Time Line of Faisal Foundation


 • 1997

  •   “Eid Ufaa” Music show held in order to create awareness among the society and to get funds for people with special needs.  
  • Held a Friendly Football Tournament during the world cup among the youth. 
 • 1998

  • Provided  the opportunity for the locals to watch the matches of World Cup, France 98’ from big screens put up in different  towns of Fuvahmulak.
  • Helping in the making of a documentary about the difficulties in travelling to Fuvahmulak since there was no harbor at that time to create awareness and to pressure the government into building a harbor.
 • 1999

  • Held a Women’s Volley Tournament
  • Distributing Life Jackets to the boats of Fuvahmulak as a safety measurement to the passengers travelling since there was no harbor at that time.

 • 2000

  • Distribution of different sports equipment’s to the youths of Fuvahmulak.

 • 2001

  2002

  • Provided the opportunity for the locals to watch the World cup from Ten Sports using decoders and big screens put up through out Fuvahmulak.
 • 2003

  • Toilets and ablution block built in Masjid Thaubaa,  
  • Distribution of Seeds, Fertilizers and other farming equipment’s to a percentage of farmers in Fuvahmulak.
  • Held a program to get rid of Bag Worm, using pressure pumps and other equipment’s from which the whole Fuvahmulak was infected.
  • Helping in the opening of Fuvahmulak Harbor.
 • 2004

  • Building of  a Quran Class in Gn.Valuthereyge
  • Donations to build a Masjid for women in Gn.Banana House.
  • Distribution of Seeds, Fertilizers and other farming equipment’s for the farmers of Fuvahmulak.

 • 2005

  • Distribution of Seeds, Fertilizers and other farming equipment’s for the farmers of Fuvahmulak.
 • 2006

  • Provided the opportunity for the locals to watch the World cup, Germany 06’ using big screens put up throughout Fuvahmulak.
  • Distribution of Seeds, Fertilizers and other farming equipment’s for the farmers of Fuvahmulak.
  • Held a Maahefun for 3000 citizens in thundi of Fuvahmulak in order to strengthen the friendship among the citizens.
 • 2007

  • Building Of  a Quran Class with the latest equipment’s in Gn. Noovilu House.
  • Building Of  a Quran Class with the latest equipment’s in Gn. Pool House
  • Building Of  a Quran Class with the latest equipment’s in Gn. Kudafaree House
  • Distribution of Pressure pumps to the Women’s development Comities of Gn. Funaad and Gn.Dhoondigam to help to get rid of the mosquito infected areas.
  • Distribution of Seeds, Fertilizers and other farming equipment’s for the farmers of Fuvahmulak.
 • 2008

  • Building of a separate block in Masjid Thauba in Ramazan for Women to perform Tharaavees prayers.
  • Held a Quran Competition in Ramadan open for all the citizens of Fuvahmulak
  • Held a Soccer Tournament during the Euro 2008, to create awareness among the youth about different social problems.
  • Distribution of Seeds, Fertilizers and other farming equipment’s for the farmers of Fuvahmulak.
  • Provided the opportunity for the locals to watch the Euro 08’ Tournament live using big screens put up throughout Fuvahmulak.
  • Building of a cyber café in Gn. Riveleege as per the request of the women’s development committee in Fuvahmulak.
 • 2009

  • Distribution of Seeds, Fertilizers and other farming equipment’s for the farmers of Fuvahmulak.
 • 2010

  • Held a program to get rid of all the graffiti’s throughout Fuvahmulak after the elections.
 • 2011

  • Held a Womens Bashi (Local Sport) Competition.
  • Donation of 500 cases of water to the Athletics Meet. (Seven Seas Atoll Athletic Meet 11’)
 • 2012

  2013

  • Held the visit Fuvahmulak event in association with Island Aviation and Guest Houses of Fuvahmulak in order to attract Locals and tourists to Fuvahmulak.

ކުދުވޭލައިގެ ހަނދާންތެއްކާ ގުޅީފޭވޭ – ޖޭމު


Copy of Copy of Arabic Calligraphy Minimal Floral Eid Mubarak Facebook Post (2)“ޖޭމު” ގުޅީފޭވެނީ ސްކޫލެ ވޭޑުން ދުވަސް ވަރިގެ ހަނދާންތެއްކާ، މާޔާ އަފުންގެ ރައްޓެސަކުއާ ދެވެރިން، ބުރު ޖަހަންނަ، އޭކަލް،މަގި އެއްކަވެރި އެ ހެދީފޭ ތިބޭ ޖޭމު ގެހެން ޖޭމު ބިނުމަކީ އަފުން ވަރަހަ މަޖާކޮހޮ ކެރަމުން ގޭ ކަމެއު،

އެކަލް އަފުންނަ ޖޭމުކާކަލް އޭގެން ލިބޭ ސިއްހީ ފައިދާތެއު ނިއެގެ.އޭގެ ބަދަލި އެކަލް އަފުން އޭ ބިނދެގެން ކަނީ، އަގާށާ މީރިވެފޭ ގެހެން ޖޭމު ބިންނަހަ ހިންނާ ފޯރިއެކި ސަބަބެން.

ޖޭމެން ލިބޭ ސިއްހީ ބައެއް ފައިދާތެއު :

 • އެކިއެކި ތަދޮތެކެހަ ލޫލްވޭ
 • ލެއިގެ ޕްރެޝަރޮ ދަށޮކޯދޭ
 • ބޮލް ރިހުމަހަށް ލޫލްވޭ

މިނުނަސް  ވަރަހަ ގިނަ ސިއްހީ ފައިދާތެއު ޖޭމެން ލިބޭކަމަހަ ވޭ

ފެންނަހާ ތަނަކަށް ބޯ ކޮށްޕާނަމަ ކޮންމެފަދަ ގެއްލުމެއް ވެސް ލިބިދާނެ!


ފެންނަހާ ތަނަކަށް ބޯ ކޮށްޕާނަމަ ކޮންމެފަދަ ގެއްލުމެއް ވެސް ލިބިދާނެ!ފެންނަހާތަނަކަށް ބޯކޮށްޕުކަމީ އަހަރެމެންގެ ތެރެއިން ވަރަށް ގިނަމީހންގެ ކަށީގައި،ހިފާފައިވާ އާދަކައެކެވެ.  ވިސްނާނުލައި ކުރާ މިފަދަ ކަންކަމުން އާހިރުގައި ތިމާއަށް މުސީބަތްތަކާއި. ލަދުވަތި ކަންތައްތަކާއި ވެސް ކުރިމަތިލާން ޖެހެއެވެ.

އެހެން ކަމުން ބުއްދިވެރިންނަކީ ކަމެއް ކުރުމުގެ ކުރިން އެކަމަކީ ތިމާއަށް އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ތޯ؟ ނުވަތަ އެކަމުން ތިމާއަށް ގެއްލެމެއް ލިބާދެނެ ކަމެއްތޯ ބަލައި ވިސްނާ ފިކުރު ކުރާމީހުންނެވެ.