ރައްޓެހިންނަށް ދޭންވީ ލޯނުތަ؟ ހަދިޔާތަ؟


should-not-lend-money-friends-family-1068x713-1މަހުގެ ވަކި ހިސާބަކުން އަހަރެމެންގެ ތެރެއިން  ބައެއް މީހުންގެ އަތުގައި ޟަރޫރީ ބޭނުންތަށް ފުއްދުމަށް، ފައިސާއެއް ނޯވެއެވެ.  ދެން އަވަސް ވެ ގަންނަނީ ރައްޓެހިން ނުވަތަ ގާތްތިމާގެ މީހުންގެ އަތުން ދަރަންޏަށް ފައިސާ ހޯދުމަށެވެ. މިއީ އަހަރެމެންގެ ތެރެއިން ގިނަ މީހުންގެ ކަށީގައި ހިފާފައިވާ އާދައެކޭ ބުނިކަމުގައި ވިޔަސް ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މި އާދައިން އަހަރެމެން ދުރުހެލި ވާންޖެހޭ ކަމަށް  މާލީ ތަޖުރިބާކާރުން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ. އެ މީހުން ބުނާގޮތުން މިކަމުގެ ސަބަބުން ކިތަންމެ ވަރުގަދަ ގުޅުމެއްވެސް ހީނަރު ވުމަށް ނަގާނީ ފަޅި ސިކުންތު ކޮޅެކެވެ.

އެމެރިކާގައި 2019 ވަނަ އަހަރު ކުރި ސާރވޭއަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި އެ ގައުމުގެ %60 މީހުން، ފަހުން އަބުރާ ދައްކާނެ ކަމުގެ އުއްމީދުގައި، ރައްޓެހިންނާއި ގާތްތިމާގެ މީހުންނަށް ދަރަންޏަށް ފައިސާ ދެއެވެ، އެހެން ނަމަވެސް އޭގެ ތެރެއިން %37 މީހުންގެ ފަރާތުން އެ ފައިސާތަށް އަބުރާ ނުލިބެއެވެ. އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން %21 އިންސައްތަ މީހުންގެ އެކުވެރިކަން ނުވަތަ އާއިލީ ގުޅުން ވަނީ ކެނޑިފައެވެ.

މިކަމަށް އޮތް ހައްލަކީ ކޮބާ؟

ތަޖުރިބާކާރުން ބުނާގޮތުގައި ރައްޓެހިންނާއި ގާތްތިމާގެ މީހުންނަށް ދަރަންޏަށް ފައިސާ ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި، ތިމާއަށް ގެއްލުން ނުވާވަރެއްގެ އެހީއެއް، ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުގައި ދިނުމަކީ ،މިކަމުގައި އޮތް އެންމެ ރަނގަޅު ހައްލެވެ.