Gdh.Atoll ah PCR Machineh Hoadhumah Mashvaraa Kohffi !


61040830_592889264550387_7849823907702898688_nކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގަެ ހާލަތު ގޯސްވަމުންދާއިރު، ބަލިމީހުންނަށް ފަރުވާދޭނެ މެޝިނެއް ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވަމުންދާ ކަމަށް މަޑަވެލީ ދާއިރާގެ މްނަބަރު ޙުސައިން ފިރުޝާން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ފިރުޝާން މިއަދު ފޭސްބުކްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުުވީ ގދ. އަތޮޅުގައި ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ގޯސްވެފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި، އެއަތޮޅުގައި ކޮވިޑް މެނޭޖް ކުރުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ދިމާވެފައިވާ އެއް ގޮންޖެހުމަކީ ޕީސީއާރު ޓެސްޓް ހެދޭނެ ގޮތެއް ގދ އަތޮޅުގައި ގާއިމު ވެފައި ނެތުން ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ޕީސީއާރު ޓެސްޓު ހެދޭނެ މެޝިންތަކެއް ހޯދުމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަޙުމަދު ނަސީމު އާއި މަޝްވަރާކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފިރުޝާން ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި އެ ކަންބޮޑުވުމަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށްޓަކައި މިހާރު މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތް އަހްމަދު ނަސީމްއާ މަޝްވަރާކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި ގދ އަތޮޅަށް ދާދި އަވަހަށް ޕީސީއާރް މެޝިނެއް ހަމަޖައްސަވައިދެއްވާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ނަސީމް ވިދާޅުވެފައިވާ ކަމަށްވެސް ފިރުޝާންގެ ޕޯސްޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ފިރުޝާން ވަނީ މިކަމަށްޓަކައި ހެލްތު މިނިސްޓަރ ނަސީމަށާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ސާލިޙަށް ގދ އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ޝުކުރު ދަންނަވާފައެވެ.