“Rashoveshi”eh baeh Safohaatheu!


ތިރެއި ހިމަނާލާފޭ އެވެނީ ” ރަށޮވެށި” އެ ބައެއް ސަފޮހާތެއު،މިޅި ރަށޮވެށި އެއް ނުން ..
ރަށޮވެށިއެ ޕީޑީއެފް ފައިލް، ޑައުންލޯޑް ކެރުމަހަ މިލިންކަހަ ފިތާލަ  : Rashoveshi