Video Story – Masveriehge Interview

Video


ތިރީގައި މިވަނީ މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ވަރަށް ގިނަ ދުވަހު ހިދުމަތް ކުރައްވާފައި ، އަދި މިހާރުވެސް، މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ހިދުމަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ، ގދ.މަޑަވެލި، މުހައްމަދު ޝަފީގު އާއި ކޮށްފައިވާ އިންޓަރވިއުކެވެ.
 
މި އިންޓަރވިއުގައި މަސްވެރިކަމުގައި އޭރާއި މިހާރު ހުރި ތަފާތުތަކާއި،އަދިވެސް މަސްވެރިންނަށް ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކާއި، ލިބިފައިވާ ކުރިއެރުން ތަކުގެ މައްޗަށް ވަނީ އަލިއަޅުވާލާފައެވެ.