Audio Story – Maares


“މާރެސް” މި ޕްރޮގުރާމަކީ، މުޖްތަމައުގައި ހިނގާ ތަފާތު އެކި އެކި މައްސަލަތަކާއި، ގުޅޭގޮތުން އާންމުން ހޭލުންތެރި ކުރުވައި، ތަފާތު އެކި މައްސަލަތަކުގައި އެކި ފަރާތްތަކުގެ ހިޔާލު ބަދަލުކުރުމުގެ މަޤްސަދުގައި ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާ ޕޮޑްކާސްޓެކެވެ.
 
މި ޕޮޑްކާސްޓްގެ އެޕްސޯޑުތަށް، މި ބޮލޮގުގެ އިތުރުން އެޕަލް ޕޮޑްކާސްޓް، ގޫގު ޕޮޑްކާސްޓް އަދި ސްޕޮޓިފައި ފަދަ ޕްލެޓްފޯމް ތަކުން އަޑު އައްސަވާލެވޭނެއެވެ.

Never miss an episode

Subscribe wherever you enjoy podcasts: