ފުވައްމުލަކުގައި މުުޅިން އަލަށް ފަށަން 9 ޕްރޮޖެކްޓެއް ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވޭ


2020 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ގައި ފުވައްމުލަކަށް ކޮއްދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބައެއް ކަންތައްތައް ! 

ފުވައްމުލަކުގައި މުުޅިން އަލަށް ފަށަން 9 ޕްރޮޖެކްޓެއް ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވޭ

  • ގިރާ ސަރަޙައްދު ހިމާޔަތް ކުރުމަށް 81.9 މިލިއަން ރުފިޔާ
  • މަގުތަކަކީ ވިއްސާރަ ދުވަހު ފަތާ ފެންގަޑަކަށް، ހޫނު މޫސުމުގައި ހިރަފުސް ބޯ ސަހަރާއަކަށް ބަދަލުވެގެންދާ މަގުތަކެއް، މަގުތަށް ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ހެދުމަށް 60.7 މިލިއަން ރުފިޔާ
  • މުސްކުޅިވެ ދުވަސްވެފައިވާ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑް ކުރުމަށް 22.6 މިލިއަން ރުފިޔާ
  • އައްޑޫ އާއި ފުވައްމުލަކާއި  އަދި ހުވަދޫ އާ ދެތެރޭ ދަތުރު ފަތުރުގެ ނިޒާމް ގާއިމް ވެގެން ދާއިރު، ފެރީ ޓާރމިނަލް އަކީ މުހިންމު އެއްޗެއް، ސެންޓްރަލް ފެރީ ޓާރމިނަލްއެއް ގާއިމް ކުރުމަށް 1.6 މިލިއަން ރުފިޔާ
  •  ދޫނޑިގަން ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްޤީ ކުރުމަށް 2.9 މިލިއަން ރުފިޔާ
  • ފުވައްމުލަކު ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި މިސްކިތެއް އުޅުމަށް 2.4 މިލިއަން ރުފިޔާ
  • ފުވައްމުލަކު ސްކޫލް ގައި މަލްޓި ޕާރޕޯސް ހޯލެއް އެޅުމަށް 2.1 މިލިއަން ރުފިޔާ
  • ޙާފިޒް އަޙްމަދު ސްކޫލްގައި 16 ކުލާސް ރޫމްގެ 3 ބުރި އިމާރާތެއް އެޅުމަށް 2.2 މިލިއަން ރުފިޔާ އަޅާފައިވޭ