ފުވައްމުލަކުގައި ދެކުން ކުރުން- އެކުވެރިކަން ބަދަހިކޮށްދޭ ކަމެއް !

Featured


 

ދެކުން ކުރުމަކީ އިހު ޒަމާނުގައި ބައެއް ކަހަލަ ބޮޑެތި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު، އެކަމަށް ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުން، އަޅުގަނޑުމެންގެ ޒަމާންވީ އާދަކާދައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ވަރަށް ޝައުގުވެރި ކުރުވަނިވި ކަމެކެވެ.ކުރީ ޒަމާނުގައި ބޯޓު ފަހަރު ބަނުން، ގެދޮރު އިމާރާތް ކުރުން، ރައްޔިތުން ނިކުމެ އަވަށު މަގުތަކުން ވިނަ ނޮޅައި، ކުނިކާހާ ސާފު ކުރަމުންދާއިރު އެތަނަކަށް ދެކުން ކުރެއެވެ. މިކަމަށް “ދެކުމޭ” ކިޔައި އުޅެނީ، އެކުރާ މަސައްކަތް ގިނަބަޔަކަށް ދައްކާލެވޭތީއެވެ.

ކިޔުން ކުރިޔަށް ގެންދޭ

Mee Keekuran Bahataafai Huri Fulhi Thakeh kan Ingey tha ?


l_14669301101މިރަށުގެ ކޮންމެ ގެއެއްގެ ފާރު މަތީގައި ކަހަލަ ގޮތަކަށް 5 ލީޓަރު ގެ ފެންފުޅިތަކެއް ސަފަކަށް ވަނީ އަތުރާލާފައި އެވެ. މި ފެންފުޅިތަށް ފެނުމުން އެންމެ ފުރަތަމަވެސް އުފެދުނު ސުވާލަކީ މީ ކީއްކުރަން ކޮން ބޭނުމެއްގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ފުޅިތަކެއް ތޯ؟

ބައެއް ގޭގޭގެ ފާރު މަތީގައި އަތުރާލާފައި ހުރި ފުޅިތައް ފެނުމުން ކަމުގެ ހަގީގަތް ނޭގޭ މީހަކަށް ވާނީ ބޮޑު ޖޯކަކަށެވެ. ޚުދު އަހަންނަށް ވެސް މިކަން ވީ ބޮޑު ޖޯކަކަށެވެ. އެހެންކަމުން މިކަމުގެ ބޭނުމާއި ހަގީގަތް ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ފެށީމެވެ.

ފާރުމަތީގައި ސަފަކަށް އަތުރާލާފައިވާ ފުޅިތަކާއި ބެހޭގޮތުން މި ރަށު ބައެއް މީހުންނާއި ސުވާލު ކޮށްލީމެވެ. އެ މީހުން ބުނީ އެއީ ފުރާޅު މައްޗަށް ބުޅާ އެރުނަ ނުދޭންވެގެން ކޮއްފައިވާކަމެއް ކަމަށެވެ. “މި ގޮތަށް ފާރު މަތީގައި ފުޅި އަތުރާފައި ހުރުމުން، ބުޅަލަށް ފާރު މައްޗަށާއި ފުރާޅަށް އަރަން އުދަގޫވާނެ ” ރަށުގެ މީހަކު ކިޔައިދިނެވެ.

ބުޅަލުގެ އުދަގުލުން ސަލާމަތްވުމަށް އަމިއްލައަށް އީޖާދު  ކުރި މި ވަސީލަތަކީ ވަރަށް ކާމިޔާބު ވަސީލަތެއް ކަމަށް މި ރަށުގެ މީހުން ބުނެއެވެ.