Mi Mahuge 21 Vana Dhuvahun Feshigen 31 ge Niyala Lankaha Dhathurukurn Manaakohffi !


ބަންޑާރަނައިކެ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާރޕޯޓް – ފޮޓޯ އެފްޕީ
ކޮވިޑް-19ގެ ޙާލަތު އަވަށްޓެރި ސްރީލަންކާގައި ގޯސްވެފައިވާތީ މިމަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 31ގެ ނިޔަލަށް އެޤައުމަށް ދަތުރު ކުރުން މަނާކޮށްފިއެވެެ.

ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ކޮވިޑް-19 ގެ ޙާލަތު ގޯސްވެ ލަންކާގައި ފިޔަވަޅުތައް އިތުރަށް ވަރުގަދަކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެ ގޮތުން މިމަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 31 ގެ ނިޔަލަށް އެ ޤައުމަށް އެއްވެސް މީހަކަށް އެތެރެނުވެވޭނެ ކަމަށް އެ ޤައުމުގެ ސަރުކާރުން ނިންމައި އެކަން ފޮރިން މިނިސްޓްރީއަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެެހެން ނަމަވެސް ސްރީލަންކާއިން އެހެން ޤައުމުތަކަށް ދަތުރުތައް ކުރެވޭނެ ކަމަށް އަންގާފައިވާ ކަަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވެއެވެ.

ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ވަނީ ސްރީލަންކާއަށް ދަތުރުކުރާ ދިވެހިން އިތުރަށް ސަމާލުވުމަށާއި މިމަހުގެ 31ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އެ ޤައުމަށް ދަތުކުރާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން 14 ދުވަހުގެ ކަރަންޓީން މުއްދަތު ފުރިހަމަކުރަން ޖެހޭނެކަމަށްވެސް ނިންމާފައެވެ.