“Fuvahmulah City ” Konkahala zamaaney City eh ?


ދުނިޔެ ދައްކާ ހަޤީގަތަކީ 21 ވަނަ ޤަރުނުގައި ގައިމް ކުރާ ޒަމާނީ ސިޓީއެއްގައި، ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަށް ގާއިމްކުރުމާއި އެކު ވަޒީފާތަށް ވާންޖެހޭނީ އިތުރެވެ. އެހެންނަމަވެސް ފުވައްމުލައް ސިޓީއަކަށް ބަދަލުކުރުމާއި އެކު ހެން ފުވައްމުލަކު ރައްޔިތުންނަށް ގެއްލެމުންދިޔައީ ވަޒީފާތަކެވެ.

ނުވީތާކަށް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ. ހުރިހާ ބާރުތަކެއް  ވަނީ ހަނިކުރައްވައި،އެބާރުތަށް ސަރުކާރުގެ ބާރުގެދަށަ ވަނީ ގެނެސްފައެވެ. 

މިއީ އެއްކަލަ ޒަމާންވީ ކަތީބީ ނިޒާމު ނޫންބާ؟ 

 

Advertisements