ފުވައްމުލަކުގައި މުުޅިން އަލަށް ފަށަން 9 ޕްރޮޖެކްޓެއް ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވޭ

Video


2020 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ގައި ފުވައްމުލަކަށް ކޮއްދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބައެއް ކަންތައްތައް ! 

ފުވައްމުލަކުގައި މުުޅިން އަލަށް ފަށަން 9 ޕްރޮޖެކްޓެއް ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވޭ

  • ގިރާ ސަރަޙައްދު ހިމާޔަތް ކުރުމަށް 81.9 މިލިއަން ރުފިޔާ
  • މަގުތަކަކީ ވިއްސާރަ ދުވަހު ފަތާ ފެންގަޑަކަށް، ހޫނު މޫސުމުގައި ހިރަފުސް ބޯ ސަހަރާއަކަށް ބަދަލުވެގެންދާ މަގުތަކެއް، މަގުތަށް ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ހެދުމަށް 60.7 މިލިއަން ރުފިޔާ
  • މުސްކުޅިވެ ދުވަސްވެފައިވާ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑް ކުރުމަށް 22.6 މިލިއަން ރުފިޔާ
  • އައްޑޫ އާއި ފުވައްމުލަކާއި  އަދި ހުވަދޫ އާ ދެތެރޭ ދަތުރު ފަތުރުގެ ނިޒާމް ގާއިމް ވެގެން ދާއިރު، ފެރީ ޓާރމިނަލް އަކީ މުހިންމު އެއްޗެއް، ސެންޓްރަލް ފެރީ ޓާރމިނަލްއެއް ގާއިމް ކުރުމަށް 1.6 މިލިއަން ރުފިޔާ
  •  ދޫނޑިގަން ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްޤީ ކުރުމަށް 2.9 މިލިއަން ރުފިޔާ
  • ފުވައްމުލަކު ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި މިސްކިތެއް އުޅުމަށް 2.4 މިލިއަން ރުފިޔާ
  • ފުވައްމުލަކު ސްކޫލް ގައި މަލްޓި ޕާރޕޯސް ހޯލެއް އެޅުމަށް 2.1 މިލިއަން ރުފިޔާ
  • ޙާފިޒް އަޙްމަދު ސްކޫލްގައި 16 ކުލާސް ރޫމްގެ 3 ބުރި އިމާރާތެއް އެޅުމަށް 2.2 މިލިއަން ރުފިޔާ އަޅާފައިވޭ

ކިޔުން ކުރިޔަށް ގެންދޭ

އަލަ ޖަޒީރާ ފުވައްމުަލއް!


ދިރާސާ ތަކެން ދައްކާގޮތެއި، ފުވައްމުލަކި އެޅެއި ހަދޮއާ އަލައިގެ ވަރަހަ ރަނގަޅަ މުސްތަޤްބަލެއު އެބައޮތް. ވަރަހަ ކުދު އިންވެސްޓްމެންޓަކުން ބޮޑޮ ނަފާއަތް ލިބެންނެން ކަން މި ދިރާސާއެން ދައްކާ، މިކަން ވެނީ މާޒީއެނަސް ދައްކާދެރެފޭ (ބޮނޑޮ ތަދިގެ ވާހަކަ)މިހިދެއަސް އަލައިގެ ބާވައްތެއް (ތެލެލީ އަލަ) ފެންވަރަހަ ޕެކެޓް ކޯގެން، ސިނާއީ ފެންވަރަހަ ކުރިހަ އޭ.

އަލާކީ ރަށަހަ ލިބީގެންވޭ ވަރަހަ ޙާއްސަ ނިއުމަތެއް،ރިޒުޤެއް.މިކަމިގެ މުހިންމު ކަން އެންމެންނާސް އެގެންނަ އެބަޖެހޭ.