ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ‎ކޮވިޑް ވެކްސިން ދިނުމުގެ ޕްރޮގުރާމް އިންޑިއާގައި


ކޮވިޑް ވެކްސިން ދިނުމުގެ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ޕްރޮގުރާމް އިންޑިއާގައި ފަށައިފިއެވެ. މި ޕްރޮގުރާމް އިފްތިތާޙް ކޮއްދެވާފައިވަނީ އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނެރެންދަރ މޯދީ އެވެ.

ރިޕޯރްޓްތަށް ބުނާގޮތުން ކޮވިޑާއި ދެކޮޅަށް ހިންގާ މިވެކްސިން ޕްރޮގުރާމުގައި އިންޑިއާގެ އާބާދީގެ 1.3 ބިލިއަން މީހުންނަށް ވެކްސިން ޖެހުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މި ޕްރޮގުރާމުގައި،ބޭނުންކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވެކްސިނަކީ މިހާރު ބޭނުން ކުރަން ހުއްދަ ދީފައިވާ ވެކްސިން ތަކުގެ ތެރެއިން،  ދެ ވެކްސިނެއް ކަމުގައިވާ، ކޯވީޝިލްޑް އަދި ކޮވެކްއިން  ވެކްސިންއެވެ. މި ވެކްސިންތަކުގެ މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ޑޯޒްތަށް އިންޑިއާގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް މިހާރުވަނީ ސްޕްލައިކޮށްފައެވެ.

“ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ވެކްސިން ޕްރޮގުރާމް އަޅުގަނޑުމެން އިފްތިތާޙް ކުރުމުން،އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤާބިލިއްޔަތުކަން ދުނިޔެއަށް ދައްކާލެވިއްޖެ” ކޮވިޑް ވެކްސިން ދިނުމުގެ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ޕްރޮގުރާމު އިފްތިތާޙް ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު މޯދި ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގޭ އިތުރުން މި ވެކްސިން ޕްރޮގުރާމަށް އިންޑިއާ އޮތީ މިކަމަށް ޚާއްސަ އެޕެއްގެ އެހީގައި ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުވެފައި ކަމަށް ވެސް މޯދީ ވިދާޅިވިއެވެ. އަދި އެ އެޕްގެ ސަބަބުން ވެކްސިން ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެންމެނަށް ވެކްސިން ޖެހިފައިވާކަން ސަރުކާރަށް ކަށަވަރުކުރުމަށް އެހީއަކަށް ވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ

އިންޑާއާ އަކީ ދުނިޔޭގައި  ދެވަނައަށް އެންމެ ގިނަމީހުންނަށް ކޮވިޑް19 ޖެހުނުކަމަށް ރިކޯރޑް ކުރެވިފައިވާ ގައުމެވެ. މިގޮތުން މިހާތަނަށް 10 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަމީހުންނަށް އިންޑާގައި ކޮވިޑް19 ޖެހިފައިވާކަމަށް ރިކޯރޑްތަކުން ދައްކައެވެ.

 

ޕިރާޑުގެ ގަލަމުން ދިވެހިންގެ “ތުބުޅި “


އޮޅުއަލަ

ރައްޖެއާއި ބެހޭގޮތުން ލިޔުއްވި ސައްޔާޙެއް ކަމަށްވާ ޕިރާޑުގެ ލިޔުންތަކުގެ އަލީގައި 17 ވަނަ ޤަރުނުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިން، ތުބުޅި ބެހެއްޓި ގޮތުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވާ ލާނަމެވެ.

އޭރުދިވެހިން 2 ވައްތަރަކަށް ތުބުޅި ބެހެއްޓިކަމަށްވެއެވެ. މީގެ ތެރެއިން އެއް ވައްތަރެއްގެ ތުބުޅި ބެހެއްޓުމަށް ހުއްދަ ދީފައި ވަނީ  ފަނޑިޔާރުންނާއި، ނައިބުން، ކަތީބުން އަދި ހައްޖުގެ އަޅުކަން ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ މީހުންނަށެވެ. އަދި މިމީހުން ތުބުޅި ދިގުވާވަރަކަށް ދިގުކުރުމަށް ދޫކޮއްލާފައިވާ ކަމަށްވެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ބައެއް މީހުން ދަތްދޮޅީގެ ތިރިން، ކަރުދޮށުން ބާލަކަމަށްވެއެވެ.

ދެވަނަ ވައްތަރަކީ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ބެހެއްޓުމުގެ ހުއްދަ އޮންނަ ސްޕޭންގެ ވައްތަރައްގެ ތުބުޅިއެކެވެ. މި ތުބުޅީގައި، ތިރީ ތުންފަތު ކައިރިންނާއި، ދަތްދޮޅީ ދަށުން އިސްތަށި ބެހެއްޓުމަށް ފަހު މަތިމަސް ބާލާކަމަށްވެއެވެ. އަދި ދެކޯތާފަތް މަތީން ވީ އެންމެ ބޮޑުކޮށް ތިނުކޮއްފައި، ދަތްދޮޅިއާއި ދިމާއިން ތިރިއަށް ފޭސައިގެން ކޮށާކަމަށް ވެއެވެ.

އޭރު ދިވެހިން ތުބުޅި ބޭލުމަށް ބެނުން ކޮށްފައިވާ ކުރަފަތް ވަރަށް ކޮށްޓެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ކުޑަ ހިހޫ ފެންކޮޅެއް  މޫނުގައި ހޭކުމަށްފަހު ތުބުޅި ބާލައެވެ. 

ޕިރާޑް ބުނާގޮތުން، މިގޮތަށް ތުބުޅި ބޭލުމަކީ މޫނުގެ ހަންގަނޑު ވީދާލައި، ނުވަތަ އެ އިސްތަށިތަށް މުލުން ލެހެލުން ފަދަ ކަމެކެވެ.އަދި މިގޮތަށް ތުބުޅި ބޭލުމަށް ދިވެހިން އޭރު ހޭނިފައި ވާތީވެ، އެމީހުންނަކަށް  އެއްވެސް ކަހަލަ ތަދެއް ނުވަތަ ވޭނެއްގެ އިހުސާސެއް ނުކުރެވޭ ކަމަށެވެ. (މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ދީދީ, 1995)

ރިފަރެންސް:
މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ދީދީ. (1995). ޕިރާޑްގެ ގަލަމުން ދިވެހިރާއްޖެ. މާލެ ސިޓީ, ދިވެހިރާއްޖެ: ދިވެހި ބަހާއި ތާރީޚަށް ހިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަޖްލީސް.

.

ފުވައްމުލަކަށް އޮޅުއަލަ ތަޢާރަފް ކުރީ ކާކު؟


Rating: 1 out of 5.

އޮޅުއަލަ އަކީ ޒަމާނުއްސުރެ ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ރައްޔިތުން، ކުއެމަށް ބޭނުންކުރާ ފަލަމަޑީގެ ބާވަތެކެވެ. ފުވައްމުލަކުގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ އެންމެ ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކުގައި ވެސް އޮޅުއަލަ އިންދާ، ކެއުމުގައި ބޭނުންކުރާކަން ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މިތާގައި  އަލިއާޅުވާ މިލަނީ ފުވައްމުލަކުގެ އޮޅުއަލައިގެ ތާރީހަށެވެ.

ފުވައްމުލަކަށް އެންމެ ފުރަތަމަ އޮޅުއަލަ ތަޢާރަފް ކުރީ، އެ ރަށު ދިގުވާޑު،އެޅަތޮށިގޭ މުހައްމަދު ދިދީ ކަމަށްވެއެވެ.އެބޭފުޅާ ހުވަދޫ އަތޮޅުން، ފުވައްމުލަކަށް ރިޔަލު ދޯންޏެއްގައި ދަތުރު ކުރައްވަނިކޮށް ބެހިގެން، އިންޑިއާގެ މުމްބާއީ އަށް ދެވުމުން އެތަނުން މުޑުވައް ގެނެސް ގެންކަމަށް ވެއެވެ.

ކުރީ ޒަމާނުގައި ފުވައްމުލަކު ރައްޔިތުން،މިހާރުގެ ގޮތަށް ކާޑުގެ ބާވަތްތަށް ބޭނުން ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ބޭނުން ކޮއްފައި ވަނީ ފަލަމަޑީގެ ބާއްވަތްތަކެވެ. މީގެތެރެއިން ވެސް  ޙާއްސަކޮށް އޮޅުއަލައެވެ.

ދުނިޔޭގެ ދެވަނަ ބޮޑު ހަގުރާމައިގެ، ދުވަސްވަރު ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވި އިޤްތިސޯދީ ބޮޑު ހީނަރުކަމުގައި ވެސް، ކާބޮތަކެތި ނުލިބިގެން ނުވަތަ ކާޑުގެ ބާވަތްތަށް ނުލިބިގެން، ފުވައްމުލަކުން ބަޑަށް މީހަކު މަރު ނުވާކަމަށް ވެއެވެ.

އެ ދުވަސްވަރު ވާރު ވެރިޔަކަށް ހުންނެވި، އަލްމަރްޙޫމް ވާރުގޭ ޙަސަން ދީދީ، މާލެ ގޮސް، ވުޒާރަތުއްދާޚިލއްޔާއަށް ވަޑައިގަތުމުން، އޭރުގެ ރައީސް ސުމުވުލް އަމީރު އަލްމަރްޙޫމް މުޙައްމަދު އަމީން ދޮށިމޭނާ ކިލަގެފާނު ވިދާޅުވެގެން، ރަށުގެ އާންމު ހާލަތު އޮޅުން ފިލުވުމަށް ސުވާލްކުރެއްވި ބޭފުޅަކަށް، ޖަވާބު ދެއްވަމުން ހަސަންދީދީ ވިދާޅުވި ކަމަށްވޭ “އަދި މިހާތަނަށް ފުވައްމުލަކުން މިހާކު ބަޑަށް މަރުނުވާ ކަމަށާއި، ކާޑުގެ ތަކެތި ނުލިބި ހައެއްކަ އަހަރުވިޔަސް ކާނާގެ ގޮތުން ދަތިވެ ތަދުމަޑު ޙާލަތެއް ކުރިމަތި ނުވާނެ” ކަމަށެވެ.

އަދި ސުވާލް ކުރެއްވި ބޭފުޅަކު، ފުވައްމުލަކު ރައްޔިތުން ކަނީ ކޮއްޗެއްތޯ ސުވާލު ކުރެއްވުމުން ޖަވާބުގައި، ހަސަންދީދި ވިދާޅުވީ، ފުވައްމުލަކު ރައްޔިތުން ކަނީ އޮޅުއަލަ ކަމަށެވެ.

ކޮންމެ އަކަސް މިހާރުވެސް އޮޅުއަލައަކީ ކާން ރަނގަޅު ގިނަ ބާވަތްތަކެއް ތައްޔާރު ކުރެވޭ ރަހަމީރު އެއްޗެކެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މިއަދު ޒަމާނަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލާއި އެކު ފުވައްމުލަކު އޮޅުއަލަ ދަނޑުތަށް މިދަނީ އެއްދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަށް މަދުވަމުންނެވެ. އަދި ހުރި އޮޅުތަކަށް ވެސް ތަފާތު އެކި ބަލިތަށް ޖެހިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މިކަމަށް ހައްލެއް ހޯދުމަކީ، މަޒީގެ ތަޖުރިބާގެ އަލީގައި މިއަދުގެ މި ނާޒުކު އިޤްތިސޯދީ ހާލަތަށް ވިސްނާއިރު ވެސް މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގައި ދެކެމެވެ.

 

 

ނޯޓް: މި ލިޔުމަކީ ފުައްތޫރާގައި ، ފުވައްމުލަކު ތާރީޙް ދިރާސާ ކުރައްވާ ބޭފުޅެއްކަމަށްވާ، ފާރޫޤް އަޙްމަދު ލިޔުއްވާފައިވާ ލިޔުމެއް އަސްލަކަށް ބަލައިގެން ލިޔެފައިވާ ލިޔުމެކެވެ.

 

ރައްޓެހިންނަށް ދޭންވީ ލޯނުތަ؟ ހަދިޔާތަ؟


should-not-lend-money-friends-family-1068x713-1ބައެއް ފަހަރު އަހަރެމެން އަތްމަތި ދަތިވީމަ ރައްޓެހިން ނުވަތަ ގާތްމީހުންގެ އަތުން ފަހުންދޭގޮތަށް ފައިސާ ހޯދައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މާލީ ތަޖުރިބާކާރުން ބުނާގޮތުގައި، މި އާދައިން އަހަރެމެން ދުރުހެލި ވާންޖެހެއެވެ.މިކަމުގެ ސަބަބުން ކިތަންމެ ވަރުގަދަ ގުޅުމެއްވެސް ހީނަރުވެދާނެއެވެ.

އެމެރިކާގައި 2019 ވަނަ އަހަރު ކުރި ސާރވޭއަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި އެ ގައުމުގެ %60 މީހުން، ފަހުން އަބުރާ ދައްކާނެ ކަމުގެ އުއްމީދުގައި، ރައްޓެހިންނާއި ގާތްތިމާގެ މީހުންނަށް ފައިސާ ދެއެވެ، އެހެން ނަމަވެސް އޭގެ ތެރެއިން %37 މީހުންގެ ފަރާތުން އެ ފައިސާތަށް އަބުރާ ނުލިބެއެވެ. އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން %21 އިންސައްތަ މީހުންގެ އެކުވެރިކަން ނުވަތަ އާއިލީ ގުޅުން ވަނީ ކެނޑިފައެވެ.

މިކަމަށް އޮތް ހައްލަކީ ކޮބާ؟

ތަޖުރިބާކާރުން ބުނާގޮތުގައި ރައްޓެހިންނާއި ގާތްތިމާގެ މީހުންނަށް ފަހުންދޭގޮތަށް ފައިސާ ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި، ތިމާއަށް ގެއްލުން ނުވާވަރެއްގެ އެހީއެއް، ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުގައި ދިނުމަކީ ،މިކަމުގައި އޮތް އެންމެ ރަނގަޅުގޮތެވެ.