Fuvahmulah City ah Dhathuru kuraa Maldivian ge Flight tha Delay vaney keeveh ?

Fuvahmulah City ah Dhathuru kuraa Maldivian ge Flight tha Delay vaney keeveh ?


maldivian_a320_v25-680x375_cދައްކަން މި އުޅެނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ފަޙުރުވެރި ގައުމި އެއާލައިންގެ ވާހަކައެކެވެ. މޯލްޑިވިއަން އިން ފުވައްމުލަކަށް ކުރާ ބައެއް ދަތުރުތަށް ޑިލޭ ވުމާއި، ކެންސަލް ވުމާއި އަދި ހެދުނު އޮންނަ ފްލައިޓް ހަވީރަށް ބަދަލު ކުރުމާއި ގުޅޭ ވާހަކައެކެވެ.

ދާދިފަހުން މޯލްޑިވިއަންގައި ގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ޕައިލެޓަކާއި ދިމާވެގެން އެނާ ހިއްސާކުރެއްވި ވަހަކައެއް ޙިއްސާ ކޮއްލާނަމެވެ.

“މޯލްޑިވިއަން އިން ދަތުރުކުރާ  ހުރިހާ ފްލައިޓްތަކަކީ ވެސް ސިވިލް އެވިއޭޝަނުން ހުއްދަ ލިބިގެން ދަތުރު ކުރާ ފްލައިޓްތަކެއް ކަމަށެވެ. އަދި ޓެކްނިކަލް މައްސަލައެއް ދިމާވެގެން  ފަލްއިޓްތަށް ކެންސަލް ކުރަން ނުވަތަ ޑިލޭކުރަން ޖެހޭ ހާލަތެއްގައި، މޯލްޑިވިއަން އިން އިސްކަން ދެނީ ފަތުރުވެރިން ދަތުރުކުރާ މަންޒިލްތަކަށް “އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ..
ފްލައިޓްތަށް ގިނަ ގިނަ އިން  ކެންސަލް ވުމާއި،ޑިލޭވުމާއި ދިމާވަނީ ފުވައްމުލަކަށް އެހްން މަންޒިލްތަކާއި ހިލާފަތް ފަތުރުވެރިން ނާންނާތީވެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.
އިސްތިހާރު
6 Mistakes to Avoid When Building Your Social Media Campaign

6 Mistakes to Avoid When Building Your Social Media Campaign


Social media is everywhere. Entities of all sizes and types, from large and small businesses to entrepreneurs and non-profit organizations, are increasingly investing time and resources to develop their social media campaigns. If you are like most people operating in today’s competitive environment, you are probably aware of the value that social media channels can add to your business. However, with so many options and tools available, it is easy to make mistakes that can hurt both your campaign and your brand. If you want to reap the most from your social media marketing efforts, below are some common pitfalls to avoid:

1 Jumping in Without a Plan: Like most things in life, it is difficult to get to where you want to be without a plan. Many businesses made the mistake of jumping into social media marketing without thinking ahead. When it comes to social media, you can easily waste a lot of time and resources when you skip the planning process. While you don’t have to overcomplicate things, you need to develop a social media marketing plan that takes into account where your business is today, where you want to be in the short term and long term, and the tools and resources you will need reach your goals and objectives.

2 Trying to Be Everywhere: While it is tempting to participate in as many social media platforms as possible, be careful not to bite off more than you can chew. Everyone has limits in terms of their time and resources, so you need to prioritize your activities. Neglecting a social media channel is often far worse than not participating on that channel at all. If you take the time to identify the platforms where your customers are engaging, you can develop a campaign that allows you to connect with the right audience. Additionally, while being active on Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube and other popular social media channels may be critical for your business, don’t overlook lesser known, niche social networks that cater to your industry and target audience.

3 Focusing on Sales Rather Than Relationships: Social media is all about connecting with people. Whether you are posting on Facebook, sending a tweet or launching a tutorial video on YouTube, you don’t want to go for the hard sell. Your objective should be to produce valuable and compelling content that connects you with your target audience. When you provide people with interesting and useful information that triggers an emotion, whether it be laughter or relief, you are building critical relationships that are the key to success for any business.

4 Sticking With the Same Format: When your time is limited, it can be easy to fall into the trap of doing the same things over and over again. If you want to connect with an audience and keep them coming back for more, you need to experiment with different formats and tools. For example, if you normally limit your postings to traditional text, consider adding a photo or other image to enhance your message. Videos are also a great way to mix things up. Host an online tutorial, webinar or other online event that addresses your followers’ most pressing issues and concerns.

5 Publishing Identical Information on Your Channels: In addition to varying the tools and formats that you use over time, it is also important to avoid publishing the same information across all social media channels. When you do so, you run the risk of losing followers on your channels. People begin to think they only need to check one channel because they will find the same information on all your platforms.

6 Failing to Review the Results: Because social media marketing requires substantial time and resources, you need to track your return on investment. Ask yourself: Are you attracting new followers? How long are people staying on your channels and are they coming back? Is your content being shared? These are just a few of the metrics that you need to consider in your analysis. In addition to determining whether your resources are well spent, these measurements can help you identify what is effective and what is not working so that you can improve your overall campaign.

Subscr important news.

Keep in mind that social media is a very crowded place. If you want to launch a campaign that attracts and engages an audience, you need to develop strategies that work for your business. While developing and executing a social media strategy requires time and effort on your part, a well-thought-out campaign is far more likely to yield results.

SOURCE :huffpost.com

ފުވައްމުލައް ސިޓީ” އޭ ބުނުމުން އެއީ “ކުޅިވަރު ސިޓީ” އޭ ސިފާވާކަހަލަ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ” އޭ ބުނުމުން އެއީ “ކުޅިވަރު ސިޓީ” އޭ ސިފާވާކަހަލަ


cuppno3ukaarghhފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ފުލުފުލުގައި ތަފާތު ކުޅިވަރު މުބާރާތްތަށް  ތަފާތު ނަން ނަމުގައި ދަނީ ބާއްވަމުންނެވެ. “ފުވައްމުލައް ސިޓީ” އޭ ބުނުމުން އެއީ “ކުޅިވަރު ސިޓީ” އޭ ސިފާވާކަހަލައެވެ. ޒުވާނުންނަށްޓަކައި ކުޅިވަރު މުބާރާތްތަށް ބޭއްވުމަކީ މައްސަލައެއްކަމަށް ނުދެކެމެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކޮންމެ ކަމެއްގައިވެސް ހައްދެ އޮންނަން ޖެހޭނެއެވެ.

ނިކަން ވިސްނާލައްވާ އަހަރެއްގެ މައްޗަށް ކިތައް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް، ވޮލީ މުބާރާތް، ބަށިމުބާރާތް މިސިޓީގައި ތަފާތު ނަންނަމުގައި،  ބޮޑެތި ފައިސާގެ އިނާމް ހުށައަޅައިގެން ބާއްވާމުން ގެންދާއިރު ޤުރުއާން މުބާރާތެއް، މަދަހަ މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ  އަހަރަކު އެއްފަހަރު ކަހަލަގޮތަކަށެވެ.

ހަމައެކަނި ޒުވާނުން ކުޅިވަރާއި މަޖަލުގެ ތެރެއަށް އަރަޤު ކުރުމަކީ ރަނގަޅު ގޮތެއް ނޫނެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި ޒުވާނުންގެ މުސްތަޤްބަލް އުޖަލާ ކުރާނެ ތަފާތު ޕްރޮގުރާމްތަކާއި، މި ސިޓީގައި މިހާރު ހުރި ބައެއް މައްސަލަތަކަށް އެޑްރެސްކޮށް ޕްރޮގުރާމްތަށް ހިންގަން ޖެހެއެވެ.

ނަމަވެސް ހިތާމައަކީ ޒިންމާދާރު މުއައްސަސާތަކާއި ތަނަވަސް ކަމުގެ އަހުލުވެރިންވެސް، ފޯރި ހުންނަނީ ފުލުފުލުގައި ކުޅިވަރު މުބާރާތްތަށް ބޭއްވުމަށެވެ. ރަށާއި ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާ ހުރިކަމެއް ނުވަތަ ދީނީ މުބާރާތެއް ފަދަ ކަމެއް ކުރުމަށް މި ދެންނެވި  ފަރާތްތަކުން ދެނީ ފިނި ތަރުހީބެކެވެ.

ކޮންމެ އަކަސް މިހަޔަލާއި މެދު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޑިރެކްޓަރ އަހްމަދު މުހައްމަދު ގެ ހިޔާލު ތަފާތެވެ. އަޙްމަދު ދެކޭގޮތުގައި ފުވައްމުލައް އުފާވެރި ތަނަކަށް ހެދުމަށް ކުޅިވަރު މުބާރާތްތަށް ބާއްވަންޖެހެއެއެވެ.

” ސިޓީއަކީ ތަހުޒީބު ވުމާއިއެކު،ވަކި ޝަރުތުތަކެއް ޙާސިލް ކުރުމުން ލިބޭ ޝަރުވެރި ދަރަޖައަކަށް ވީހިނދު، ތަޙުޒީބް ތަނެއްގައި އޮންނާނީ އުފާވެރިކަމާއި، ފާގަތިކަން ނޫން ދެން އެހެން ކޮންކަމެއްތޯ؟ ކުޅިވަރަކީ ދެރަކަމެއްކަމަށް ތޯ! ސުވާލް އުފެދޭނަމަ ކިހާދެރަަތޯ؟ ފުރިހަމަ ސިއްހަތެއްގައި ފަރުދަކު ހުރުމަށް، ނުވަތަ ހުރިކަން އެގޭނީ ޖިސްމާނީ ގޮތުންނާއި ނަފްސާނީ ގޮތުންނާއި އިޖްތިމައީ ގޮތުން ދުޅަހެޔޮކަން ލިބިގެންކަމަށް ވީހިނދު، ކުޅިވަރު ހެޔޮގޮތުގައި ކުރިޔަށްދާނަމަ،އެތަނެއްގައި ދިރިއުޅޭ ބައެއްގެ ސިއްޙީ ހާލަތު ރަނގަޅުވެ، މުޖްތަމައުގެ ދުޅަހެޔޮކަން އިތުރުވެ، މީހުންގެ މެދުގައި ގުޅުންބަދަހިވެ ތަހުޒީބުކަން އިތުރުވެގެން ދާނެއެވެ” އަޙްމަދު މުހައްމަދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ހަންބެއްދުން- މުހިންމު ބޭނުންތެރި ހިދުމަތެއް..

ހަންބެއްދުން- މުހިންމު ބޭނުންތެރި ހިދުމަތެއް..


ފުވައްމުލަކުގެ ކޮންމެ ހިސާބަކުންވެސް ސައިކަލުގެ ހަންފަޅައިގެން ގޮސްފިނަމަ، މަގުމަތީގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި “ހަންބައްދައިދެން” މިހެން ޖަހާފައި ހުންނަށް ނަމްބަރުތަކަށް ގުޅާލުމުން އެއް ހުރި ތަނަކަށް ގޮސް ހަންބެއްދުމުގެ ހިދުމަތް ލިބެއެވެ.


އެހެންކަމުން ސައިކަލުގެ ހަންފަޅައިގެން ދިޔަޔަސް މާކަ ބޮޑު ތަކުލީފެއް އުފުލާކަށް ނުޖެހެއެވެ.

ނަމަވެސް މިއާއި ޙިލާފަށް ރާއްޖެގެ އެންމެ ދުއްވާއެޗެހި ގިނަ މާލެއިން ، މިގޮތަށް, ހުރި ތަނަކަށް ގޮސް ހަންބެއްދުމުގެ ހިދުމަތެއް ނުލިބެއެވެ. މާލޭގެ ނަމަ މި ޖެހެނީ ގަރާޖަކާއި ހަމަޔަށް ސައިކަލް ގެން ގޮސް ހަންބައްދާށެވެމިކަމުގެ ސަބަބުން އެތަކެއް އަގުހުރި ވަގުތު ތަކެއް ބޭކާރުވެއެވެ.އަދި ބައެއް މިހުން އޮފީސް ގަޑިޖެހެނީވެސް މަދެއް ކޮށެއް ނޫނެވެ.

ހަންބެއްދުމުގެ މި ބޭނުންތެރި ހިދުމަތް ދެމުންގެންދާ ފުވައްމުލަކު ރައްޔިތަކު ބުނި ގޮތުގައި، މި މަސައްކަތުގެ ސަބަބުން ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް އަމްދަނީގެ ގޮތުގައި 1000 އާއި 2000 ރުފިޔާ ޖެހޭކަމަށެވެ. .