Faisal Foundation in Hadhiyaa kuri Life Buoy Ring thakuge Eh’heygai 5 Meehaku Salaamah kohffi !!

Faisal Foundation in Hadhiyaa kuri Life Buoy Ring thakuge Eh’heygai 5 Meehaku Salaamah kohffi !!


l_15191281881އިއްޔެއް ފުވައްމުލަކު ރަސްގެފަންނު ސަރަހައްދަށް މުދަށް އެރިއުޅުމުގެ ތެރޭގައި ގެބުނު 5 މީހަކު ސަލަމަށްކޮށްފިއެވެ.އެގިފައިވާ ގޮތުގައި މި 5 މީހުންނަކީވެސް،ދަނޑިމަގު އަވަށައް ނިސްބަތްވާ މީހުންނެވެ.ގެބުނު 5 މީހުންގެ ތެރެއިން، އެކަކު މިކަލް ނޫހާއި ވަހަކަ ދައްކަމުން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެމީހުންގެ ފުރާނަ އިއްޔެ ސަލާމަތް ކުރެވިފއިވަނީ، އެ ސަރަހައްދުގައި ތިބި ބަޔަކު، ފައިސަލް ފައުންޑޭޝަނުން ހަދިޔާ ކުރި ލައިފް ބޯއި ރިންގްތަކެއް ހިފައިގެން ގޮސްކަމަށެވެ.

” ފައިސަލް ފައުންޑޭޝަނުން ހަދިޔާކުރި ލައިފް ބޯއި ރިންގު ތަކުގެ އެހީގައި ، އެ ސަރަހައްދުގައި ތބި 3 ފިރިހެނަކު އަޅުގަނޑުމެން ސަލާމަތްކުރީ، އެ ލައިފް ބޯއި ރިންގްތަށް ނެތް ނަމަ އެމީހުންނަށްވެސް، އަޅުގަނޑުމެން ސަލާމަށް ކުރަން އުދަގޫވީސް ” އިއްޔެގެ ހަދިސާގައި ސަލާމަތްވީ މީހަކު ކިޔައިދިނެވެ.

މިދިޔަ މަހުގެ ފަހުކޮޅުގައިވެސް ފުވައްމުލަކު މަނޭރޭ ސަރަހައްދަށް މުދަށް ގޮސް އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ގެބުނު ސްރީލަންކާގެ ރައްޔިތަކުވެސް، ފައިސަލް ފައުންޑޭޝަނުން އެ ސަރަހައްދުގައި ހަރުކޮށްފައިވާ ލައިފް ބޮއި ރިންގުގެ، އެހީގައި ބަޔަކު ވަނީ ސަލާމަތް ކޮށްފައެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން ފައިސަލް ފައުންޑޭޝަނުން ހާމަކުރެއްވި ގޮތުގައި، ފުވައްމުލަކު ގައި މިފަދަ ހާދިސާތަށް އިތުރުވަމުންދާތީވެ، ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި، އާންމުކޮށް ގިނައިން މޫދަށް މީހުން އެރިއުޅޭ ސަރަހައްދުގައި އިތުރު ލައިފް ބޮއި ރިންގްތަކެއް، ވަރަށް އަވަހަށް ބަހައްޓާނެ ކަމަށެވެ.

ފައިސަލް ފައުންޑޭޝަނުން ވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅުގައި، ފުވައްމުލަކުގެ އިތުރުން ކަށިދޫ އަދި ގާފަރަށްވެސް ލައިފްބޮއި ރިންގްތަކެއް ހަދިޔާކޮށްފައެވެ. މީގެ އިތރުން،ފުވައްމުލަކަށް އަރާ ފޭބުމުގައި،ނުރައްކާތެރި ހަދިސާތައް ހިގަމުންދާތީވެ 1998 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ފައިސަލް ފައުންޑޭޝަންގެ ފައުންޑަރ ފައިސަލް ނަސީމް ވަނީ ފުވައްމުލަކު ބޮއްކުރާ ފަހަރަށް ލައިގެ ޖެކެޓްވެސް ހަދިޔާކޮށްފައެވެ.

ފައިސަލް ފައުންޑޭޝަނަކީ ފުވައްމުލަކުގައި ތަފާތު އެކި އެކު އިޖްތިމާއީ ހަރަކާތް 1986 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މިދެކެނޑުމެއް ނެތި ހިންގަމުން އަންނަ ޖަމްއިއްޔާއެކެވެ.

 

އިސްތިހާރު
Fuvahmulah City ah Dhathuru kuraa Maldivian ge Flight tha Delay vaney keeveh ?

Fuvahmulah City ah Dhathuru kuraa Maldivian ge Flight tha Delay vaney keeveh ?


maldivian_a320_v25-680x375_cދައްކަން މި އުޅެނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ފަޙުރުވެރި ގައުމި އެއާލައިންގެ ވާހަކައެކެވެ. މޯލްޑިވިއަން އިން ފުވައްމުލަކަށް ކުރާ ބައެއް ދަތުރުތަށް ޑިލޭ ވުމާއި، ކެންސަލް ވުމާއި އަދި ހެދުނު އޮންނަ ފްލައިޓް ހަވީރަށް ބަދަލު ކުރުމާއި ގުޅޭ ވާހަކައެކެވެ.

ދާދިފަހުން މޯލްޑިވިއަންގައި ގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ޕައިލެޓަކާއި ދިމާވެގެން އެނާ ހިއްސާކުރެއްވި ވަހަކައެއް ޙިއްސާ ކޮއްލާނަމެވެ.

“މޯލްޑިވިއަން އިން ދަތުރުކުރާ  ހުރިހާ ފްލައިޓްތަކަކީ ވެސް ސިވިލް އެވިއޭޝަނުން ހުއްދަ ލިބިގެން ދަތުރު ކުރާ ފްލައިޓްތަކެއް ކަމަށެވެ. އަދި ޓެކްނިކަލް މައްސަލައެއް ދިމާވެގެން  ފަލްއިޓްތަށް ކެންސަލް ކުރަން ނުވަތަ ޑިލޭކުރަން ޖެހޭ ހާލަތެއްގައި، މޯލްޑިވިއަން އިން އިސްކަން ދެނީ ފަތުރުވެރިން ދަތުރުކުރާ މަންޒިލްތަކަށް “އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ..
ފްލައިޓްތަށް ގިނަ ގިނަ އިން  ކެންސަލް ވުމާއި،ޑިލޭވުމާއި ދިމާވަނީ ފުވައްމުލަކަށް އެހްން މަންޒިލްތަކާއި ހިލާފަތް ފަތުރުވެރިން ނާންނާތީވެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.
6 Mistakes to Avoid When Building Your Social Media Campaign

6 Mistakes to Avoid When Building Your Social Media Campaign


Social media is everywhere. Entities of all sizes and types, from large and small businesses to entrepreneurs and non-profit organizations, are increasingly investing time and resources to develop their social media campaigns. If you are like most people operating in today’s competitive environment, you are probably aware of the value that social media channels can add to your business. However, with so many options and tools available, it is easy to make mistakes that can hurt both your campaign and your brand. If you want to reap the most from your social media marketing efforts, below are some common pitfalls to avoid:

1 Jumping in Without a Plan: Like most things in life, it is difficult to get to where you want to be without a plan. Many businesses made the mistake of jumping into social media marketing without thinking ahead. When it comes to social media, you can easily waste a lot of time and resources when you skip the planning process. While you don’t have to overcomplicate things, you need to develop a social media marketing plan that takes into account where your business is today, where you want to be in the short term and long term, and the tools and resources you will need reach your goals and objectives.

2 Trying to Be Everywhere: While it is tempting to participate in as many social media platforms as possible, be careful not to bite off more than you can chew. Everyone has limits in terms of their time and resources, so you need to prioritize your activities. Neglecting a social media channel is often far worse than not participating on that channel at all. If you take the time to identify the platforms where your customers are engaging, you can develop a campaign that allows you to connect with the right audience. Additionally, while being active on Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube and other popular social media channels may be critical for your business, don’t overlook lesser known, niche social networks that cater to your industry and target audience.

3 Focusing on Sales Rather Than Relationships: Social media is all about connecting with people. Whether you are posting on Facebook, sending a tweet or launching a tutorial video on YouTube, you don’t want to go for the hard sell. Your objective should be to produce valuable and compelling content that connects you with your target audience. When you provide people with interesting and useful information that triggers an emotion, whether it be laughter or relief, you are building critical relationships that are the key to success for any business.

4 Sticking With the Same Format: When your time is limited, it can be easy to fall into the trap of doing the same things over and over again. If you want to connect with an audience and keep them coming back for more, you need to experiment with different formats and tools. For example, if you normally limit your postings to traditional text, consider adding a photo or other image to enhance your message. Videos are also a great way to mix things up. Host an online tutorial, webinar or other online event that addresses your followers’ most pressing issues and concerns.

5 Publishing Identical Information on Your Channels: In addition to varying the tools and formats that you use over time, it is also important to avoid publishing the same information across all social media channels. When you do so, you run the risk of losing followers on your channels. People begin to think they only need to check one channel because they will find the same information on all your platforms.

6 Failing to Review the Results: Because social media marketing requires substantial time and resources, you need to track your return on investment. Ask yourself: Are you attracting new followers? How long are people staying on your channels and are they coming back? Is your content being shared? These are just a few of the metrics that you need to consider in your analysis. In addition to determining whether your resources are well spent, these measurements can help you identify what is effective and what is not working so that you can improve your overall campaign.

Subscr important news.

Keep in mind that social media is a very crowded place. If you want to launch a campaign that attracts and engages an audience, you need to develop strategies that work for your business. While developing and executing a social media strategy requires time and effort on your part, a well-thought-out campaign is far more likely to yield results.

SOURCE :huffpost.com

ފުވައްމުލައް ސިޓީ” އޭ ބުނުމުން އެއީ “ކުޅިވަރު ސިޓީ” އޭ ސިފާވާކަހަލަ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ” އޭ ބުނުމުން އެއީ “ކުޅިވަރު ސިޓީ” އޭ ސިފާވާކަހަލަ


cuppno3ukaarghhފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ފުލުފުލުގައި ތަފާތު ކުޅިވަރު މުބާރާތްތަށް  ތަފާތު ނަން ނަމުގައި ދަނީ ބާއްވަމުންނެވެ. “ފުވައްމުލައް ސިޓީ” އޭ ބުނުމުން އެއީ “ކުޅިވަރު ސިޓީ” އޭ ސިފާވާކަހަލައެވެ. ޒުވާނުންނަށްޓަކައި ކުޅިވަރު މުބާރާތްތަށް ބޭއްވުމަކީ މައްސަލައެއްކަމަށް ނުދެކެމެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކޮންމެ ކަމެއްގައިވެސް ހައްދެ އޮންނަން ޖެހޭނެއެވެ.

ނިކަން ވިސްނާލައްވާ އަހަރެއްގެ މައްޗަށް ކިތައް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް، ވޮލީ މުބާރާތް، ބަށިމުބާރާތް މިސިޓީގައި ތަފާތު ނަންނަމުގައި،  ބޮޑެތި ފައިސާގެ އިނާމް ހުށައަޅައިގެން ބާއްވާމުން ގެންދާއިރު ޤުރުއާން މުބާރާތެއް، މަދަހަ މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ  އަހަރަކު އެއްފަހަރު ކަހަލަގޮތަކަށެވެ.

ހަމައެކަނި ޒުވާނުން ކުޅިވަރާއި މަޖަލުގެ ތެރެއަށް އަރަޤު ކުރުމަކީ ރަނގަޅު ގޮތެއް ނޫނެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި ޒުވާނުންގެ މުސްތަޤްބަލް އުޖަލާ ކުރާނެ ތަފާތު ޕްރޮގުރާމްތަކާއި، މި ސިޓީގައި މިހާރު ހުރި ބައެއް މައްސަލަތަކަށް އެޑްރެސްކޮށް ޕްރޮގުރާމްތަށް ހިންގަން ޖެހެއެވެ.

ނަމަވެސް ހިތާމައަކީ ޒިންމާދާރު މުއައްސަސާތަކާއި ތަނަވަސް ކަމުގެ އަހުލުވެރިންވެސް، ފޯރި ހުންނަނީ ފުލުފުލުގައި ކުޅިވަރު މުބާރާތްތަށް ބޭއްވުމަށެވެ. ރަށާއި ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާ ހުރިކަމެއް ނުވަތަ ދީނީ މުބާރާތެއް ފަދަ ކަމެއް ކުރުމަށް މި ދެންނެވި  ފަރާތްތަކުން ދެނީ ފިނި ތަރުހީބެކެވެ.

ކޮންމެ އަކަސް މިހަޔަލާއި މެދު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޑިރެކްޓަރ އަހްމަދު މުހައްމަދު ގެ ހިޔާލު ތަފާތެވެ. އަޙްމަދު ދެކޭގޮތުގައި ފުވައްމުލައް އުފާވެރި ތަނަކަށް ހެދުމަށް ކުޅިވަރު މުބާރާތްތަށް ބާއްވަންޖެހެއެއެވެ.

” ސިޓީއަކީ ތަހުޒީބު ވުމާއިއެކު،ވަކި ޝަރުތުތަކެއް ޙާސިލް ކުރުމުން ލިބޭ ޝަރުވެރި ދަރަޖައަކަށް ވީހިނދު، ތަޙުޒީބް ތަނެއްގައި އޮންނާނީ އުފާވެރިކަމާއި، ފާގަތިކަން ނޫން ދެން އެހެން ކޮންކަމެއްތޯ؟ ކުޅިވަރަކީ ދެރަކަމެއްކަމަށް ތޯ! ސުވާލް އުފެދޭނަމަ ކިހާދެރަަތޯ؟ ފުރިހަމަ ސިއްހަތެއްގައި ފަރުދަކު ހުރުމަށް، ނުވަތަ ހުރިކަން އެގޭނީ ޖިސްމާނީ ގޮތުންނާއި ނަފްސާނީ ގޮތުންނާއި އިޖްތިމައީ ގޮތުން ދުޅަހެޔޮކަން ލިބިގެންކަމަށް ވީހިނދު، ކުޅިވަރު ހެޔޮގޮތުގައި ކުރިޔަށްދާނަމަ،އެތަނެއްގައި ދިރިއުޅޭ ބައެއްގެ ސިއްޙީ ހާލަތު ރަނގަޅުވެ، މުޖްތަމައުގެ ދުޅަހެޔޮކަން އިތުރުވެ، މީހުންގެ މެދުގައި ގުޅުންބަދަހިވެ ތަހުޒީބުކަން އިތުރުވެގެން ދާނެއެވެ” އަޙްމަދު މުހައްމަދު ވިދާޅުވިއެވެ.

Chat

Social media thereygai Zuvaanun Hahdhun Nettifai !


twitter.jpeg

އިޖްތިމާއީ ވިއުގަ ތަކުގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެން ޒުވާނުން ވަނީ ހައްދުން ނެއްޓިފައި އެވެ. 

ރޭގައި ރަޙްމަތްތެރިޔަކާއި އެކު ކޮފީ އަކަށް އެރިޔަސް އަހަރެމެން  ޖެހެގެން ހުރި  ރަޙްމަތެރިޔާ އާއި މުމާމަލާތު ކުރަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ވަސީލަތްތަށް  މެދުވެރިކޮށޭ ބުނި ކަމުގައިވިޔަސް ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ. ރޭގަ ވަރަތް ގާތް ރަޙްމަތެރިޔަކާއި އެކު ކޮފީ އަކަށް ކުޑަކޮށް ވާހަކަ ދައްކާލުމަށް  ދިޔައީމެވެ. 

މި ދެންނެވި ރަޙްމަތްތެރިޔާ އާއި، އަހަރެން  ވާހަކަ ދައްކާ ވަރު ބަލިވީ އިރުވެސް، ދެއްކި ވާހަކައަށް އެއްވެސް ރެސްޕޯންޑެއް ނުލިބުނެވެ.  އެނާ ހުރީ ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ވަސީލަތެއް  ކަމުގައިވާ “ސެނެޕް ޗެޓް” ގެ ތެރެއަށް ވަދެ ތާށި ވެފައެވެ. އަހަރެން ރުޅިގަދަ ވެގެން  ފޯނު އަތުލީމައި، ސިފަވެގެން ދިޔައީ މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ދެވި ހިފާފައި ހުރި މީހަކު، އޭތި ނުލިބުނީމައި ސިކު ވާގޮތަށް، ސިކުވިތަނެވެ. އެވަރަށްވެސް އޭނާ ހުރީ ސޯޝަލް މީޑިއާއަށް ދެވި ހިފާފައެވެ.  މި ވަސީލަތްތަށް ބޭނުންކުރުމުގައި ވިޔަސް  ހައްދެ ހަމައެއް އޮންނަން ވާނެ، ކަމަކަށް ގޮސް ހުސްވީމައި އޭގެން ކުރާ ފައިދާ އަށް ވުރެ ބޮޑަށް ކުރާނީ ނޭދެވޭ އަސަރެވެ.

 

Chat

Mee Keekuran Bahataafai Huri Fulhi Thakeh kan Ingey tha ?


l_14669301101

މިރަށުގެ ކޮންމެ ގެއެއްގެ ފާރު މަތީގައި ކަހަލަ ގޮތަކަށް 5 ލީޓަރު ގެ ފެންފުޅިތަކެއް ސަފަކަށް ވަނީ އަތުރާލާފައި އެވެ. މި ފެންފުޅިތަށް ފެނުމުން އެންމެ ފުރަތަމަވެސް އުފެދުނު ސުވާލަކީ މީ ކީއްކުރަން ކޮން ބޭނުމެއްގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ފުޅިތަކެއް ތޯ؟

ބައެއް ގޭގޭގެ ފާރު މަތީގައި އަތުރާލާފައި ހުރި ފުޅިތައް ފެނުމުން ކަމުގެ ހަގީގަތް ނޭގޭ މީހަކަށް ވާނީ ބޮޑު ޖޯކަކަށެވެ. ޚުދު އަހަންނަށް ވެސް މިކަން ވީ ބޮޑު ޖޯކަކަށެވެ. އެހެންކަމުން މިކަމުގެ ބޭނުމާއި ހަގީގަތް ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ފެށީމެވެ.

ފާރުމަތީގައި ސަފަކަށް އަތުރާލާފައިވާ ފުޅިތަކާއި ބެހޭގޮތުން މި ރަށު ބައެއް މީހުންނާއި ސުވާލު ކޮށްލީމެވެ. އެ މީހުން ބުނީ އެއީ ފުރާޅު މައްޗަށް ބުޅާ އެރުނަ ނުދޭންވެގެން ކޮއްފައިވާކަމެއް ކަމަށެވެ. “މި ގޮތަށް ފާރު މަތީގައި ފުޅި އަތުރާފައި ހުރުމުން، ބުޅަލަށް ފާރު މައްޗަށާއި ފުރާޅަށް އަރަން އުދަގޫވާނެ ” ރަށުގެ މީހަކު ކިޔައިދިނެވެ.

ބުޅަލުގެ އުދަގުލުން ސަލާމަތްވުމަށް އަމިއްލައަށް އީޖާދު  ކުރި މި ވަސީލަތަކީ ވަރަށް ކާމިޔާބު ވަސީލަތެއް ކަމަށް މި ރަށުގެ މީހުން ބުނެއެވެ.

 

Chat

Lailatul Qadr HistoryLaylatul-Qadr (Arabic: لیلة القدر‎), The Night of Power, is the holiest night in the Islamic calendar. Muslims believe that on this night, the Quran was sent down from the heaven to the Earth

. The exact date of this night is unknown, but occurs on one of the last ten odd nights of Ramadan (21st, 23rd, 25th, 27th, or 29th). 

According to Islamic tradition, Muslims who stay up on this holy night worshipping God will have all their sins forgiven. Furthermore, they will be granted as many good deeds as though they had worshipped continuously for one thousand months (83.3 years).

Lailatul Qadr Facts

  • An entire chapter of the Quran, called “Al-Qadr” is devoted to explaining the merits of worshipping on Lailatul Qadr.
  • According to Islamic tradition, the following are signs of The Night of Power every year: A peaceful night with moderate temperatures, no shooting stars, and a moon that shines without rays. The sun, when it rises, will appear as a disk with no beams of light coming out of it.
  • Some Muslims believe that the entire Quran was revealed to Angel Gabriel on this night, who conveyed it to Muhammad verse by verse over a period of twenty-three years, when ordered to do so by God
  • Muslims who can afford to take time off work spend every single one of the last ten nights in prayer, hoping to find Laylatul Qadr, trying to emulate the traditions of the Prophet Muhammad. They fast during the day and study the Quran and pray during the night. The Prophet Muhammad used to do the same. In fact, according to his wife, he would tighten his belt and pray all night, and encouraged his family members to pray all night as well. (Bukhari, Sahih Bukhari, Volume 3, Book 32, Number 241)