ފުވައްމުލަކު ނަރުދަމާގެ ހުރި މައްސަލަތަކައް ދާއިމީ ހައްލެ ގެންނާނކަމުގެ ޔަގީންކަން ފެނަކައިން ދެއްވައިފި

Featured


ފުވައްމުލަކު ނަރުދަމާ ނިޒާމުގައި މައްސަލަ ޖެހިގެން މިއުޅެނީ ކީއްވެގްން ؟

ފުވައްމުލަކު ނަރުދަމާ ނިޒާމަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތަކަކީ، ފެނަކައާއި ނަރުދަމާ ހަވާލުކުރެވުނު އިރު ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވުމާއި، ނިޒާމު ގާއިމުކުރުމަށް ބޭނުންކޮށްފައިވާ މުހިންމު ގިނަ ތަކެތީގެ ފެންވަރު ދަށްވުމާއި، ނިޒާމް ގާއިމް ކުރުމުގައި  އިޙްމާލުވެ ފަރުވާ ކުޑަކުރުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ފެނަކައިން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ވަނީ ހާމަކޮށްފައިއެވެ.

އަދި ނިޒާމަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލައަކީ، ކުރަންޖެހޭ ޓެސްޓުތަށް ނުކޮށް، ފުރިހަމަ ނޫން ނިޒާމަކުން ގޭގެއަށް ހިދުމަތް ދޭން ފެށުމުގެ ސަބަބުން  ދިމާވެގެންް އުޅޭ މައްސަލަތަކެއް ކަމަށް ފެނެކައިން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

ނަރުދަމާ ނިޒާމްގައި ހުރި މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް މިވީހާތަނަށް ފެނަކައިން ކޮށްފައިވަނީ ނުވަތަ ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތަކަކީ ކޮބާ؟

18 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 ފެނެކައިގެ އާ މެނޭޖްމެންޓް އިން މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް، ކަމާއިގުޅޭ އެންމެހާއި ފަރާތްްތަކާއި އެކު ކުރި މައްސައްކަތުން ހައްލެ ލިބޭ ގޮތެއް ނުވުމުގެ ސަބަބުން، 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރ މަސްތެރޭ، ފެނެކައިން ކަމާއި ގުޅޭ ފަންނީ ތަޖުރިބާކާރުންނާއި އެ ނިޒާމްގެ، ވެކިއުމް ސިސްޓަމް އުފެއްދި ފަރާތްތަކާއެކު އަލުން ދިރާސާތައް ފަށައި، ހޯދުނު ހޯދުންތަކުގެ އަލިގާއި ނިޒާމަށް ދިމާވެފައިވާ މައިގަނޑު މަސައްލަތައް ވަނީ ހޯދާފައެެވެ.

 މި މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް ފެނަކއިން ދަނީ ހުއްޓުމެއް ނެތި މަސައްކަތް ކުރައްވަމުންނެވެ. އަދި މި މައްސަކަތައް ބޭނުންވާ ބައެއް ތަކެއްޗާއި ވެކިއުމް ސިސްޓަމް އުފެއްދި ޖަރުމަނު ކުންފުންޏަށް އޯޑަރު ދީގެން ހޯދަން ޖެހޭ ތަކެއްޗަށް ވުމާއި އެކު އެތަކެތި ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފެނަކައިން އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ.

 ކޮވިޑް19 އާއި ގުޅިގެން މި މަސައްކަތައް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ލަސްކަމެއް އައި ކަމުގައި ވިޔަސް، މަސައްލަ ހައްލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓުމެތް ނެތި ކުރައްވަމުން ގެންދަވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން  ފެނެކައިން އަރުވައެވެ.އަދި ބޭރު ގައުމުތަކުގެ ކަމާއިގުޅޭ ކާރުހާނާތައް ހުޅުވައި، މަޑުމަޑުން މަސައްކަތްތަށް، ފަށައިގަންނަމުން ދާތީ ލަސްތަކެއް ނުވެ، ބޭނުންވާ ތަކެތި ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިގެންދާނެ ކަމުގެ އުއްމީދު އަބައޮތްކަމަށް ފެނެކައިން ހާމަކުރައްވައެވެ.

ފުވައްމުލަކު ނަރުދަމާގެ މައްސަލައަށް ދާއިމީ ހައްލެ ހޯދައި،ރައްޔިތުންނަށް ދެމެހެެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި އިތުބާރާއި އެކު ނަރުދަމާގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮއްދިނުމުގެ، ތަޖުރިބާ އާއި ފަންނީ ގާބިލްކަން ފެނެކާގައި ހުރިކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަގީންކަންވެސް ފެނަކައިން ދެއްވައެވެ.

 

Benefits and Blessings of Surah Al-Kahf


Surah Al-Kahf is the 18th Surah of Quran and it tells the story of the believers in ancient time who when received the message of Truth accepted it.

However, they were to face retaliation from the society they lived in and hence the flee from the city and found protection in a cave where Allah Almighty gave them sleep that lasted for centuries and till then their whole city had converted into believers. This Surah gives the message that those who believe in Allah and ask for protection from Him, He gives them the best protection the likes of which the world has never seen.

Besides this illuminating message, the Surah also comes with a variety of virtues as described in the hadith of Prophet Muhammad (PBUH). The lines below discuss those virtues.

Abu al Darda reported the prophet (PBUH) as saying: ” If anyone memorizes ten verses from the beginning of Surah Al-Kahf, he will be protected from the trial of Dajjal (Antichrist)”.

Abu Dawood said: In this way Hashim al-dastawa I transmitted it from Qatadah, but he said ” If anyone memorizes the closing verses of Surah Al-Kahf “. Shubah narrated from Qatadah the words from the end of Surah Al-Kahf.

Reference:Sunan Abi Dawood 4323, In book reference (Book 39, Hadith 33), (Book 38, Hadith 4309)

Abu Darda’ reported Allah’s Apostle (PBUH) as saying: ” If anyone learns by heart the first ten verses of the Surah Al-Kahf, he will be protected from the Dajjal”.

Reference:Sahih Muslim 809 a, In book reference (Book 6, Hadith 311), (Book 4, Hadith 1766)

It is narrated by Abu Saeed al-Khurdi, who said: ” Whoever reads Surah Al-Kahf on the night of Jummah, will have a light that will stretch between him and the Ancient House (Kabah). “

Reference: Narrated by al-Daarimi, 3407. This hadeeth was classed as saheeh by Shaykh al-Albaani in Saheeh al-Jaami, 6471.

Surah Al-Kahf holds a distinct position among Muslims and it is a Surah, which gives numerous lessons to Muslims. The surah comprises of four stories, which disseminate four different lessons, which every Muslim must learn.

Four Stories And Four Benefits:

Story#1: The first story that is mentioned in the Surah is the story of the men of cave. They were the people whowere believers and lived in a country of non-believers. Thus, when they noticed that people will threat their lives because of the faith, they leave the city and go to a cave for the sake of Allah and their faith. Thus,there Allah Almighty bestowed sleep over them and when they woke up from their sleep, by that time all the people of their city had become believers. Thus, this story shows that when a person puts his or her belief in Allah Almighty, He always comes to their rescue and helps them in easing their difficulties.

The lesson to be learn from this story is that Allah Almighty puts the faith of a person to trial. When Allah Almighty puts the faith to trial and when a believer is steadfast in his or her faith, then Allah assists them in ways that are beyond comprehension. Moreover, the story also gives the lesson that a Muslim must always remain in the company of people who are good and righteous. The men of cave were all righteous, thus, their being together is one of the factors that attracted the mercy and assistance of Allah Almighty. Thus, a Muslim should be steadfast in his or her faith and remain in the company of good people.

Story#2: The second story in the Surah is a person who was the owner of two gardens and was wealthy and rich in every regard. However, his wealth lead him astray and he started doubting his faith, as a result of which Allah Almighty deprived him of all the worldly artifice and bounties, which made him realize the transients nature of the things of this world but by then it was too late for him.

From this story also a Muslim can learn two lessons. The first lesson is that all the wealth is also a test from Allah Almighty. Therefore, to those whom He grants, He is actually testing them whether they will be grateful to Him or not. Secondly, a Muslim must also learn the lesson that the things of this world are all temporary and transient, therefore, when they are available one must thank Allah and spend on the ones who don’t have these worldly pleasures available to them.

Story#3: The third story mentioned in Surah Al-Kahf is of Hazrat Musa (AS) and Hazrat Khizar (AS). When Hazrat Musa (AS) thought that no one in this world had more knowledge of things than him, then Allah Almighty sent him to meet Hazrat Khizr, who throughout the story proved that he knew more than Musa (AS).

The lesson to be learnt from this story is that knowledge is not something, which one should be proud of, rather, having knowledge of things should teach humility to a person and one should know that there is always someone who is more knowledgeable and has a better understanding of things than one’s own self.

Story#4: The fourth story that Allah Almighty mentions in Quran in this particular Surah is the story of great king Dhul-Qarnayn who travelled all across the world to help the people who were in need and spread good wherever he went. He was the one who provided relief to people from the menace of Gag Magog.

The lesson to be learnt from this story is that power is also a gift from Allah and to those whom He gives power; He tests them by doing so. Therefore, those who have power over and compared to others should use this power to do good and make the lives of other easier and fight evil as well.

މުސީބާތުގެ ވަގުތުގައި ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކުން ދެއްވާ އިރުޝާދުތަކަށް ފުރިހަމައަށް އަމަލުކުރަންޖެހޭނެ – ހުކުރު ޙުތުބާ


photo credit : AVAS

ފޮޓޯ : އަވަސް

މުސީބާތުގެ ވަގުތުގައި ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކުން ދެއްވާ އިރުޝާދުތަކަށް ފުރިހަމައަށް އަމަލުކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް މިއަދުގެ ހުކުރު ޙުތުބާގައި ގޮވާލައްވައިފިއެވެ.

މިގޮތުން މިއަދުގެ ހުކުރު ޙުތުބާގައި މުސްލިމުންނަކީ ބަލިމަޑުކަމާއި، މުޞީބާތުގެ ވަގުތުގައި، އެކަކު އަނެކަކަށް އަޅާލައި އެހީތެރިވާ ބަޔަކު ކަމުގައި ވާން ޖެހޭނެ ކަމަށް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

“ކުރިމަތިވެފައިވާ( ކޮވިޑް19އިގެ) މުޞީބާތުން ރައްކާތެރި ކޮށްދެއްވުން އެދި ދުޢާ ކުރުމާ އެކު ސަބަބުތަކުގެ ހިފައި، ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކުން ދެއްވާ އިރުޝާދުތަކަށް ފުރިހަމައަށް އަމަލުކުރަން ޖެހޭނެއެވެ ” ޙުތުބާގައި ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

މިއަދުގެ ޙުތުބާ ނިންމަވާ ލެއްވީ ކޮރޯނާ ވައިރަހާއި، ނުރައްކާތެރި އެންމެހައި ބަލިތަކުން ދިވެހި ރާއްޖެ އާއި އެންމެހާއި މީސްތަކުން ރައްކާތެރި ކުރެއްވުމަށް ދުޢާ ކުރައްވަމުންނެވެ.

 

ކުރެވިފައިވާ ފަފަތަކުގެ ގިނަކަމުގެ ސަބަބުން ﷲ ގެ ރަޙްމަތުން އުއްމީދު ކަނޑާލައި މާޔޫސްވާކަށް ނުޖެހޭ- ޙުތުބާ

Featured


masjid-al-sultan-muhammad-thakurufaanu-al-auzam-male-maldivesކުރެވިފައިވާ ފަފަތަކުގެ ގިނަކަމުގެ ސަބަބުން ﷲ ގެ ރަޙްމަތުން އުއްމީދު ކަނޑާލައި މާޔޫސްވާކަށް ނުޖެހޭކަމަށް މިއަދުގެ ހުކުރު ހުތާބާގައި ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިއަދުގެ ޙުތުބާއަށް ޙުލާސާ ގޮތަކަށް ބަލާލާނަމެވެ.

ކިތަންމެ ގިނަ ފަފައެއް ކުރެވިފައި ވީނަމަވެސް އިޙްލާސްތެރިކަމާއި އެކު ތައުބާވެ، ހެޔޮ އަމަލު ކުރުމުން، ﷲ އެކަލާނގެ އަޅުތަކުންގެ ހުރިހާ ފާފަތކެއް ފުއްސަވައި ދެއްވާނެކަން ވަނީ އަންގަވާފައެވެ.

ﷲ ވަޙީކުރައްވާފައި ވެއެވެ ” ۞ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۞ މަނައީ “ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ! އެއުރެންގެ އަމިއްލަ ނަފްސުތަކުގެ މައްޗަށް ފާފައިން އިސްރާފުކޮށްފައިވާ، ތިމަންރަސްކަލާނގެ އަޅުތަކުންނޭވެ! ތިޔަބައިމީހުން ﷲ ގެ ރަޙްމަތާމެދު އުއްމީދު ކަނޑައިނުލާށެވެ! ހަމަކަށަވަރުން، ﷲ އީ އެންމެހާ ފާފަތައް ފުއްސަވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ. ހަމަކަށަވަރުން އެކަލާނގެއީ ގިނަގިނައިން ފާފަފުއްސަވާ، ރަޙީމްވަންތަ ރަސްކަލާނގެއެވެ.”

މިހާކު ނުބައި އަމަލެއް ކޮށްފިނަމަ، އެމީހަކަށް ޖަޒާ ދެއްވަނީ، އެމީހަކު އެކުރި އަމަލަކާ އެއްވަރަށެވެ. ނަމަވެސް ހެޔޮ އަމަލެއް ކޮށްފިނަމަ އެ ޢަމަލެއްގެ ޖަޒާ 10 ގުނައިން ފެށިގެން 700 ގުނައަށް އިތުރުކޮށްދެއްވައެވެ. މާތް ﷲ ވާހީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ ” ۞مَنۡ جَآءَ بِالۡحَسَنَةِ فَلَهٗ عَشۡرُ اَمۡثَالِهَا​ ۚ وَمَنۡ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجۡزٰٓى اِلَّا مِثۡلَهَا وَهُمۡ لَا يُظۡلَمُوۡنَ‏ ۞ މަނައީ :ހެޔޮކަމެއް ކޮށްފިމީހާ (ދަންނާށެވެ!) ފަހެ، އެމީހަކަށް އެފަދަ ދިހަ ހެޔޮކަމުގެ ثواب ހުށްޓެވެ. އަދި ނުބައިކަމެއް ކޮށްފިމީހާ (ދަންނާށެވެ!) ފަހެ، އެފަދަ ކަމެއްގެ ޖަޒާ މެނުވީ، އެމީހަކަށް ނުލިބޭހުށްޓެވެ. އަދި އެއުރެންނަކަށް ބޭއިންސާފެއް ނުކުރައްވާހުށްޓެވެ.”

ނޭނގުމުގެ ސަބަބުން  ފާފައަކަށް އަރައިގަނެވިއްޖެ ނަމަ، ތަޢުބާވުމުން އޭނާގެ ފާފަ ފުއްސަވައި، ރަޙްމަތް، ލައްވާނެކަން ވަނީ އަންގަވާފައި ކަމަށްވެސް، މިއަދުގެ ޙުތުބާގައި ކީރިތި ޤުރުއާނުން ދަލީލް ދައްކަމުން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

۞ كَتَبَ رَبُّكُم عَلىٰ نَفسِهِ الرَّحمَةَ ۖ أَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُم سوءًا بِجَهالَةٍ ثُمَّ تابَ مِن بَعدِهِ وَأَصلَحَ فَأَنَّهُ غَفورٌ رَحيمٌ ۞ މާނައީ “ތިޔަބައިމީހުންގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ رحمة އެކަލާނގެ ذات ފުޅުގެ މައްޗަށް لازم ކުރެއްވިއެވެ. ހަމަކަށަވަރުން، ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއިން ނޭނގުމާއެކު، ނުބައިކަމެއްކޮށް، ދެން އެއަށްފަހު، توبة ވެ (عمل ތައް) إصلاح ކޮށްފިމީހާ (ދަންނާށެވެ!) ފަހެ، ހަމަކަށަވަރުން، އެކަލާނގެއީ، ގިނަގިނައިން ފާފަފުއްސަވާ رحيم ވަންތަ ރަސްކަލާނގެއެވެ.”

Fuvahmulah magu thakaai bandharu Adhi park thakaai maizaan thah disinfect kurumuge masahkah Kuriyah Dhanee…


ފުވައްމުލައް އެއަރޕޯޓަށް އަންނަ ފަސިންޖަރުންނާއި ފުރާ ފަސިންޖަރުންގެ ހުން ބަލަނީ…


0-02-06-93183912d9da48699c5e6276bb7f2f3bc785826992a1d3b5cc65c7b5c7b14f91_79f8d67b

ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއި އެކު ފެތުރެމުން އަންނަ ކޮވިޑް19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން  މި ހިނގާ މާރިޗް މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ފުވައްމުލަކު އެއާޕޓުން އަންނަ ފަސިންޖަރުނާއި، ފުރާ ފަސިންޖަރުންގެ ހުން ބެލުމުގެ މަސައްކަތް، ފުވައްމުލަކު އެއާޕޯރޓާއި,ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލް ގުޅިގެން ކުރިޔަށް ދާކަމަށް އެ ހޮސްޕީޓަލުން ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ.މި ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން، ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ފަސިންޖަރުން ދަތުރުކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު ހޯދާ، މޮނީޓާރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މި މަސައްކަތުގައި ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ހިންގާ އަމިއްލަ ކްލިނިކެއް ކަމަށްވާ މަހަލްދީބް ފުވައްމުލައް މެޑިކަލްސް ގެ މުވައްޒަފުންވެސް ދަނީ ބައިވެރި ވަމުންނެވެ. މި ހަރަކާތަކީ ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި އެކުލަވާލާފައިވާ ސްޓެއަރިންގ ކޮމިޓީއިން އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން ބައެކެވެ.

މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކޭސްތަކުގެ ޚުލާސާ

ބަލިޖެހިފައިވާ މީހުން 13
ރަނގަޅުވި 3
އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީތަކުގައި 17
ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީތަކުގައި 440
މައުލޫމާތު އަދާހަމަކޮށްފައި ވަނީ: 22/03/2020 – 18:58

“ތިބޭފުޅުންގެ ސަލާމަތަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން، ޞިއްޙީ އެހީތެރިން، މަސައްކަތުގައި ދެމި ތިބޭނަމެވެ. އެންމެންގެ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ތިބޭފުޅުން ގޭގައި ތިއްބަވާ”

                – ފުވައްމުލައް ހޮސްޕިޓަލް-

 

ފުވައްމުލަކުގައި މުުޅިން އަލަށް ފަށަން 9 ޕްރޮޖެކްޓެއް ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވޭ

Video


2020 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ގައި ފުވައްމުލަކަށް ކޮއްދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބައެއް ކަންތައްތައް ! 

ފުވައްމުލަކުގައި މުުޅިން އަލަށް ފަށަން 9 ޕްރޮޖެކްޓެއް ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވޭ

  • ގިރާ ސަރަޙައްދު ހިމާޔަތް ކުރުމަށް 81.9 މިލިއަން ރުފިޔާ
  • މަގުތަކަކީ ވިއްސާރަ ދުވަހު ފަތާ ފެންގަޑަކަށް، ހޫނު މޫސުމުގައި ހިރަފުސް ބޯ ސަހަރާއަކަށް ބަދަލުވެގެންދާ މަގުތަކެއް، މަގުތަށް ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ހެދުމަށް 60.7 މިލިއަން ރުފިޔާ
  • މުސްކުޅިވެ ދުވަސްވެފައިވާ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑް ކުރުމަށް 22.6 މިލިއަން ރުފިޔާ
  • އައްޑޫ އާއި ފުވައްމުލަކާއި  އަދި ހުވަދޫ އާ ދެތެރޭ ދަތުރު ފަތުރުގެ ނިޒާމް ގާއިމް ވެގެން ދާއިރު، ފެރީ ޓާރމިނަލް އަކީ މުހިންމު އެއްޗެއް، ސެންޓްރަލް ފެރީ ޓާރމިނަލްއެއް ގާއިމް ކުރުމަށް 1.6 މިލިއަން ރުފިޔާ
  •  ދޫނޑިގަން ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްޤީ ކުރުމަށް 2.9 މިލިއަން ރުފިޔާ
  • ފުވައްމުލަކު ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި މިސްކިތެއް އުޅުމަށް 2.4 މިލިއަން ރުފިޔާ
  • ފުވައްމުލަކު ސްކޫލް ގައި މަލްޓި ޕާރޕޯސް ހޯލެއް އެޅުމަށް 2.1 މިލިއަން ރުފިޔާ
  • ޙާފިޒް އަޙްމަދު ސްކޫލްގައި 16 ކުލާސް ރޫމްގެ 3 ބުރި އިމާރާތެއް އެޅުމަށް 2.2 މިލިއަން ރުފިޔާ އަޅާފައިވޭ

ކިޔުން ކުރިޔަށް ގެންދޭ