 5. Kaashidhoo

B.Atoll

 1. Fulhadhoo
 2. Fehendhoo
 3. Hithaadhoo
 4. Thulhaadhoo
 5. Dharavandhoo
 6. Dhonfanu
 7. Kendhoo
 8. Kihaadhoo

Th.Atoll

 1. Kandoodhoo
 2. Hirilandhoo
 3. Vandhoo
 4. Omadhoo
 5. Veymandoo
 6. Kinbidhoo
 7. Thimarafushi
 8. Gaadhiffushi
 9. Guraidhoo
 10. Dhiyamigili
 11. Madifushi
 12. Vilufushi
 13. Burunee

Raa Atoll

 1. Maduvvari
 2. Meedhoo
 3. Gaafaru
 4. fuvahmulah
politics, ހިޔާލު

Madhu Bayakaai eku PPM in Magumatheegai mi kuranee Konkameh !


 

ނިމިދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިހާބު ގަޑު ބަޑު ކުރުމަށް ވެރިކަން ކުރައްވަ ޕާޓި  ޕީޕީއެމް އިން މޮޅެތި އުކުޅުތަށް ރޭވިއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މާތްﷲ ގެ އިރާދަފުޅާއި މިންވަރު ފުޅުން މިހުރިހާ ކަމެއް ދިޔައީ ޗޮކުންނެވެ.  އިންތިހާބުގައި ބޮޑުތަނުން ރައީސް ޔާމީނަށް ދިވެހި ރައްޔިތުން ނޫނެކޭ ބުނިއެވެ. ހުދު އެމަނިކުފާނު ވެސް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން ޤަބޫލު ކުރެއްވިއެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާ ގަބޫލް ކުރެއްވި ކަން އިއުލާން ކުރެއްވީތާ  ދެތިން ދުވަސް  ފަހުން ވޯޓުގެ ނަތީޖާ  ގާބޫލު ނުކުރައްވާ ކަމަށް ބުނެ، އެކަމާއި ދެކޮޅަށް އިހުތިޖާޖު ކުރުމަށް ރައީސް ޔަމީން ގޮވާލެއްވިއެވެ.

ހަގިގަތަކީ ވޯޓު އޮޅުވާލުމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ހަނި ފުރުސަތެއް ވެސް ނެތްކަމެވެ. އިލެކްޝަން  ކޮމިޝަނަށް އައްޔަން ކޮށްފައި ވެސް ތިއްބެވީ  ޕީޕީއެމް އިން ބުނުންވާ މީހުންނެވެ.  ނަތިޖާ ބޭނުންވާ ގޮތަށް ނުނިކުތީމައި، އެ ކޮމިޝަންވެސް މިހާރު  ގޯސް ވެއްޖެއެވެ. އެމްޑިޕީއަށް  ފުއާދު ތައުފީޤް އޮކޭ ވީގޮތަށް ޕީޕީއެމް އަށް ތިމަރަފުށި ޝާރީފް އޮކޭވާނެ  ބުނި މީހުންނަށް މިއަދު ޝަރީފް  އޮކޭއެއް ނުވިއެވެ.

“އޮޅުވަލި ވޯޓު ” ގެ ނަމުގައި މަދު ބަޔަކާއި އެކު މިކުރާ ސިލްސިލާ މުޒާހަރާ، މާފު ކުރައްވާތި އެބޭފުޅުންގެ ބަހުން ނަމަ މައުލޫމާތު ދެއްވުމުގެ ޕްރޮގުރާމް ތަށް މި ބާއްވަނީ ފަހަރުގައިވެސް  ވޯޓު އޮޅުވާލައިގެނެއް ނޫނެވެ. މި އުޅެނީ މޮޅު އެއްޗެކޭ ކިޔައިގެން ، އިރިހުގައި ތިބި މަދު ސަޕޯޓަރުން ކޮޅުވެސް ހިފަހައްޓާލެވޭތޯއެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް އެކަންވެސް އެންމެ އެދެވޭ ގޮތަކަށް ކުރިޔަށް ދާތަނެއް ނުފެނެއެވެ. ދުވަހަކަށް ވުރެ ދުވަހަކަށް  އެއްވާ މީހުންގެ އަދަދުވެސް ދަނީ މަދުވަމުންނެވެ.

އެހެން ދެއްތޯ ވަނީވެސް، އެއްވެސް އިރެއްގައި  މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ ޕްރޮޑަކްޓެއް ބޭނުންކުރުމަކީ  ރަނގަޅުކަމެއް ނޫނެވެ.  އެންމެންވެސް ބޭނުންވްނީ މުއްދަތު ހަމަ ނުވާ ކޮލެޓީ ޕްރޮޑެކްޓެވެ.

 

 

ހިޔާލު

Fuvahmulah Rayyithun Fly kuran Beynun vaney Flyme in !


22089025_1532117200158868_4618049464782429812_nފުވައްމުލަކު ރައްޔިތުން އެންމެ ބޭނުންވަނީ ފުލައިމީއިން ދަތުރުކުރަން ކަމަށް، ފޭސްބުކް ޕޭޖެއްކަމަށްވާ “ފުވައްމުލައް ސިޓީ ” އިން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ، ހިޔާލު ހޯދުމުގެ ޕޯލަކުން ހާމަވެއްޖެއެވެ.

މި ޕޯލުގައި އަހާފައިވަނީ “ފުވައްމުލަކު ރައްިޔުތުން އެންމެ ބޭނުންވަނީ ކޮން އެއާރލައިންއެއް؟ މިހެންނެވެ. އަދި އިހްތިޔާރީ ޖާވަބުގެ ގޮތުގައި ފަލައިމީ އަދި މޯލްޑިވިއަން ހިޔާރުކުރަމަށް އެދިފައިވެއެވެ.

މި ޕޯލުގައި ބައިވެރިވި 1000އަށް ވުރެ ގިނަމީހުން، އިންސައްތައިން ބަލާނަމަ %89 މީހުން ބުނެފައިވަނީ  އެމީހުން ދަތުރުކުރަން ބޭނުންވަނީ، ފަލްއިމީއިން ކަމަށެވެ.

އަދި  މޯލްޑިވިއަން ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ ޕޯލްގައި ބައިވެރިވި މީހުންގެ %11 އިންސައްތަށް މީހުންނެވެ، އެއީ 143 މީހުންނެވެ.

ފުވައްމުލަކު ރައްިޔުތން ފަލްއިމީ އިން ދަތުރު ކުރަންބޭނުންވާ މައިގަނޑު ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި، މިހާރު ފުވައްމުލަކަށް ދަތުރކުރާ ހަމައެކަނި އެއާރލައިން، މޯލްޑިވިއަންގެ ޓިކެޓްގެ އަގު އިންތިހާއަށް ބޮޑުވުމާއި، ފަލްއިޓްތަށް ޑިލޭވުމާއި އަދި ކެންސަލް ވުން ފަދަ ކަންތައްތައް ހިމެނެއެވެ.

އަދި ބައެއްފަރާތަކުން ދެކޭގޮތުގައި  2 އެއާރލައިނެއް، ފުވައްމުލަކުށް ދަތުރު ފަށައިގެން،މެނުވީ ޓިކެޓްގެ އަގަށް ބަދަލެއް ނާންނާނެއެވެ.

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FTheFuvahmulahCity%2Fposts%2F2252018864838796&width=500