news, ހިޔާލު

Faisal Foundation in Fuvahmulakah Hadhiyaa kuri Life Buoy Ring thakuge Eh’heygai Anehkaaves Meehaku Salaamaiy kohhfi ! Mihaathanah Life Buoy Ring thakuge Eh’hey gai 7 Meehaku Vanee Salaamaiy kohffai


މިއަދު މެންދުރު 11:30 އެހާކަށް ހާއިރު ފުވައްމުލަކު ތުނޑިން މުދަށް އެރި އުޅެނިކޮށް ގަދަ އޮޔާއެކު ބެހިގެންދިޔަަ މީހަކު ސަލާމަތް ކޮށްފިއެވެ. އެމީހާ ސަލާމަތް ކުރީ އެސަރަހައްދުގައި ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމްގެ ފައިސަލް ފައުންޑޭޝަނުން 09 ޖެނުއަރީ 2018 ގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ލައިފްގާރޑް ރިންގު (ސަލާމާތީ ރިންގު) ބޭނުން ކޮށްގެން ދަޑިމަގު އަވަށު ޔަޒީލް އަޙުމަދު ކިޔާ ޒުވާނަކާއި ފުވައްމުލަކު ސާރފިން ކުދިން ގުޅިގެންނެވެ.

53e93f43-e864-4e5d-8492-9bfc84680cdc

މޫދަށް އެރިގެން އުޅެނިކޮށް ބެހިގެން ދިޔަ ޒުވާނާއަކީ ދަޑިމަގު އަވަށުގެ ފަތަން ވެސް ދަންނަ ޒުވާނެކެވެ.އެހެން ނަމަވެސް ފުވައްމުލަކު ތުޑީގެ ގަދަ އޮއިގައި ޖެހިގެން ދަމައިގެން ބޭރަށް ގެންދިޔައީ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

ފުވައްމުލަކުގެ ވަށައިގެން ވާ ސަރަހައްދުގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ނާއިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމުގެ ފައިސަލް ފައުންޑޭޝަނުން ވަނީ ލައިފްގާރޑް ރިންގްތަކެއް ބަހައްޓާފައެވެ. އެގޮތުްނ ބަހައްޓާފައިވާ ރިންގުތަކުގެ ބޭނުން ހިފައި 3 ފަހަރެއްގެ މަތީން 7 މީހަކު މިހާރު މިވަނީ ސަލާމަތް ކުރެވިފައިއެވެ.

މި ގޮތުން 19 ފެބްރުއަރީ 2018 ގައި ފުވައްމުލަކު ރަސްގެފަންނު ސަރަހައްދަށް މުދަށް އެރިއުޅުމުގެ ތެރޭގައި ގެބުނު 5 މީހަކު ވަނީ ސަލަމަށްކޮށްފިއެވެ. އަދި ޖެނުއަރީ 2018 ގެ ފަހުކޮޅުގައި ވެސް ފުވައްމުލަކު މަނޭރޭ ސަރަހައްދަށް މުދަށް ގޮސް އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ގެބުނު ސްރީލަންކާގެ ރައްޔިތަކުވެސް، ފައިސަލް ފައުންޑޭޝަނުން އެ ސަރަހައްދުގައި ހަރުކޮށްފައިވާ ލައިފް ބޮއި ރިންގުގެ، އެހީގައި ބަޔަކު ވަނީ ސަލާމަތް ކޮށްފައެވެ.

l_15191281881

 

އިސްތިހާރު