fuvahmulah

Fvm Rayyithun Beynun vaney Raiygirumuge Massala ah Hahlleh ! Kulhi Tharaqee kurumeh Noon ! – ACC


diffxwbw0aamcmiފުުވައްމުލަކު ސިޓީގެ 63 އިންސައްތަ  ރައްޔިތުން، ދެކޭ ގޮތުގައި، އެ ރަށަށް  އެންމެ މުހިންމުކަން ދޭންވީ، ރަށަށް ދިމާވެފައިވާ ރަށް ގިރުމުގެ މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް ކަމަށް އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން ( އޭސީސީ ) އިން ފުވައްމުލަކުގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ރާއްޖެގެ ފުރަތަމަ އިޖުތިމާޢީ އޮޑިޓުން ހާމަވެއްޖެއެވެ.

އެސީސީއިން ކުރި މިދިރާސާ ކޮށްފައިވަނީ ވަރލްޑް ބޭންކްގެ ހިލޭ އެހީގައި ހިންގާ ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެޑެޕްޓޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް (ސީކެޕް) ގެ ދަށުން ފުވައްމުލަކު ޗަސްބިން ސަރަހައްދުގައި ކުރިއަށްގެންދާ އިކޯ-ފެސިލިޓީ ޤާއިމުކުރުމުގެ މަޝްރޫއާއި ގުޅޭގޮތުންނެވެ.

“މީގެ އިތުރުން 23 އިންސައްތަ ބޭނުންވަނީ ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ރަށުގެ މަގުތައް ހެދުމަށެވެ. ރަށުގެ ކުޅި ތަރައްޤީކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް ބުނެފައިވަނީ އެންމެ ފަރާތެކެވެ. އެހެންކަމުން ކުޅި ތަރައްޤީކުރުމަށް ނިންމި ނިންމުމަކީ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން ރަށުގެ އާންމު ރައްޔިތުން އިސްކަންދޭ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަކާ ނުލާ ހިންގަމުންދާ މަޝްރޫޢެއްކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ. “ އެސީސީގެ ދިރާސާ ރިޕޯޓުގައިވެއެވެ.
ރަށްރަށުގައި މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ބޭނުންތަކަށް އެޑްރެސް ކުރެވިގެން އެވަގުތަށް ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ މުހިންމުވާ ކަންކަން ހާސިލުކުރުމަށް މަޝްރޫޢުތައް ރޭވުމުގެ މުހިންމުކަން މި ދިރާސާއިން ފާހަގަކުރެވުނު ކަމަށް  އެސީސީއިން ހާމަކުރެއްވިއެވެ.

“ފުވައްމުލަކުގައި ކުރިއަށްދާ މިމަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތްތައް މޮނިޓަރކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގައި ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އެއްވެސް ދައުރެއް ނެތްކަން ދިރާސާގައި ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު ނަންބަރު 2010/7) އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު)ގެ ދަށުން ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުގެ ޒިންމާތަކުގެ ތެރޭގައި ރަށުގައި ހިނގާ ކަންކަމާއި ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިނގަމުންދާ ގޮތާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކުން ހޯދައި އެކަންކަން ރައްޔިތުންނަށް ހާމަކުރަންޖެހެއެވެ. ނަމަވެސް ސިޓީކައުންސިލަށް އެކަންކަން ހިއްސާކުރުމަށް ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން އެކަށީގެންވާ އެއްބާރުލުމެއް ނުދޭކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ” އެސީސީގެ އިޖްތިމާއީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ވެއެވެ.

 

އިސްތިހާރު
fuvahmulah

Social media thereygai Zuvaanun Hahdhun Nettifai !


twitter.jpeg

އިޖްތިމާއީ ވިއުގަ ތަކުގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެން ޒުވާނުން ވަނީ ހައްދުން ނެއްޓިފައި އެވެ. 

ރޭގައި ރަޙްމަތްތެރިޔަކާއި އެކު ކޮފީ އަކަށް އެރިޔަސް އަހަރެމެން  ޖެހެގެން ހުރި  ރަޙްމަތެރިޔާ އާއި މުމާމަލާތު ކުރަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ވަސީލަތްތަށް  މެދުވެރިކޮށޭ ބުނި ކަމުގައިވިޔަސް ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ. ރޭގަ ވަރަތް ގާތް ރަޙްމަތެރިޔަކާއި އެކު ކޮފީ އަކަށް ކުޑަކޮށް ވާހަކަ ދައްކާލުމަށް  ދިޔައީމެވެ. 

މި ދެންނެވި ރަޙްމަތްތެރިޔާ އާއި، އަހަރެން  ވާހަކަ ދައްކާ ވަރު ބަލިވީ އިރުވެސް، ދެއްކި ވާހަކައަށް އެއްވެސް ރެސްޕޯންޑެއް ނުލިބުނެވެ.  އެނާ ހުރީ ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ވަސީލަތެއް  ކަމުގައިވާ “ސެނެޕް ޗެޓް” ގެ ތެރެއަށް ވަދެ ތާށި ވެފައެވެ. އަހަރެން ރުޅިގަދަ ވެގެން  ފޯނު އަތުލީމައި، ސިފަވެގެން ދިޔައީ މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ދެވި ހިފާފައި ހުރި މީހަކު، އޭތި ނުލިބުނީމައި ސިކު ވާގޮތަށް، ސިކުވިތަނެވެ. އެވަރަށްވެސް އޭނާ ހުރީ ސޯޝަލް މީޑިއާއަށް ދެވި ހިފާފައެވެ.  މި ވަސީލަތްތަށް ބޭނުންކުރުމުގައި ވިޔަސް  ހައްދެ ހަމައެއް އޮންނަން ވާނެ، ކަމަކަށް ގޮސް ހުސްވީމައި އޭގެން ކުރާ ފައިދާ އަށް ވުރެ ބޮޑަށް ކުރާނީ ނޭދެވޭ އަސަރެވެ.

 

fuvahmulah

Mee Keekuran Bahataafai Huri Fulhi Thakeh kan Ingey tha ?


l_14669301101

މިރަށުގެ ކޮންމެ ގެއެއްގެ ފާރު މަތީގައި ކަހަލަ ގޮތަކަށް 5 ލީޓަރު ގެ ފެންފުޅިތަކެއް ސަފަކަށް ވަނީ އަތުރާލާފައި އެވެ. މި ފެންފުޅިތަށް ފެނުމުން އެންމެ ފުރަތަމަވެސް އުފެދުނު ސުވާލަކީ މީ ކީއްކުރަން ކޮން ބޭނުމެއްގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ފުޅިތަކެއް ތޯ؟

ބައެއް ގޭގޭގެ ފާރު މަތީގައި އަތުރާލާފައި ހުރި ފުޅިތައް ފެނުމުން ކަމުގެ ހަގީގަތް ނޭގޭ މީހަކަށް ވާނީ ބޮޑު ޖޯކަކަށެވެ. ޚުދު އަހަންނަށް ވެސް މިކަން ވީ ބޮޑު ޖޯކަކަށެވެ. އެހެންކަމުން މިކަމުގެ ބޭނުމާއި ހަގީގަތް ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ފެށީމެވެ.

ފާރުމަތީގައި ސަފަކަށް އަތުރާލާފައިވާ ފުޅިތަކާއި ބެހޭގޮތުން މި ރަށު ބައެއް މީހުންނާއި ސުވާލު ކޮށްލީމެވެ. އެ މީހުން ބުނީ އެއީ ފުރާޅު މައްޗަށް ބުޅާ އެރުނަ ނުދޭންވެގެން ކޮއްފައިވާކަމެއް ކަމަށެވެ. “މި ގޮތަށް ފާރު މަތީގައި ފުޅި އަތުރާފައި ހުރުމުން، ބުޅަލަށް ފާރު މައްޗަށާއި ފުރާޅަށް އަރަން އުދަގޫވާނެ ” ރަށުގެ މީހަކު ކިޔައިދިނެވެ.

ބުޅަލުގެ އުދަގުލުން ސަލާމަތްވުމަށް އަމިއްލައަށް އީޖާދު  ކުރި މި ވަސީލަތަކީ ވަރަށް ކާމިޔާބު ވަސީލަތެއް ކަމަށް މި ރަށުގެ މީހުން ބުނެއެވެ.

 

fuvahmulah

Lailatul Qadr HistoryLaylatul-Qadr (Arabic: لیلة القدر‎), The Night of Power, is the holiest night in the Islamic calendar. Muslims believe that on this night, the Quran was sent down from the heaven to the Earth

. The exact date of this night is unknown, but occurs on one of the last ten odd nights of Ramadan (21st, 23rd, 25th, 27th, or 29th). 

According to Islamic tradition, Muslims who stay up on this holy night worshipping God will have all their sins forgiven. Furthermore, they will be granted as many good deeds as though they had worshipped continuously for one thousand months (83.3 years).

Lailatul Qadr Facts

  • An entire chapter of the Quran, called “Al-Qadr” is devoted to explaining the merits of worshipping on Lailatul Qadr.
  • According to Islamic tradition, the following are signs of The Night of Power every year: A peaceful night with moderate temperatures, no shooting stars, and a moon that shines without rays. The sun, when it rises, will appear as a disk with no beams of light coming out of it.
  • Some Muslims believe that the entire Quran was revealed to Angel Gabriel on this night, who conveyed it to Muhammad verse by verse over a period of twenty-three years, when ordered to do so by God
  • Muslims who can afford to take time off work spend every single one of the last ten nights in prayer, hoping to find Laylatul Qadr, trying to emulate the traditions of the Prophet Muhammad. They fast during the day and study the Quran and pray during the night. The Prophet Muhammad used to do the same. In fact, according to his wife, he would tighten his belt and pray all night, and encouraged his family members to pray all night as well. (Bukhari, Sahih Bukhari, Volume 3, Book 32, Number 241)

  

fuvahmulah

RED BULL DOODLE ART 2017 RETURNS TO MALDIVES FOR A SECOND TIME!


P-20170413-00124_News

There is one thing all students from around the world have in common: They all have hidden art talents when it comes to doodling during class! And it all starts with the basics: Pen & paper. Art at it’s best!

Doodling is a universal habit that unites students and cultures all around the globe. Everyone does it! More than 50 thousand students from over 1000 universities in more than 40 countries will be showcasing how they interpret Doodle Art. Red Bull Doodle Art gives students a platform to translate their inspiration and imagination into art. Doodling has no rules, no restrictions, it´s a freedom of expression.

P-20141026-00350_News

Starting from 13th April 2017 till 26th April 2017, students from around Maldives will be able to submit their incredible artworks either through the website or through the submission boxes placed around several cafes’ in Male’. This year, voting is done completely online from 28th April 2017 till 3rd April 2017 on the global platform www.redbulldoodleart.com. Top 20 doodles will be selected based on the number of votes and a national winner be chosen by three local judges at the national exhibition, held on 5th May 2017.

The third global edition of Red Bull Doodle Art 2017 will have an exciting global final: A virtual reality experience. All national winners will get the unique experience to compete in the Global Final in an exciting location. They will be coached on how to up level their 3D artistic skills and create their final piece of art by painting in 3D.

The final masterpieces will be exhibited at a Global Virtual Gallery, where art lovers can fully experience doodles in virtual reality from around the world! The global winner will be chosen by a panel of judges.

 

 

WHAT IS RED BULL DOODLE ART?

A worldwide art competition in which university students across the globe submit doodles to be judged on style and creativity. One doodler from each participating country will be invited to join the global final and compete against students from all around the world. The winning artwork from each country will be on display in the Global Virtual Gallery. At the show, one international winner will be crowned.

Who will be crowned the Global Winner of Red Bull Doodle Art 2017? Let´s find out!

 

LOCAL EXECUTION DATES:

Application phase: 13th April – 26th April

Voting phase: 28th April – 3rd May

National winner announcement & exhibition: 5th May

P-20141013-00352_News

SUBMISSION FLYERS & BOXES AVAILABLE AT:

 

The Goatfish Café’ and Bistro

Wild & Wood

Café Ier

The Sea House Maldives

The Sea House Brasserie

Breakwater

Nouvelle Grill & Restaurant

Café Lyre

Kavárna

G Six


 

SUBMIT YOUR DOODLE NOW!

For more information, other participating countries and how to submit your artwork, visit www.redbulldoodleart.com.

#redbulldoodleart

fuvahmulah

O Allah, I seek refuge in You from the punishment of the grave, and from the punishment of Hell-fire, and from the trials of life and death, and from the evil of the trial of Dajjal the False Messiah


Allahumma inni a’udhu bika min ‘adhabi jahannam, wa min ‘adhabil-qabr, wa min fitnatil-mahya wal-mamat, wa min fitnatil-masihid-Dajjal

O Allah, I seek refuge in You from the punishment of the grave, and from the punishment of Hell-fire, and from the trials of life and death, and from the evil of the trial of Dajjal the False Messiah

Al-Bukhari 2/102, Muslim 1/412
islam muslim dua prayer

fuvahmulah

STORY OF AL-MASIH AD-DAJJAL


IMG_2693

AL-MASIH AD-DAJJAL

Al-Masih ad-Dajjal is an evil figure in Islam. He is to appear pretending to be Masih (i.e. the Messiah) at a time in the future, before Yawm al-Qiyamah (Judgement Day).

Dajjal means a big deceiver, who is from the children of Adam (Peace be upon Him), who is also called as Anti-Christ; It is one of the Ten major signs in Islam before the Day of Judgment. Muslims believe that there will come a man near the end of times who will fight against Jesus (pbuh) i.e., Dajjal and finally reach the outskirts of Madina.

Prophecies about Dajjal
Prophet Muhammad has mentioned about Dajjal in many ahadith. Below are the few ahadith about Ad-Dajjal.

Dajjal is One-Eyed
Narrated by Abdullah ibn Umar(R)
Allah’s Apostle‫ﷺ‬ stood up amongst the people and then praised and glorified Allah as He deserved and then he mentioned Ad-Dajjal, saying, “I warn you of him, and there was no prophet but warned his followers of him; but I will tell you something about him which no prophet has told his followers: Ad-Dajjal is one-eyed whereas Allah is not.”Sahih Al Bukhari Vol :241

Narrated by Abdullah(R)
Ad-Dajjal was mentioned in the presence of the Prophet‫ﷺ‬ . The Prophet(S) said, “Allah is not hidden from you; He is not one-eyed,” and pointed with his hand towards his eye, adding, “While Al-Masih Ad-Dajjal is blind in the right eye and his eye looks like a protruding grape.”Sahih Al Bukhari Vol 9:504

Narrated Anas(R)
The Prophet‫ﷺ‬ said, “No prophet was sent but that he warned his followers against the one-eyed liar (Ad-Dajjal). Beware! He is blind in one eye, and your Lord is not so, and there will be written between his (Ad-Dajjal’s) eyes (the word) Kafir (i.e., disbeliever).”(This Hadith is also quoted by Abu Huraira and Ibn ‘Abbas). Sahih Al Bukhari Vol 9:245

Narrated Imran ibn Husayn (R)
The Prophet‫ﷺ‬ said: Let him who hears of the Dajjal (Antichrist) go far from him for I swear by Allah that a man will come to him thinking he is a believer and follow him because of confused ideas roused in him by him. Abu Dawood 4305

Reward from Allah for being the Dajjal’s enemy
Narrated Hudhayfah ibn al-Yaman (R)
Then the Antichrist (Dajjal) will come forth accompanied by a river and fire. He who falls into his fire will certainly receive his reward, and have his load taken off him, but he who falls into his river will have his load retained and his reward taken off him. I then asked: What will come next? He (S) said: The Last Hour will come. Abu Dawood 4232

Protection from the Trial of the Dajjal
Narrated AbudDarda'(R)
Allah’s Messenger‫ﷺ ‬ said, “He who recites three ayah at the beginning of al-Kahf will be protected from the trial of the Dajjal.” Sunan Tirmidhi 3127

Dajjal’s Followers
Narrated Anas ibn Malik (R)
Allah’s Apostle ‫ﷺ‬ said: The Dajjal would be followed by seventy thousand Jews of Isfahan wearing Persian shawls. Sahih Muslim 7034

The Signs
Narrated Abdullah ibn Amr ibn al-‘As(R)
I committed to memory a hadith from Allah’s Apostle‫ﷺ ‬ and I did not forget it after I had heard Allah’s Apostle (S) said: The first sign (out of the signs of the appearance of the Dajjal) would be the appearance of the sun from the west, the appearance of the beast before the people in the forenoon and which of the two happens first, the second one would follow immediately after that. Sahih Muslim 7025

A lengthy hadith narrated by Ibn Majah, Ibn Khuzaimah, and ad-Dhiyaa’, attributed to Abu Umamah, reports that the Prophet of Allah (S) said:
“There will be three hard years before the Dajjal (appears). During them, people will be stricken by a great famine. In the first year, Allah will command the sky to withhold a third of its rain, and the earth to withhold a third a third of its produce. In the second year, Allah will command the sky to withhold two thirds of its rain, and the earth to withhold two thirds of its produce. In the third year, Allah will command the sky to withhold all of its rain, and it will not rain a single drop of rain. He will command the earth to withhold all of its produce, and no plant will grow. All hoofed animals will perish, except that which Allah wills.” He (sallallahu alaihi wa sallam) was asked, ‘What sustains people during that time?’ He said, “Tahlil, takbir and tahmid (Saying, la ilaha ill Allah, Allahu Akbar and alhamdulillah). This will sustain them just as food does.” Sahih Al-Jami as-Saghir 7875

Dajjal will Perish
Narrated Abu Hurayrah(R)
Allah’s Messenger‫ﷺ ‬ said: Dajjal will come from the eastern side with the intention of attacking Medina until he will get down behind Uhud. Then the angels will turn his face towards Syria and there he will perish. Sahih Muslim 3187

Narrated Abu Hurayrah (R)
Certainly, the time of prayer will come and then Jesus (peace be upon him), son of Mary, descend and will lead them in prayer. When the enemy of Allah see him, it will (disappear) just as salt dissolves in water and if he (Jesus) were not to confront them at all, even then it would dissolve completely. Allah would kill them by his hand and he would show them their blood on his lance (the lance of Jesus Christ). Sahih Muslim 6924

Narrated Abu Hurayrah(R)
“The Prophet ‫ﷺ‬ said: There is no prophet between me and him, that is, Jesus (peace_be_upon_him). He will descent (to the earth). When you see him, recognise him: a man of medium height, reddish fair, wearing two light yellow garments, looking as if drops were falling down from his head though it will not be wet. He will fight the people for the cause of Islaam. He will break the cross, kill swine, and abolish jizyah. Allaah will perish all religions except Islaam. He will destroy the Antichrist (Dajjal) and will live on the earth for forty years and then he will die. The Muslims will pray over him.   Sunan Abu-Dawud, (Kitab Al-Malahim), 4310

Signs of his coming
Ahaadeeth regarding Dajjal inform us that:
* He will emerge between Shaam and Iraq, and his emergence will become known when he is in Isfahaan at a place called Yahudea.
* The Yahudis (Jews) of Isfahaan will be his main followers.
* Apart from having mainly Yahudi followers, he will have a great number of women followers as well.
* He will have with him fire and water, but in reality the fire will be cold water while that what appears to be cold water will in reality be a blazing fire. Those who obey him will enter “his Jannat” while those who disobey him will enter “his Jahannam.”
* There will be a thick fingernail-like object in his left eye.
* The letters “Kaaf”  “Faa”  “Raa”  will appear on his forehead and will be deciphered by all Mu’mineen regardless of them being literate or not.
* He will have a wheatish complexion.
* He will travel at great speeds and his means of conveyance will be a gigantic mule.It is said that he will play beautiful music which will attract the music lovers.
* Dajjal will lay claim to be prophethood.
* He will then lay claim to Divinity.
* He will perform unusual feats.
* He will travel the entire world.
* He will send down rains upon those who believe in him, which in turn will cause good crops to grow, trees to bear fruit and cattle to grow fat.
* He will cause drought to those who disbelieve in him, resulting in starvation and hardship for them.
* During those trying times the Mu’mineen will satisfy their hunger through the recitation of Subhanallah and La’ilaha Ilallahu.
* The hidden treasures will spill forth at his command.
* He will stay on this Earth for a period of forty days; the length of the first day will be one year, the second day will be equal to one month, the third day will be equal to a week and the remaining days will be normal.
* He will be unable to enter Makkah because the Malaikah will be guarding the sacred City and nor will he be able to enter Madina because there will be Malaikah guarding each of the seven entrances to Madina; From Madina he will proceed towards Shaam where Imaam Mahdi will be stationed.
* Finally Eesa alayhis salaam will descend from the heavens and pursue him and eventually kill him at present day Lydda (Baad Lud).