“Rashoveshi”eh baeh Safohaatheu!


ތިރެއި ހިމަނާލާފޭ އެވެނީ ” ރަށޮވެށި” އެ ބައެއް ސަފޮހާތެއު،މިޅި ރަށޮވެށި އެއް ނުން ..
ރަށޮވެށިއެ ޕީޑީއެފް ފައިލް، ޑައުންލޯޑް ކެރުމަހަ މިލިންކަހަ ފިތާލަ  : Rashoveshi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.