Fuvahmulakh, Harry Charles Purvis (HCP) Bell Vadai Gathun !!


harry_charles_purvis_bell_portrait_1890

Harry Charles Purvis Bell

ދުވަހަކީ މީލާދީން 1922 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބރުއަރީ މަހު 16 ވަނަ ދުވަހެވެ. ވަގުތަކީ އެދުވަހުގެ އިރު ފެނުން ތޮޅެލިވަގުތެވެ. ކުއްލިއަކަށް މުޅިރަށު ތެރެއަށް އިވުނު އާދަޔާ ޚިލާފު ހަރު އަޑަކުން ކުޑަ ކުދިންތައް ބިރުން ރޯންފެށިއެވެ. ގިނަބަޔަކު އާގަމަވެ ކުރާނެ ނުކުރާނެ ކަމެއް ނޭގިފައި ތިއްބެވެ. ޖެހިލުން ކުޑަ ބިރުކުޑަ މީސްމީހުން މިއިވުނު އެޑެއްގެ ޙަޤީޤަތް ހޯދުމަށްޓަކައި ކޮޅުކޮޅަށް ދުވަންފެށިއެވެ. އިސާހިތަކު މަނަވަރެއް އައީކަމުގެ ޚަބަރުތައް ފެތުރިގެން ދިޔައެވެ.

ކިޔުން ކުރިޔަށް ގެންދޭ