Islamic Sayings and Meanings


54444-12446022_1711989619025039_2133274625_n

When you meet a Muslim:    السَّلَامُ عَلَيْكُمْ‎‎
Meaning: Peace be upon you

When a Muslim Greets you First: وعليكم السلام
Meaning: And Peace be upon you

When starting to do something: Bismillah
Meaning: In the name of Allah

When intending to do something: InshaAllah
Meaning: If Allah wills

When taking an oath: Wallah or Billah
Meaning: Swearing to Allah

When something is being praised: SubhanaAllah
Meaning: Glory be to Allah

When in Pain and Distress: Ya Allah
Meaning: O’Allah

When expressing appreciation: MashaAllah
Meaning: That which Allah wills

When thanking someone: Jazak Allah khair
Meaning: May Allah reward

When awakening from sleep: La-Ilaha Ill Allah
Meaning: There is none worthy of worship except Allah alone

When sneezing: Alhamdulilah
Meaning: All praise be to Allah

When someone else sneezes: Yar-Hamuk-Allah
Meaning: May Allah bestow His mercy on you

When repenting of a sin: Astagh-firullah
Meaning: May Allah forgive

When giving to Charity: Fi-Sabi-lilah
Meaning:For the sake of Allah

When having love for someone: Lihub-Billah
Meaning: May be love of Allah

When Getting Married: Aman-to-Billah
Meaning: I believe in Allah

When a problem appears: Tawak-kalto Al-Allah
Meaning: I trust in Allah

When unpleasantness occurs: Authu-Billah
Meaning: I seek refuge in Allah

When pleasantness appears: Fata-Barak Allah
Meaning: Allah blessed us

When participating in prayer: Ameen
Meaning: May Allah answer

When parting from someone: Fi Aman Allah
Meaning: May Allah protect

When Death message is received: Inna-Lillahi-Wa-Inna-Lilahi-Rajim
Meaning: To Allah we belong and to Him we shall return

Advertisements

މޯލްޑިވިައން އައިޑަލް އަކީ ﷲ ގެ މަގަގަށް މީސްތަކުން ގެނައުމަށް ކުރާ މަސައްކަތާއި ދެކޮޅަށް ފެށި ބޮޑު ހަގުރާމާއެއް


 މޯލްޑިވިއަން އައިޑަލް ބާއްވަނީ ރައްޔިތުން އެންޓަޓައިން ކޮށްދޭން ޤާނޫނު ލާޒިމް ކޮށްފައިވާތީ ކަމަށް ޕީއެސެއެމް އިން ބުނުމާއި ގުޅިގެން ބައެއް ދީނީ އިލްމުވެރިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮއްފިއެވެ.13083107_2207606679380042_6733796418125702898_n
މިގޮތުން އައްޝޭޙް މުހައްމަދު ޝަފީއު ވިދާޅުވިގޮތުގައި މޯލްޑިވިައން އައިޑަލް އަކީ ދީނީ އިލްމުވެރިން ﷲ ގެ މަގަގަށް މީސްތަކުން ގެނައުމަށް ކުރާ މަސައްކަތާއި ދެކޮޅަށް ފެށި ބޮޑު ހަގުރާމައެކެވެ. ” މިޔުޒިކް އަކީ ހަރާމްކަމެއްކަން މީސްތަކުންނަށް އެގި މީސްތަކުން މިޔުޒިކްއާއި ދުރުހެލި ވަމުންދާތީވެ ލަވަކިޔުންތެރިން އުފައްދައި އެކަންކަން ދިރުވައި އާލާކޮއް، ﷲ ގެ މަގުން މީސްތަކުން އެއްކިބާ ކުރުމަށް ރާވައިގެން ހިންގާ ބޮޑު ޖަރީމާއެއް! މިކަން ހުއްޓުވަން ޖެހޭ ”  ޝޭޙް ޝަފީއު ވިދާޅުވިއެވެ.
 “ރައްޔިތުންގެ “އެންޓަރޓައިންމެންޓް” އޭ ކިޔާފައި  އޮރިޔާން ފިލްމުވެސް ހަނދާފާނަން ދެއްތޯ؟” ކަމަށް ބުނެ ، ޕީއެސްއެމް އިން ބުނި ބުނުމަށް ރައްދުދެއްވައި އައްޝޭހް އަލީ ޒައިދު ވަނީ ސުވާލު އުފައްދާފައިއެވެ.   “ދުނިޔެއަށް ގޮސް ހުސްވިޔަސް މީ ބޮޑުވަރު! ވަރަށް ހިތާމަކުރާކަމެއް ދައުލަތުގެ އެންމެ އިސް ބޭފުޅުންއިން ފެށިގެން އައިސް އާންމު ރައްޔިތުންގެ ގިނަ ބަޔަކުވެސް މިކަމަށް ގޮސްފައިވާތީވެ، ސަޕޯޓްކޮއް ހީވަނީ އެހެން ކަމެއްހެން. ހަރާމް ހަލާލެއް ނެތް ! ދީނެއް އަޙްލާގެއް ނެތް! ނުބައި ކަންތައް ކޮއްފައި އަދި އެކަންތަށް ދިފާއު ކުރުމަށް ދެކޮޅުނުޖެހޭ ވާހަކަތައް…! ބަލަ ތިޔަ ޤާނޫނުގަ އޮވޭ އިންގޭތޯ ޤާނޫން  އޮންނަން ޖެހޭނީ އިސްލާމްދީނުގެ އުސޫލްތަކަށޭ،އެއަށް ނުފެތޭ ޤާނޫނަކީ އުފެދުނުއިރުވެސް ބާތިލް އެއްޗެސޭ”  އައްޝޭޙް އަލީ ޒައިދު ވިދާޅުވި އެވެ.