ފެންނަހާ ތަނަކަށް ބޯ ކޮށްޕާނަމަ ކޮންމެފަދަ ގެއްލުމެއް ވެސް ލިބިދާނެ!


ފެންނަހާ ތަނަކަށް ބޯ ކޮށްޕާނަމަ ކޮންމެފަދަ ގެއްލުމެއް ވެސް ލިބިދާނެ!ފެންނަހާތަނަކަށް ބޯކޮށްޕުކަމީ އަހަރެމެންގެ ތެރެއިން ވަރަށް ގިނަމީހންގެ ކަށީގައި،ހިފާފައިވާ އާދަކައެކެވެ.  ވިސްނާނުލައި ކުރާ މިފަދަ ކަންކަމުން އާހިރުގައި ތިމާއަށް މުސީބަތްތަކާއި. ލަދުވަތި ކަންތައްތަކާއި ވެސް ކުރިމަތިލާން ޖެހެއެވެ.

އެހެން ކަމުން ބުއްދިވެރިންނަކީ ކަމެއް ކުރުމުގެ ކުރިން އެކަމަކީ ތިމާއަށް އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ތޯ؟ ނުވަތަ އެކަމުން ތިމާއަށް ގެއްލެމެއް ލިބާދެނެ ކަމެއްތޯ ބަލައި ވިސްނާ ފިކުރު ކުރާމީހުންނެވެ.