Councilaha vote Nidhinas Raees Yameenusha vote Dheney naeh ?


DDKv1nkUQAE12KF

އިއްޔެ ސަރޮކާރަހަ ތާއީދުކޯފޭ ޒުވާނުންތެކެއް ވެނީ ސައިކަލް ބުރެ ބާއްވާފޭ. މި ސައިކަލް ބުރެއި ބައިވެރިވީ ބައެއު ޒުވާނުން ހިފާގެން ތިބި ޕޯސްޓަރޮ ތެކެއި އޮއު ” ފުވައްމުލަކި ޒުވާނުން ކައުންސިލަހަ ވޯޓް ނިދިނަސް، ރައީސް ޔާމީނުށަ ވޯޓު ދެންނަ ނިކުންނާހިން ކަން ޔާގިން” އައެ.

އެކަމެކި ރަށި ޒުވާނުންގެ އެތެރެން ގިނަ މީހުން ޔަގީނެއް ނުން 2018 އި ރައީސް ޔާމީނުށަ ވޯޓް ދެންނަ ނިކުންނާހިން ކަންމާއި މެދެއި، ހަމަގާއިމެނަހަސް އެގެންނަ އޮއު ހަގީގަތަކީ މިކަހަލަ ސައިކަލް ބުރެތެކެއި ބައވެރިވޭ ގިނަ ކޫދުނަސް ޔަގީން ނުންކަން، ހަމަ އެކަނިި ވަޒީފައި ބިރައްޓަކައި ކެރަމުން އޭ ކަމެއު މީ..

ނިވިތާކަހަ ޤަސިމް ފްލައިޓެން އަގޮހެއު ކޮހޮ ރަށަހަ ދަތެރެ ފަށަންނަ މިމަހި 15 އި ވޭޑުނާސް،  އަދިޔަސް ސަރޮކާރެން ހުއްދަ ނިދެރެގެން ނިފެށީ އޯތީ، މިކައްމާހެދީއަސް ރައްޔިތުން ތީބީ ދަތް ރީޑި އަރާފޭ.

މިހެން ގޮހޮ ކެންނެން ކަމެއް، މިކަހަލަ ކަންތެތި ބައިވަރޮ.. ފެރެތަމާށަ  ވޯޓު ބޭނުންފަހޭ ޖެހެނީ، އަފުން ރައްޔިތުންގެ  އިޙުތިރާމް އާއި ލޯބި ހުވަންނަ. އަފުން ނަފްރަތުވޭލެކަހަ ކަންތެތި ބާގެނަ، 2018 އި ޔާމީނުށަ މިރަށެން ވޯޓު ދެންނެން  މާ ބޮޑޮ ވާލެއް ނިވެންނެން ނުނެ ؟

 

Advertisements