ވާހަކަ -“އެހެނަސް މައާފްކުރޭ”


– މަރިޔަމް އަޚްމަދު (މަރިކްސް) – ކޮޓަރި ތެރޭ ފަންކާ ފުލްކޮށްފާހުރި އިރުވެސް އަހަންނަކަށް އެއިން އެއްވެސް ފިނީގެ އަސަރެއް ވާހެނެއް ހިއެއް ނުވެއެވެ.މުޅިމީހާ ހުރީ ދާހިއްލާ ފޯވެފައެވެ. ކުރެވުނީ ކިހާވަރުގެ ކުށެއްކަން މިއަދު އިހުސާސް ވާފަދައެވެ. އާއެކެވެ! އަހަރެންނަށް މިއަދު ކުއްކުރެވިއްޖެއެވެ. ކުރެވުނީ އަހަރެން ގަބޫލް ކުރަ ގޮތުގައި ކުޑަ ކުށެއްވެސް ނޫނެވެ. ބޮޑުކުށެކެވެ. އާލިއާ ދޫކޮށްލީ އޭނަ ދެކެ އަހަރެން ލޯބި ނުވާތީ އެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް އޭނައަށްވެސް ހަގީގަށް އެގޭ ދުވަހަކުން އަހަރެންދެކެ […]