އަލަ ޖަޒީރާ ފުވައްމުަލއް!


ދިރާސާ ތަކެން ދައްކާގޮތެއި، ފުވައްމުލަކި އެޅެއި ހަދޮއާ އަލައިގެ ވަރަހަ ރަނގަޅަ މުސްތަޤްބަލެއު އެބައޮތް. ވަރަހަ ކުދު އިންވެސްޓްމެންޓަކުން ބޮޑޮ ނަފާއަތް ލިބެންނެން ކަން މި ދިރާސާއެން ދައްކާ، މިކަން ވެނީ މާޒީއެނަސް ދައްކާދެރެފޭ (ބޮނޑޮ ތަދިގެ ވާހަކަ)މިހިދެއަސް އަލައިގެ ބާވައްތެއް (ތެލެލީ އަލަ) ފެންވަރަހަ ޕެކެޓް ކޯގެން، ސިނާއީ ފެންވަރަހަ ކުރިހަ އޭ.

އަލާކީ ރަށަހަ ލިބީގެންވޭ ވަރަހަ ޙާއްސަ ނިއުމަތެއް،ރިޒުޤެއް.މިކަމިގެ މުހިންމު ކަން އެންމެންނާސް އެގެންނަ އެބަޖެހޭ.