About Me

މި ބްލޮގުގައި ލިޔެފައި ހުންނާނީ  ވަށައިގެން ވާ މާހުލުގައި ހިނގާ ކަންތައްތަކާއި މެދު އަހަރެންގެ ހިޔާލާއި ކަންބޮޑުވުންތަކެވެ. އަދި އެނޫންވެސް އަހަރެން ޝައުގުވެރިކަން ހުންނަ އެކި ދައިރާތަކުން ލިޔުންތަކާއި  ފޮޓޯ،ވީޑީއޯ އަދި އޯޑިއޯ ސްޓޯރީތަށް ހިމަނަމުން ގެންދާނަމެވެ

Let’s build something together.