Madhu Bayakaai eku PPM in Magumatheegai mi kuranee Konkameh !


 

ނިމިދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިހާބު ގަޑު ބަޑު ކުރުމަށް ވެރިކަން ކުރައްވަ ޕާޓި  ޕީޕީއެމް އިން މޮޅެތި އުކުޅުތަށް ރޭވިއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މާތްﷲ ގެ އިރާދަފުޅާއި މިންވަރު ފުޅުން މިހުރިހާ ކަމެއް ދިޔައީ ޗޮކުންނެވެ.  އިންތިހާބުގައި ބޮޑުތަނުން ރައީސް ޔާމީނަށް ދިވެހި ރައްޔިތުން ނޫނެކޭ ބުނިއެވެ. ހުދު އެމަނިކުފާނު ވެސް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން ޤަބޫލު ކުރެއްވިއެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާ ގަބޫލް ކުރެއްވި ކަން އިއުލާން ކުރެއްވީތާ  ދެތިން ދުވަސް  ފަހުން ވޯޓުގެ ނަތީޖާ  ގާބޫލު ނުކުރައްވާ ކަމަށް ބުނެ، އެކަމާއި ދެކޮޅަށް އިހުތިޖާޖު ކުރުމަށް ރައީސް ޔަމީން ގޮވާލެއްވިއެވެ.

ހަގިގަތަކީ ވޯޓު އޮޅުވާލުމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ހަނި ފުރުސަތެއް ވެސް ނެތްކަމެވެ. އިލެކްޝަން  ކޮމިޝަނަށް އައްޔަން ކޮށްފައި ވެސް ތިއްބެވީ  ޕީޕީއެމް އިން ބުނުންވާ މީހުންނެވެ.  ނަތިޖާ ބޭނުންވާ ގޮތަށް ނުނިކުތީމައި، އެ ކޮމިޝަންވެސް މިހާރު  ގޯސް ވެއްޖެއެވެ. އެމްޑިޕީއަށް  ފުއާދު ތައުފީޤް އޮކޭ ވީގޮތަށް ޕީޕީއެމް އަށް ތިމަރަފުށި ޝާރީފް އޮކޭވާނެ  ބުނި މީހުންނަށް މިއަދު ޝަރީފް  އޮކޭއެއް ނުވިއެވެ.

“އޮޅުވަލި ވޯޓު ” ގެ ނަމުގައި މަދު ބަޔަކާއި އެކު މިކުރާ ސިލްސިލާ މުޒާހަރާ، މާފު ކުރައްވާތި އެބޭފުޅުންގެ ބަހުން ނަމަ މައުލޫމާތު ދެއްވުމުގެ ޕްރޮގުރާމް ތަށް މި ބާއްވަނީ ފަހަރުގައިވެސް  ވޯޓު އޮޅުވާލައިގެނެއް ނޫނެވެ. މި އުޅެނީ މޮޅު އެއްޗެކޭ ކިޔައިގެން ، އިރިހުގައި ތިބި މަދު ސަޕޯޓަރުން ކޮޅުވެސް ހިފަހައްޓާލެވޭތޯއެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް އެކަންވެސް އެންމެ އެދެވޭ ގޮތަކަށް ކުރިޔަށް ދާތަނެއް ނުފެނެއެވެ. ދުވަހަކަށް ވުރެ ދުވަހަކަށް  އެއްވާ މީހުންގެ އަދަދުވެސް ދަނީ މަދުވަމުންނެވެ.

އެހެން ދެއްތޯ ވަނީވެސް، އެއްވެސް އިރެއްގައި  މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ ޕްރޮޑަކްޓެއް ބޭނުންކުރުމަކީ  ރަނގަޅުކަމެއް ނޫނެވެ.  އެންމެންވެސް ބޭނުންވްނީ މުއްދަތު ހަމަ ނުވާ ކޮލެޓީ ޕްރޮޑެކްޓެވެ.

 

 

Advertisements

Fuvahmulah Rayyithun Fly kuran Beynun vaney Flyme in !


22089025_1532117200158868_4618049464782429812_nފުވައްމުލަކު ރައްޔިތުން އެންމެ ބޭނުންވަނީ ފުލައިމީއިން ދަތުރުކުރަން ކަމަށް، ފޭސްބުކް ޕޭޖެއްކަމަށްވާ “ފުވައްމުލައް ސިޓީ ” އިން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ، ހިޔާލު ހޯދުމުގެ ޕޯލަކުން ހާމަވެއްޖެއެވެ.

މި ޕޯލުގައި އަހާފައިވަނީ “ފުވައްމުލަކު ރައްިޔުތުން އެންމެ ބޭނުންވަނީ ކޮން އެއާރލައިންއެއް؟ މިހެންނެވެ. އަދި އިހްތިޔާރީ ޖާވަބުގެ ގޮތުގައި ފަލައިމީ އަދި މޯލްޑިވިއަން ހިޔާރުކުރަމަށް އެދިފައިވެއެވެ.

މި ޕޯލުގައި ބައިވެރިވި 1000އަށް ވުރެ ގިނަމީހުން، އިންސައްތައިން ބަލާނަމަ %89 މީހުން ބުނެފައިވަނީ  އެމީހުން ދަތުރުކުރަން ބޭނުންވަނީ، ފަލްއިމީއިން ކަމަށެވެ.

އަދި  މޯލްޑިވިއަން ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ ޕޯލްގައި ބައިވެރިވި މީހުންގެ %11 އިންސައްތަށް މީހުންނެވެ، އެއީ 143 މީހުންނެވެ.

ފުވައްމުލަކު ރައްިޔުތން ފަލްއިމީ އިން ދަތުރު ކުރަންބޭނުންވާ މައިގަނޑު ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި، މިހާރު ފުވައްމުލަކަށް ދަތުރކުރާ ހަމައެކަނި އެއާރލައިން، މޯލްޑިވިއަންގެ ޓިކެޓްގެ އަގު އިންތިހާއަށް ބޮޑުވުމާއި، ފަލްއިޓްތަށް ޑިލޭވުމާއި އަދި ކެންސަލް ވުން ފަދަ ކަންތައްތައް ހިމެނެއެވެ.

އަދި ބައެއްފަރާތަކުން ދެކޭގޮތުގައި  2 އެއާރލައިނެއް، ފުވައްމުލަކުށް ދަތުރު ފަށައިގެން،މެނުވީ ޓިކެޓްގެ އަގަށް ބަދަލެއް ނާންނާނެއެވެ.

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FTheFuvahmulahCity%2Fposts%2F2252018864838796&width=500

Raees Maumoon ah Marudhin, Fuvahmulaku Meehun miadhu eh Manikufaanu ge Dhifaau gai Chuppu ves Bunan nukerifai ?


img_1002

ރައީސް މައުމޫނަށް މަރުދޭ މީހުން،  އެ މިނކުފާނުގެ ރަން 30 އަހަރުގެ ވެރިކަމުގެ ދުވަސްވަރުން ފެށިގެން ފުވައްމުލަކުގައި ވަރަށް ގިނައެވެ. ސަރުކާރު ގެ އިސްމަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވި، ގިނަ ފުވައްމުލަކު މީހުންނަކީ ރައީސް މައުމޫނުގެ މަދަދާއި އެހީތެރިކަމުގައި އެ މަގާމަށް އައިސްފައިތިބި މީހުންނޭ ބުނިކަމުގައި ވިޔަސް، ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް، އެ މަނިކުފާނުގެ މިންނެތް  ބުރަ މަސައްކަތުން ވެރިކަމަށް ގެނައި، އެމަނިކުފާނުގެ  އެއްބަފާ ކޮއްކޯފުޅު އެމަނިކުފާނު އެކަހެރިކޮށް، ފިޔަ ކޮށާލައި، 1 އަހަރާއި 7 މަސް ދުވަހަށް  ޖަލަށް ލާން ހުކުމް ކުރި އިރު ،ކުރީން  ރައީސް މައުމޫނަށްޓަކައި ފިދާވި، ފުވައްމުލަކު މީހުންގެ އަގައިން ޗުއްޕެއް ވެސް ބުނަން ނުކެރި، އެކަން  ވަރިހަމަ ކޮށްލާފައި  މިތިބެނީ ކޮން ސަބަބުތަކަކާއި  ހުރެތޯ؟ އަމަނިކުފާނުގެ ހައްގުގައި  ތެދުވެއްޖެނަމަ،  ލިބިފައިވާ ވަޒީފާ ނުވަތަ ލިބެމުން އަންނަ ނާޖައިޒް މަންފާތައް، ނުލިބިދާނެ ތީތޯ..

ފުވައްމުލަކުގައި ތިބި ރައީސް މައުމޫނަށް ސަޕޯޓުކުރި ރައްޔިތުންނޭވެ! ތި ރައްޔިތުންނަށް، މިއަދު ރައީސް ޔާމީނު ވަރުގެ ވެރިޔަކު ނެތިގެން އުޅޭއިރު، ތި ރައީސެއް،  ތި ރައްޔިތުންނަކަށް ހެވާއި ލަބަޔަށް އެދޭނެކަމެއް ހަމަ އެއްގޮތަކަށް ވެސް ވިސްނައިގެން ނުވާނެއެވެ. ހެޔޮ އެދޭނެ ނަމަ، އުމުރުފުޅުން 80 އަހަރުން މައްޗަށް ގޮސްފައިވާ، ތީމާގެ ބާފާގެ މަގާމުގައި، މިއަދު ދުނިޔޭގައި ހުރި ހަމައެކަނި މީހާ އަށް،އެހާ އިހާނާތްތެރިކޮށް ބޭއިންސާފުން ކަންތަކެއް ނުކުރާނެއެވެ.

    

What a Wonderful World?


4d56562c6561c6d48b7c64284fda6417

We all live in an era of modern and industry. The birth of money had brought an immense changes to people lives ,what is significant is that some had become rich as kings and some had fallen poor as beggars.

In modern times, people have become so much money minded that they do everything and anything for the sake of money. People have become so much materialistic with money, some even choose money over their family and friends. People work as ants to get a single penny.

Imagine without money! Would the world be a bitter place if there was no money, people don’t have to go office to work every day. There would be no worries about how you are going to pay for rent, fees, and taxes etc.… Certainly there are so many things that money cannot buy. People are busy as bees .Working twenty four hours a day, seven days a week by neglecting their beloved family and friends-No quality and productive time is spent with the loved ones. As a result the relationships between love and friends are hindered. The love and happiness of them is least considered as money.

We often tie happiness and money closely together. The connection between happiness or emotional well-being and money or income is concluded that high income buys life satisfaction but not happiness. Although high income might not bring on eternal happiness, it can get a certain threshold of happiness, to a certain extent. Maternal goods may last longer, but a life experiences like family trips, family friend’s dinners provide more satisfaction and happiness in the run as an everlasting sweet memories. These kind of satisfaction or happiness cannot be measured or valued in money.

The emotional reward acquired last longer than a tangible good. Most of the cases it is seemed that rich and wealthy people’s humbleness and hominy is lower than, so called “poor” people. The rich become stingy and cunning as foxes.

People will be living happily as a sunflower on a sunny day without the fear of getting robbed or looted. People won’t be envy as an enemy just for a single piece of paper .Evil acts like corrupts practices, modern thefts, frauds and other social evils will vanish as a wind blows, if there is no money .People will be much humble as a lamb.

If there is no money, happiness will prevail as the colors of a rainbow. People will live free as bright as sunshine.

 

Faisal Foundation in Hadhiyaa kuri Life Buoy Ring thakuge Eh’heygai 5 Meehaku Salaamah kohffi !!


l_15191281881އިއްޔެއް ފުވައްމުލަކު ރަސްގެފަންނު ސަރަހައްދަށް މުދަށް އެރިއުޅުމުގެ ތެރޭގައި ގެބުނު 5 މީހަކު ސަލަމަށްކޮށްފިއެވެ.އެގިފައިވާ ގޮތުގައި މި 5 މީހުންނަކީވެސް،ދަނޑިމަގު އަވަށައް ނިސްބަތްވާ މީހުންނެވެ.ގެބުނު 5 މީހުންގެ ތެރެއިން، އެކަކު މިކަލް ނޫހާއި ވަހަކަ ދައްކަމުން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެމީހުންގެ ފުރާނަ އިއްޔެ ސަލާމަތް ކުރެވިފއިވަނީ، އެ ސަރަހައްދުގައި ތިބި ބަޔަކު، ފައިސަލް ފައުންޑޭޝަނުން ހަދިޔާ ކުރި ލައިފް ބޯއި ރިންގްތަކެއް ހިފައިގެން ގޮސްކަމަށެވެ.

” ފައިސަލް ފައުންޑޭޝަނުން ހަދިޔާކުރި ލައިފް ބޯއި ރިންގު ތަކުގެ އެހީގައި ، އެ ސަރަހައްދުގައި ތބި 3 ފިރިހެނަކު އަޅުގަނޑުމެން ސަލާމަތްކުރީ، އެ ލައިފް ބޯއި ރިންގްތަށް ނެތް ނަމަ އެމީހުންނަށްވެސް، އަޅުގަނޑުމެން ސަލާމަށް ކުރަން އުދަގޫވީސް ” އިއްޔެގެ ހަދިސާގައި ސަލާމަތްވީ މީހަކު ކިޔައިދިނެވެ.

މިދިޔަ މަހުގެ ފަހުކޮޅުގައިވެސް ފުވައްމުލަކު މަނޭރޭ ސަރަހައްދަށް މުދަށް ގޮސް އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ގެބުނު ސްރީލަންކާގެ ރައްޔިތަކުވެސް، ފައިސަލް ފައުންޑޭޝަނުން އެ ސަރަހައްދުގައި ހަރުކޮށްފައިވާ ލައިފް ބޮއި ރިންގުގެ، އެހީގައި ބަޔަކު ވަނީ ސަލާމަތް ކޮށްފައެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން ފައިސަލް ފައުންޑޭޝަނުން ހާމަކުރެއްވި ގޮތުގައި، ފުވައްމުލަކު ގައި މިފަދަ ހާދިސާތަށް އިތުރުވަމުންދާތީވެ، ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި، އާންމުކޮށް ގިނައިން މޫދަށް މީހުން އެރިއުޅޭ ސަރަހައްދުގައި އިތުރު ލައިފް ބޮއި ރިންގްތަކެއް، ވަރަށް އަވަހަށް ބަހައްޓާނެ ކަމަށެވެ.

ފައިސަލް ފައުންޑޭޝަނުން ވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅުގައި، ފުވައްމުލަކުގެ އިތުރުން ކަށިދޫ އަދި ގާފަރަށްވެސް ލައިފްބޮއި ރިންގްތަކެއް ހަދިޔާކޮށްފައެވެ. މީގެ އިތރުން،ފުވައްމުލަކަށް އަރާ ފޭބުމުގައި،ނުރައްކާތެރި ހަދިސާތައް ހިގަމުންދާތީވެ 1998 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ފައިސަލް ފައުންޑޭޝަންގެ ފައުންޑަރ ފައިސަލް ނަސީމް ވަނީ ފުވައްމުލަކު ބޮއްކުރާ ފަހަރަށް ލައިގެ ޖެކެޓްވެސް ހަދިޔާކޮށްފައެވެ.

ފައިސަލް ފައުންޑޭޝަނަކީ ފުވައްމުލަކުގައި ތަފާތު އެކި އެކު އިޖްތިމާއީ ހަރަކާތް 1986 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މިދެކެނޑުމެއް ނެތި ހިންގަމުން އަންނަ ޖަމްއިއްޔާއެކެވެ.

 

Fuvahmulah City ah Dhathuru kuraa Maldivian ge Flight tha Delay vaney keeveh ?


maldivian_a320_v25-680x375_cދައްކަން މި އުޅެނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ފަޙުރުވެރި ގައުމި އެއާލައިންގެ ވާހަކައެކެވެ. މޯލްޑިވިއަން އިން ފުވައްމުލަކަށް ކުރާ ބައެއް ދަތުރުތަށް ޑިލޭ ވުމާއި، ކެންސަލް ވުމާއި އަދި ހެދުނު އޮންނަ ފްލައިޓް ހަވީރަށް ބަދަލު ކުރުމާއި ގުޅޭ ވާހަކައެކެވެ.

ދާދިފަހުން މޯލްޑިވިއަންގައި ގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ޕައިލެޓަކާއި ދިމާވެގެން އެނާ ހިއްސާކުރެއްވި ވަހަކައެއް ޙިއްސާ ކޮއްލާނަމެވެ.

“މޯލްޑިވިއަން އިން ދަތުރުކުރާ  ހުރިހާ ފްލައިޓްތަކަކީ ވެސް ސިވިލް އެވިއޭޝަނުން ހުއްދަ ލިބިގެން ދަތުރު ކުރާ ފްލައިޓްތަކެއް ކަމަށެވެ. އަދި ޓެކްނިކަލް މައްސަލައެއް ދިމާވެގެން  ފަލްއިޓްތަށް ކެންސަލް ކުރަން ނުވަތަ ޑިލޭކުރަން ޖެހޭ ހާލަތެއްގައި، މޯލްޑިވިއަން އިން އިސްކަން ދެނީ ފަތުރުވެރިން ދަތުރުކުރާ މަންޒިލްތަކަށް “އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ..
ފްލައިޓްތަށް ގިނަ ގިނަ އިން  ކެންސަލް ވުމާއި،ޑިލޭވުމާއި ދިމާވަނީ ފުވައްމުލަކަށް އެހްން މަންޒިލްތަކާއި ހިލާފަތް ފަތުރުވެރިން ނާންނާތީވެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

6 Mistakes to Avoid When Building Your Social Media Campaign


Social media is everywhere. Entities of all sizes and types, from large and small businesses to entrepreneurs and non-profit organizations, are increasingly investing time and resources to develop their social media campaigns. If you are like most people operating in today’s competitive environment, you are probably aware of the value that social media channels can add to your business. However, with so many options and tools available, it is easy to make mistakes that can hurt both your campaign and your brand. If you want to reap the most from your social media marketing efforts, below are some common pitfalls to avoid:

1 Jumping in Without a Plan: Like most things in life, it is difficult to get to where you want to be without a plan. Many businesses made the mistake of jumping into social media marketing without thinking ahead. When it comes to social media, you can easily waste a lot of time and resources when you skip the planning process. While you don’t have to overcomplicate things, you need to develop a social media marketing plan that takes into account where your business is today, where you want to be in the short term and long term, and the tools and resources you will need reach your goals and objectives.

2 Trying to Be Everywhere: While it is tempting to participate in as many social media platforms as possible, be careful not to bite off more than you can chew. Everyone has limits in terms of their time and resources, so you need to prioritize your activities. Neglecting a social media channel is often far worse than not participating on that channel at all. If you take the time to identify the platforms where your customers are engaging, you can develop a campaign that allows you to connect with the right audience. Additionally, while being active on Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube and other popular social media channels may be critical for your business, don’t overlook lesser known, niche social networks that cater to your industry and target audience.

3 Focusing on Sales Rather Than Relationships: Social media is all about connecting with people. Whether you are posting on Facebook, sending a tweet or launching a tutorial video on YouTube, you don’t want to go for the hard sell. Your objective should be to produce valuable and compelling content that connects you with your target audience. When you provide people with interesting and useful information that triggers an emotion, whether it be laughter or relief, you are building critical relationships that are the key to success for any business.

4 Sticking With the Same Format: When your time is limited, it can be easy to fall into the trap of doing the same things over and over again. If you want to connect with an audience and keep them coming back for more, you need to experiment with different formats and tools. For example, if you normally limit your postings to traditional text, consider adding a photo or other image to enhance your message. Videos are also a great way to mix things up. Host an online tutorial, webinar or other online event that addresses your followers’ most pressing issues and concerns.

5 Publishing Identical Information on Your Channels: In addition to varying the tools and formats that you use over time, it is also important to avoid publishing the same information across all social media channels. When you do so, you run the risk of losing followers on your channels. People begin to think they only need to check one channel because they will find the same information on all your platforms.

6 Failing to Review the Results: Because social media marketing requires substantial time and resources, you need to track your return on investment. Ask yourself: Are you attracting new followers? How long are people staying on your channels and are they coming back? Is your content being shared? These are just a few of the metrics that you need to consider in your analysis. In addition to determining whether your resources are well spent, these measurements can help you identify what is effective and what is not working so that you can improve your overall campaign.

Subscr important news.

Keep in mind that social media is a very crowded place. If you want to launch a campaign that attracts and engages an audience, you need to develop strategies that work for your business. While developing and executing a social media strategy requires time and effort on your part, a well-thought-out campaign is far more likely to yield results.

SOURCE :huffpost.com