Mi Mahuge 21 Vana Dhuvahun Feshigen 31 ge Niyala Lankaha Dhathurukurn Manaakohffi !


ބަންޑާރަނައިކެ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާރޕޯޓް – ފޮޓޯ އެފްޕީ
ކޮވިޑް-19ގެ ޙާލަތު އަވަށްޓެރި ސްރީލަންކާގައި ގޯސްވެފައިވާތީ މިމަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 31ގެ ނިޔަލަށް އެޤައުމަށް ދަތުރު ކުރުން މަނާކޮށްފިއެވެެ.

ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ކޮވިޑް-19 ގެ ޙާލަތު ގޯސްވެ ލަންކާގައި ފިޔަވަޅުތައް އިތުރަށް ވަރުގަދަކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެ ގޮތުން މިމަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 31 ގެ ނިޔަލަށް އެ ޤައުމަށް އެއްވެސް މީހަކަށް އެތެރެނުވެވޭނެ ކަމަށް އެ ޤައުމުގެ ސަރުކާރުން ނިންމައި އެކަން ފޮރިން މިނިސްޓްރީއަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެެހެން ނަމަވެސް ސްރީލަންކާއިން އެހެން ޤައުމުތަކަށް ދަތުރުތައް ކުރެވޭނެ ކަމަށް އަންގާފައިވާ ކަަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވެއެވެ.

ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ވަނީ ސްރީލަންކާއަށް ދަތުރުކުރާ ދިވެހިން އިތުރަށް ސަމާލުވުމަށާއި މިމަހުގެ 31ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އެ ޤައުމަށް ދަތުކުރާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން 14 ދުވަހުގެ ކަރަންޓީން މުއްދަތު ފުރިހަމަކުރަން ޖެހޭނެކަމަށްވެސް ނިންމާފައެވެ.

Fuvahmulakah Emmeh Furathama Olhuala Thaarafu kurey kaaku ?


F6D75746-8DDB-4D8F-B4D2-1E4235EF43D8-scaled-1024x768އޮޅުއަލަ އަކީ ޒަމާނުއްސުރެ ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ރައްޔިތުން، ކެއެމަށް ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ ފަލަމަޑީގެ ބާވަތެކެވެ. ފުވައްމުލަކުގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކުގައި ވެސް އޮޅުއަލަ ހައްދައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މިތާގައި، އަލިއަޅުވާމިލަނީ ފުވައްމުލަކުގެ އޮޅުއަލައިގެ ތާރީޚަށެވެ.

ފުވައްމުލަކަށް އެންމެ ފުރަތަމަ އޮޅުއަލަ ތަޢާރަފުކުރީ، ފުވައްމުލަކު، ދިގުވާޑު، އެޅަތޮށިގޭ މުހައްމަދު ދީދީ އެވެ. އެގިފައިވާ ގޮތުގައި މުހައްމަދީދީ، ފުވައްމުލަކަށް އޮޅުއަލަށް ގެނައީ، ހުވަދޫ އަތޮޅުން، ފުވައްމުލަކަށް ރިޔަލު ދޯންޏެއްގައި ދަތުރު ކުރައްވަނިކޮށް ބެހިގެން، އިންޑިއާގެ މުމްބާއީއަށް ދެވުމުން އެތަނުންނެވެ.

ކުރީ ޒަމާނުގައި ފުވައްމުލަކު ރައްޔިތުން، މިހާރު ބޭނުންކުރާ ގޮތަށް ކާޑުގެ ބާވަތްތަށް ބޭނުންކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ބޭނުންކޮށްފައި ވަނީ ފަލަމަޑީގެ ބާއްވަތްތަކެވެ. މީގެތެރެއިން ވެސް ޚާއްސަކޮށް އޮޅުއަލަ އަކީ ފުވައްމުލަކު ރައްޔިތުން ކެއުމަށް ބޭނުންކުރަމުން އައި އެންމެ މުޙިންމު އެއްބާވަތެކެވެ.

ދުނިޔޭގެ ދެވަނަ ބޮޑު ހަގނުރާމައިގެ ދުވަސްވަރު  މުޅިދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވި އިޤްތިޞާދީ ބޮޑު ތަދުމަޑުކަމުގައިވެސް، ކާބޯތަކެތި ނުލިބިގެން ނުވަތަ ކާޑުގެ ބާވަތްތައް ނުލިބިގެން، ފުވައްމުލަކުން މީހަކު ބަނޑަޖެހިގެން މަރު ނުވާކަމަށް ވެއެވެ.ސަބަބެއް ކަމަށް ވަނީ އޭރުވެސް ކެއުމަށް “އޮޅުއަލަ” ބޭނުން ކުރަމުން ދިޔުމެވެ.

އެ ދުވަސްވަރު ވާރު ވެރިޔަކަށް ހުންނެވި، އަލްމަރްޙޫމް ވާރުގޭ ޙަސަން ދީދީ، އޭރުގެ ރައީސް ސުމުވުލް އަމީރު އަލްމަރްޙޫމް މުޙައްމަދު އަމީން ދޮށިމޭނާ ކިލަގެފާނު ވިދާޅުވެގެން މާލެ ދަތުރުކުރައްވައި، ވުޒާރަތުއް ދާޚިލިއްޔާއަށް ވަޑައިގަތުމުން، ރަށުގެ އާންމު ޙާލަތު އޮޅުން ފިލުވުމަށް ސުވާލުކުރެއްވި ބޭފުޅަކަށް، ޖަވާބު ދެއްވަމުން ހަސަންދީދީ ވިދާޅުވި ކަމަށްވަނީ “އަދި މިހާތަނަށް ފުވައްމުލަކުން މީހަކު ބަނޑަށްޖެހިގެން މަރުނުވާ ކަމަށާއި، ކާޑުގެ ތަކެތި ނުލިބި ހައެއްކަ އަހަރުވިޔަސް ކާނާގެ ގޮތުން ދަތިވެ، ތަދުމަޑު ޙާލަތެއް ކުރިމަތި ނުވާނެ” ކަމަށެވެ.

އަދި އެބޭފުޅަކު، ފުވައްމުލަކު ރައްޔިތުން ކަނީ ކޯއްޗެއްތޯ ސުވާލު ކުރެއްވުމުން ޖަވާބުގައި، ހަސަންދީދީ ވިދާޅުވީ، ފުވައްމުލަކު ރައްޔިތުން ކަނީ އޮޅުއަލަ ކަމަށެވެ.

ކޮންމެއަކަސް، މިހާރުވެސް އޮޅުއަލައަކީ ކާން ރަނގަޅު ހަށިގަނޑަށް ފައިދާހުރި އޭގެއިން ގިނަ ބާވަތްތަކެއް ތައްޔާރު ކުރެވޭ ރަހަމީރު އެއްޗެކެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މިއަދު ޒަމާނަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލާއިއެކު ފުވައްމުލަކު އޮޅުއަލަ ދަނޑުތަށް މިދަނީ އެއްދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަށް މަދުވަމުންނެވެ. އަދި ހުރި އޮޅުތަކަށް ވެސް ތަފާތު އެކި ބަލިތަށްޖެހި ނެތެމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވެން ވަނީ ފަށާފައެވެ. މިކަމަށް ހައްލެއް ހޯދުމަކީ، މާޒީގެ ތަޖުރިބާގެ އަލީގައި މިއަދުގެ މި ނާޒުކު އިޤްތިސޯދީ ހާލަތަށް ވިސްނާއިރު ވެސް މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގައި ދެކެމެވެ.

މިލިޔުން ލިޔެފައިމިވަނީ، ފުވައްމުލަކު ތަރީހު ދިރާސާކުރައްވާ ބޭފުޅެއް ކަމުގައިވަ، ފާރޫޤް އަހުމަދު، ފައްތޫރާގައި ލިޔުއްވާފައިވާ ލިޔުމެއް އަސްލަކަށް ބަލައިގެންނެވެ. އެ ލިޔުމުގެ ޕީޑިއެފް ފައިލް ތިރީގައި އެވާ ލިންކުން ހުޅުވޭނެއެވެ.

Fuvahmulakugai olhuala

Kudairu Hadhaanthaki Gulhifaivaa “Kalhu’huthu Meyvey”


ރަށުން ހަދިޔާގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ކަޅުހުއްތު މޭވާ – ފޮޓޯ – ސާއިމް މޫސާ 

މީގެ 14 ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިއަށް ނަޒަރު ހިންގާލަމާ ހިނގާށެވެ. މިހާރުގެ ގޮތަށް ސޯޝަލް މީޑިއާ އާއި ޑިޖިޓަލް ވަސީލަތްތަށް އެހާ އާންމެ ނޫނެވެ. އަހެންކަމުން  އަހަރެމެން  މުނިފޫހި ފިލުވުމަށް ވެސް ކޮށް އުޅުނީ ޖިސްމާނީގޮތުން ހަރަކާތްތެރި ތަފާތު ކުޅިވަރާއި، ހަރަކާއްތަކެވެ.

މި ގޮތުން ކޮށްއުޅުނު އެއްކަމަކީ، އޮޅުތެރޭގައި އިންވަކި، ކުރުމަށް އިންދާފައި ހުންނަ  ކަޅުހުއްތު މޭވާ(މާފަންނެ މޭވާ، ފުވައްމުލަކު ބަހުން ) ގަސްތަކުން ކަޅުހުއްތު މޭވާ ބިނުމެވެ. އޮޅުގައި ފެންބޮޑު ވެފައިވީ ނަމަވެސް، އެއްވެސް ފަރުވާލެއް ނެތި އަހަރެމެން ފޯރިއާއި އެކު މޭވާ ބިންނަން ދަމެވެ.

ދޮންވެ ފައްކާވެފައިވާ ކަޅުހުއްތު މޭވާ ބިނދުމަށްފަހު ހަމަ އެ ސަރަޙައްދުގައި ހުންނަ ހިކި ފަސްތަންތަނުގައި، ފުވައްމުލަކު ބަހުންނަމަ ” ފީށިގަނޑޮ” ގައި ތިބެގެން މަޖާނަގާފައި ކައި އުޅުނީމެވެ. އަދި ދޮންވާން ކައިރިވެފައިވާ ކަޅުހުއްތު މޭވާތަށް ބިނދެގެން ގެޔަށް ގެނެސް، ދޮންވެ ފައްކާ ކުރުމަށްޓަކައި، ހަނޑޫ ބަލީދީގެ ތެރެއަށް ނުވަތަ ދޮންވެލީގެ  ތެރެއަށް ލައިއުޅުނީމެވެ.

މިއީ  އަހަރެމެން ކުޑައިރުގެ، އާދަކާދަތެކެވެ، މި އަދަކާތަކަށް ދިރުމެއް އަނެއްކާވެސް މިއައީ، އަހަރުތަކެއް ފަހުން، ހަދިޔާގެ ގޮތުގައި ރަށުން ލިބުނު، ކަޅުހުއްތު މޭވޭތަކެއް ސަބަބުންނެވެ.

ކަޅުހުއްތުމޭވާއަކީ ހަށިގަނޑަށް އެތަކެއް ފައިދާލިބޭ މީރު މޭވާއަކަށްވާއިރު މިއީ މިހާރު ރާއްޖެއިން ނެތެމުންދާ މޭވާއެކެވެ.މިމޭވާ ގިނައިން ބޭނުންކުރަނީ ފަނިގިރުމަށް ނަމަވެސް މޭވާއެއްގެ ގޮތުގައި ކާން މިއީ ރަނގަޅު އެއްޗެކެވެ.

ކަޅުހުއްތު މޭވާއިން ލިބޭ ގިނަ ފައިދާތަކަށް ބަލާއިރު ކަޅުހުއްތު މޭވާގެ އޮށުގެ “އެކްސްޓްރެކްޓު”ގައި ކެންސަރާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމްޕައުންޑްތަކެއް އެކުލެވިގެންވެއެވެ.މިކޮމްޕައުންޑްތައް ބޭސްވެރިކަމުގެ ތެރޭގައިވެސް ބޭނުންކުރާ ކަމަށްވެއެވެ.