Video Story – Masveriehge Interview


ތިރީގައި މިވަނީ މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ވަރަށް ގިނަ ދުވަހު ހިދުމަތް ކުރައްވާފައި ، އަދި މިހާރުވެސް، މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ހިދުމަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ، ގދ.މަޑަވެލި، މުހައްމަދު ޝަފީގު އާއި ކޮށްފައިވާ އިންޓަރވިއުކެވެ.
 
މި އިންޓަރވިއުގައި މަސްވެރިކަމުގައި އޭރާއި މިހާރު ހުރި ތަފާތުތަކާއި،އަދިވެސް މަސްވެރިންނަށް ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކާއި، ލިބިފައިވާ ކުރިއެރުން ތަކުގެ މައްޗަށް ވަނީ އަލިއަޅުވާލާފައެވެ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.