Raees Yameen Verikan Kurahvaney 7 Feb in Iburah LibiGangen ? #HithaEhrey


l_4382429ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޑިމޮކްރަޓިކް އުސޫލްތަކުގެ މަތީން އިންތިހާބު ވި ރާއީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަން ނިމިގެން ދިޔައީ ވަރަށް ވެސް ހުތުރު ގޮތަކަށެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގައި މުއައްސަސާތައް ބޮއްސުންލައިގެން، ދާވަރަށް ދޫކޮއްލައިގެން ހުރުމުގެ ނަތީޖާއަކަށް ވެގެން ދިޔައީ އޭރުގެ އިދިކޮޅުފަރާތް ތަކުން އެކަމުގެ ފައިދާ ނަގައި ސަލާމަތި ބާރުތަކުގެ އެހީތެރިކަމާއި އެކު 5 އަހަރުގެ ދައުރު ނުނިމެނީސް އެ ވެރިކަން ނިމުމަކަށް ގެނައުމެވެ..

އެދުވަހު ފޯރީގައި ދީނީ ވާޖިބެއް ކަމަށް ބުނެ ގައުމު ހަލަބޮލިކޮއްލައި ވެރިކަން ބަދަލުކުރި ކުރުމަކީ ގައުމަށް އެންމެ ފައިދާ ހުރި ގޮތްކަމަށް އޭރު އަދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ދިޔައީ ގޮވެލިފައްޗެއްހެން ގޮވަމުންނެވެ.

އެހެންނަމަވެސް މިހާރު ކުރާނެ ކަމެއް ހަމަނެތެވެ! ރައީސް ޔަމީނުގެ ވެރިކަމެއް، ރައީސް ނަޝީދުގެ ވެރިކަން ނިމިގެން ދިޔަހާ ފަސޭހައަކުން ކިތަންމެ މަސައްކަތެއް ކުރިޔަސް ނިމިގެންދާނެ ކަމަކަށް ނުބެލެވެއެވެ.

ރައީސް ޔަމީނު ވަނީ 07 ފެބުރުއަރީ 2012 ގައި ރައީސް ނަޝީދުގެ ވެރިކަން ވެއްޓުމުގައި ދިމާވި ކަންތަކުން ފިލާވަޅު ލިބިގަނެގެން، ސަލާމަތީ ބަރުތަކާއި މުއްސަސާތަކުގެ ހުރި ބޮއްސުންލާފައި ހުރި ކަންތަށް ރަނގަޅުކޮށް އެ މަނިކުފާނުގެ ފުރިހަމަ ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށައް އެތަންތަން ގެނެސްފައެވެ. އަދި ޤާނޫނޫ އަސާސީއިން ރައްޔިތުންނަށް ކަށަވަރުވާ ބައެއް ހައްޤުތަށްވެސް، ވެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަށް އޮތް ނުރައްކަލަކަށް ވެދާނެކަމަށް ބެލެވޭތީވެ ވަނީ ހިފަހައްޓާފައިއެވެ. ނުވިތާކަށް މަޖްލީސްވެސް ހިސޯރު ކޮއްގެން، މަޖލީސް ރައީސްގެ ރިޔާސަތު، މެމްބަރުންނަށް އަތު ނުޖެހޭ ވަރުގެ ސްޓޭޖެއްގައި ބަހައްޓަންވެސް އެ އުޅުއްވަނީ މި ދެންނެވި ސަބަބުތަކާއި ހެދިކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

21 ވަނަ ޤަރުނުގެ ގަޓު ހުރި ރައީސް އަކީ ޔަމީން އޭ ކިޔަނީ ދެވަނަ 7 ފެބްރުއަރީ އެއް ނައުމަށް ކުރަންޖެހުނު ކޮންމެ ކަމެއް ކުރުމަށް ރައީސް ފަސްނުޖެހޭނެތީވެ އެވެ. ވެރިކަން ބަދަލުކުރަން ބޭނުންނަމަ އިންތިހާބަކުން ބަދަލުކުރުމަކީ އެންމެ ރީތި ގޮތެވެ. ގައުމަށްވެސް އެންމެ ފައިދާ ހުރި ހަމަޖެހުން ބޮޑު ގޮތެވެ.

Continue reading

Advertisements

Raees Mamuoon Ger verikamah vure mihaaruge Kankan Rangalhu vaan jeheyne – Yumna


yum

ރައީސް މައުމޫންގެ ވެރިކަމަށް ވުރެ  މިހާރުގެ ކަންކަން ރަނގަޅު ވާންޖެހޭނެކަމަށް ރައީސް މައުމޫންގެ ދަރިކަނބަލުން ޔުމްނާ މައުމޫން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޔުމްނާ މިހެން ވިދާޅުވީ ޓިވީޓާރގައި އެ ކަމަނާއަށް އަށް ރައްދުދެއްވައި މިހާކު ކުރެއްވި ޓުވީޓަކަށް ރައްދުދެއްވައި ކުރެއްވި ޓުވިޓެއްގައި އެވެ.

” ކީއްވެ ؟ ކުޑައިރު  ބައްޕާފުޅަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ގަދަ އަވީގައި ކުޑަކުދިން ބެހެއްޓުމާއި ދެކޮޅަށް އަގަހުޅުވާ ވާހަކަ ނުދެއްކެވީ ؟ ” ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ކުޑަކުދިން ބައިވެރި ކުރުވުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ ސުވާލު ކުރެއްވައި ޔުމްނާ ކުރެއްވި ޓުވީޓަކަށް ރައްދު ދެއްވައި މުނާޖީ ކިޔާ ޓުވިޓަރ އެކައުންޓަކުން  ކުރި ޓުވިޓެއްގައި ވެއެވެ.

މުނާޖީގެ ޓުވީޓަށް ރައްދުދެއްވައި ޔުމްނާ ވިދާޅުވީ ” އޭރުގެ ކަންކަމަށް ވުރެ މިހާރުގެ ކަންކަން ރަނގަޅު ވަންވަނެ ދެއްތޯ ؟” މިހެންނެވެ.

ޔުމުނާގެ މި ޓުވީޓްއާއި އެކު ގިނަބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެފައިވަނީ ޔުމްނާއަށް ރައްދުދެއްވައި ޓުވީޓް ކުރެއްވި ފަރާތަށެވެ.

ރައްދުދެއްވި ބައެއް  މީހުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި  އެރާއި މިހާރާއި އަޅާނުކިޔެނެ ކަމަށާއި، އޭރުގެ މީހުންގެ ވިސްނުމާއި މިހާރުގެ މީހުންގެ ވިސްނުންވެސް ތަފާތު ކަމަށެވެ.މާޒި ފަހައި ދުވެގެން އެއްވެސް މޮޅެއް އެކަކަށްވެސް ނެތް ކަމަށެވެ.

ރައީސް މައުމޫންގެ އިސްނެންގެވުމަށް  ޤަނޫނު އަސާސި އިސްލާޙްކޮށް މިއަދު މިދެކޭ ބަދަލު މި  ޤައުމަށް ގެނެސްފައިވަނީ މަޒީގެ ކަންތައް  ކަމު ނުގޮަސްގެން ކަމަށް ބައެއް މީހުން ބުނެފައިވެއެވެ.