Social media thereygai Zuvaanun Hahdhun Nettifai !


twitter.jpeg

އިޖްތިމާއީ ވިއުގަ ތަކުގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެން ޒުވާނުން ވަނީ ހައްދުން ނެއްޓިފައި އެވެ. 

ރޭގައި ރަޙްމަތްތެރިޔަކާއި އެކު ކޮފީ އަކަށް އެރިޔަސް އަހަރެމެން  ޖެހެގެން ހުރި  ރަޙްމަތެރިޔާ އާއި މުމާމަލާތު ކުރަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ވަސީލަތްތަށް  މެދުވެރިކޮށޭ ބުނި ކަމުގައިވިޔަސް ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ. ރޭގަ ވަރަތް ގާތް ރަޙްމަތެރިޔަކާއި އެކު ކޮފީ އަކަށް ކުޑަކޮށް ވާހަކަ ދައްކާލުމަށް  ދިޔައީމެވެ. 

މި ދެންނެވި ރަޙްމަތްތެރިޔާ އާއި، އަހަރެން  ވާހަކަ ދައްކާ ވަރު ބަލިވީ އިރުވެސް، ދެއްކި ވާހަކައަށް އެއްވެސް ރެސްޕޯންޑެއް ނުލިބުނެވެ.  އެނާ ހުރީ ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ވަސީލަތެއް  ކަމުގައިވާ “ސެނެޕް ޗެޓް” ގެ ތެރެއަށް ވަދެ ތާށި ވެފައެވެ. އަހަރެން ރުޅިގަދަ ވެގެން  ފޯނު އަތުލީމައި، ސިފަވެގެން ދިޔައީ މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ދެވި ހިފާފައި ހުރި މީހަކު، އޭތި ނުލިބުނީމައި ސިކު ވާގޮތަށް، ސިކުވިތަނެވެ. އެވަރަށްވެސް އޭނާ ހުރީ ސޯޝަލް މީޑިއާއަށް ދެވި ހިފާފައެވެ.  މި ވަސީލަތްތަށް ބޭނުންކުރުމުގައި ވިޔަސް  ހައްދެ ހަމައެއް އޮންނަން ވާނެ، ކަމަކަށް ގޮސް ހުސްވީމައި އޭގެން ކުރާ ފައިދާ އަށް ވުރެ ބޮޑަށް ކުރާނީ ނޭދެވޭ އަސަރެވެ.

 

Advertisements

Raees Yameen Verikan Kurahvaney 7 Feb in Iburah LibiGangen ? #HithaEhrey


l_4382429ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޑިމޮކްރަޓިކް އުސޫލްތަކުގެ މަތީން އިންތިހާބު ވި ރާއީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަން ނިމިގެން ދިޔައީ ވަރަށް ވެސް ހުތުރު ގޮތަކަށެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގައި މުއައްސަސާތައް ބޮއްސުންލައިގެން، ދާވަރަށް ދޫކޮއްލައިގެން ހުރުމުގެ ނަތީޖާއަކަށް ވެގެން ދިޔައީ އޭރުގެ އިދިކޮޅުފަރާތް ތަކުން އެކަމުގެ ފައިދާ ނަގައި ސަލާމަތި ބާރުތަކުގެ އެހީތެރިކަމާއި އެކު 5 އަހަރުގެ ދައުރު ނުނިމެނީސް އެ ވެރިކަން ނިމުމަކަށް ގެނައުމެވެ..

އެދުވަހު ފޯރީގައި ދީނީ ވާޖިބެއް ކަމަށް ބުނެ ގައުމު ހަލަބޮލިކޮއްލައި ވެރިކަން ބަދަލުކުރި ކުރުމަކީ ގައުމަށް އެންމެ ފައިދާ ހުރި ގޮތްކަމަށް އޭރު އަދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ދިޔައީ ގޮވެލިފައްޗެއްހެން ގޮވަމުންނެވެ.

އެހެންނަމަވެސް މިހާރު ކުރާނެ ކަމެއް ހަމަނެތެވެ! ރައީސް ޔަމީނުގެ ވެރިކަމެއް، ރައީސް ނަޝީދުގެ ވެރިކަން ނިމިގެން ދިޔަހާ ފަސޭހައަކުން ކިތަންމެ މަސައްކަތެއް ކުރިޔަސް ނިމިގެންދާނެ ކަމަކަށް ނުބެލެވެއެވެ.

ރައީސް ޔަމީނު ވަނީ 07 ފެބުރުއަރީ 2012 ގައި ރައީސް ނަޝީދުގެ ވެރިކަން ވެއްޓުމުގައި ދިމާވި ކަންތަކުން ފިލާވަޅު ލިބިގަނެގެން، ސަލާމަތީ ބަރުތަކާއި މުއްސަސާތަކުގެ ހުރި ބޮއްސުންލާފައި ހުރި ކަންތަށް ރަނގަޅުކޮށް އެ މަނިކުފާނުގެ ފުރިހަމަ ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށައް އެތަންތަން ގެނެސްފައެވެ. އަދި ޤާނޫނޫ އަސާސީއިން ރައްޔިތުންނަށް ކަށަވަރުވާ ބައެއް ހައްޤުތަށްވެސް، ވެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަށް އޮތް ނުރައްކަލަކަށް ވެދާނެކަމަށް ބެލެވޭތީވެ ވަނީ ހިފަހައްޓާފައިއެވެ. ނުވިތާކަށް މަޖްލީސްވެސް ހިސޯރު ކޮއްގެން، މަޖލީސް ރައީސްގެ ރިޔާސަތު، މެމްބަރުންނަށް އަތު ނުޖެހޭ ވަރުގެ ސްޓޭޖެއްގައި ބަހައްޓަންވެސް އެ އުޅުއްވަނީ މި ދެންނެވި ސަބަބުތަކާއި ހެދިކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

21 ވަނަ ޤަރުނުގެ ގަޓު ހުރި ރައީސް އަކީ ޔަމީން އޭ ކިޔަނީ ދެވަނަ 7 ފެބްރުއަރީ އެއް ނައުމަށް ކުރަންޖެހުނު ކޮންމެ ކަމެއް ކުރުމަށް ރައީސް ފަސްނުޖެހޭނެތީވެ އެވެ. ވެރިކަން ބަދަލުކުރަން ބޭނުންނަމަ އިންތިހާބަކުން ބަދަލުކުރުމަކީ އެންމެ ރީތި ގޮތެވެ. ގައުމަށްވެސް އެންމެ ފައިދާ ހުރި ހަމަޖެހުން ބޮޑު ގޮތެވެ.

Continue reading

އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުމެއް ނުވޭ އުތުރު ދާއިރާ މަސީޙްގެ އަޅުވެތި ކަމުގައި އޮންނާކަށްރައްޔިތުންގެ މަޖުލީހުގެ ރައީސް އަދި ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ އިއްޒަތެރި މެމްބަރ. އަބްދުﷲ މަސީހުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ތިންވަނަ ފަހަރަށް ވެއްދި މައްސަލާގައި އަހަރެން އެ ދާއިރާއަކަށް ނިސްބަތްވާ ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ އިއްޒަތެރި މެމްބަރ އަލީ ޝާޙު ވަނީ ސޮއިކޮއްފައެވެ.
ޝާހު މަޖްލީހުގެ ރައީސް އާއި މެދު ހިތްހަމަޖެހިވަޑައި ނުގަންނަވާ ސީދާ ސަބަބެއް ނޭގުނު ކަމުގައި ވިޔަސް،   ޕީޕީއެމްގެ އުތުރު ދާއިރާގެ ބައެއް އެކްޓިވސްޓުން ބުނާ ގޮތުގައި  މަޖްލީސް ރައީސް މަސީޙް ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ އާއި މެދު ވަރަށް ބޮޑެތި ތަފާތު ކުރުންތަށް ގެންގުޅޭ ކަމަށާއި،ޝާހު ދާއިރާއަށްޓަކައި ކުރަން ބޭނުންވާ އެއްވެސް ކަމަށް ފުރުސަތު ނުލިބޭކަމަށެވެ.

“މެމްބަރ ޝާހު ގެ ނިންމުމަކީ ރަނގަޅު ނިންމުމެއް! އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުމެއް ނުވޭ އުތުރު ދާއިރާ މަސީޙްގެ އަޅުވެތި ކަމުގައި އޮންނާކަށް ”  އުތުރު ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމްގެ އިސް އެކްޓިވިސްޓެއް ކޮށްފައިވާ ޓުވިޓެއްގައި ވެއެެވެ.

މީގެ އިތުރުން ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ ރައީސް އިބްރާހިމް ސައީދު، ޝާހުއަށް ސާބަސް ދަންނަވައި، ވިދާޅުވެފައިވަނީ މެމްބަރ ޝާހު ގެ ނިންމެވުމަކީ ހިތްވަރުގަދަ ނިންމުމެއް ކަމަށެވެ. އަދި  މަސީޙް ވަކިކުރަންޖެހޭ ކަމަށް މުޅިދާއިރާވެސް  ގަބޫލްކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

 

Councilaha vote Nidhinas Raees Yameenusha vote Dheney naeh ?


DDKv1nkUQAE12KF

އިއްޔެ ސަރޮކާރަހަ ތާއީދުކޯފޭ ޒުވާނުންތެކެއް ވެނީ ސައިކަލް ބުރެ ބާއްވާފޭ. މި ސައިކަލް ބުރެއި ބައިވެރިވީ ބައެއު ޒުވާނުން ހިފާގެން ތިބި ޕޯސްޓަރޮ ތެކެއި އޮއު ” ފުވައްމުލަކި ޒުވާނުން ކައުންސިލަހަ ވޯޓް ނިދިނަސް، ރައީސް ޔާމީނުށަ ވޯޓު ދެންނަ ނިކުންނާހިން ކަން ޔާގިން” އައެ.

އެކަމެކި ރަށި ޒުވާނުންގެ އެތެރެން ގިނަ މީހުން ޔަގީނެއް ނުން 2018 އި ރައީސް ޔާމީނުށަ ވޯޓް ދެންނަ ނިކުންނާހިން ކަންމާއި މެދެއި، ހަމަގާއިމެނަހަސް އެގެންނަ އޮއު ހަގީގަތަކީ މިކަހަލަ ސައިކަލް ބުރެތެކެއި ބައވެރިވޭ ގިނަ ކޫދުނަސް ޔަގީން ނުންކަން، ހަމަ އެކަނިި ވަޒީފައި ބިރައްޓަކައި ކެރަމުން އޭ ކަމެއު މީ..

ނިވިތާކަހަ ޤަސިމް ފްލައިޓެން އަގޮހެއު ކޮހޮ ރަށަހަ ދަތެރެ ފަށަންނަ މިމަހި 15 އި ވޭޑުނާސް،  އަދިޔަސް ސަރޮކާރެން ހުއްދަ ނިދެރެގެން ނިފެށީ އޯތީ، މިކައްމާހެދީއަސް ރައްޔިތުން ތީބީ ދަތް ރީޑި އަރާފޭ.

މިހެން ގޮހޮ ކެންނެން ކަމެއް، މިކަހަލަ ކަންތެތި ބައިވަރޮ.. ފެރެތަމާށަ  ވޯޓު ބޭނުންފަހޭ ޖެހެނީ، އަފުން ރައްޔިތުންގެ  އިޙުތިރާމް އާއި ލޯބި ހުވަންނަ. އަފުން ނަފްރަތުވޭލެކަހަ ކަންތެތި ބާގެނަ، 2018 އި ޔާމީނުށަ މިރަށެން ވޯޓު ދެންނެން  މާ ބޮޑޮ ވާލެއް ނިވެންނެން ނުނެ ؟

 

Mee Keekuran Bahataafai Huri Fulhi Thakeh kan Ingey tha ?


l_14669301101

މިރަށުގެ ކޮންމެ ގެއެއްގެ ފާރު މަތީގައި ކަހަލަ ގޮތަކަށް 5 ލީޓަރު ގެ ފެންފުޅިތަކެއް ސަފަކަށް ވަނީ އަތުރާލާފައި އެވެ. މި ފެންފުޅިތަށް ފެނުމުން އެންމެ ފުރަތަމަވެސް އުފެދުނު ސުވާލަކީ މީ ކީއްކުރަން ކޮން ބޭނުމެއްގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ފުޅިތަކެއް ތޯ؟

ބައެއް ގޭގޭގެ ފާރު މަތީގައި އަތުރާލާފައި ހުރި ފުޅިތައް ފެނުމުން ކަމުގެ ހަގީގަތް ނޭގޭ މީހަކަށް ވާނީ ބޮޑު ޖޯކަކަށެވެ. ޚުދު އަހަންނަށް ވެސް މިކަން ވީ ބޮޑު ޖޯކަކަށެވެ. އެހެންކަމުން މިކަމުގެ ބޭނުމާއި ހަގީގަތް ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ފެށީމެވެ.

ފާރުމަތީގައި ސަފަކަށް އަތުރާލާފައިވާ ފުޅިތަކާއި ބެހޭގޮތުން މި ރަށު ބައެއް މީހުންނާއި ސުވާލު ކޮށްލީމެވެ. އެ މީހުން ބުނީ އެއީ ފުރާޅު މައްޗަށް ބުޅާ އެރުނަ ނުދޭންވެގެން ކޮއްފައިވާކަމެއް ކަމަށެވެ. “މި ގޮތަށް ފާރު މަތީގައި ފުޅި އަތުރާފައި ހުރުމުން، ބުޅަލަށް ފާރު މައްޗަށާއި ފުރާޅަށް އަރަން އުދަގޫވާނެ ” ރަށުގެ މީހަކު ކިޔައިދިނެވެ.

ބުޅަލުގެ އުދަގުލުން ސަލާމަތްވުމަށް އަމިއްލައަށް އީޖާދު  ކުރި މި ވަސީލަތަކީ ވަރަށް ކާމިޔާބު ވަސީލަތެއް ކަމަށް މި ރަށުގެ މީހުން ބުނެއެވެ.

 

Lailatul Qadr HistoryLaylatul-Qadr (Arabic: لیلة القدر‎), The Night of Power, is the holiest night in the Islamic calendar. Muslims believe that on this night, the Quran was sent down from the heaven to the Earth

. The exact date of this night is unknown, but occurs on one of the last ten odd nights of Ramadan (21st, 23rd, 25th, 27th, or 29th). 

According to Islamic tradition, Muslims who stay up on this holy night worshipping God will have all their sins forgiven. Furthermore, they will be granted as many good deeds as though they had worshipped continuously for one thousand months (83.3 years).

Lailatul Qadr Facts

  • An entire chapter of the Quran, called “Al-Qadr” is devoted to explaining the merits of worshipping on Lailatul Qadr.
  • According to Islamic tradition, the following are signs of The Night of Power every year: A peaceful night with moderate temperatures, no shooting stars, and a moon that shines without rays. The sun, when it rises, will appear as a disk with no beams of light coming out of it.
  • Some Muslims believe that the entire Quran was revealed to Angel Gabriel on this night, who conveyed it to Muhammad verse by verse over a period of twenty-three years, when ordered to do so by God
  • Muslims who can afford to take time off work spend every single one of the last ten nights in prayer, hoping to find Laylatul Qadr, trying to emulate the traditions of the Prophet Muhammad. They fast during the day and study the Quran and pray during the night. The Prophet Muhammad used to do the same. In fact, according to his wife, he would tighten his belt and pray all night, and encouraged his family members to pray all night as well. (Bukhari, Sahih Bukhari, Volume 3, Book 32, Number 241)

  

“Fuvahmulah City ” Konkahala zamaaney City eh ?


ދުނިޔެ ދައްކާ ހަޤީގަތަކީ 21 ވަނަ ޤަރުނުގައި ގައިމް ކުރާ ޒަމާނީ ސިޓީއެއްގައި، ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަށް ގާއިމްކުރުމާއި އެކު ވަޒީފާތަށް ވާންޖެހޭނީ އިތުރެވެ. އެހެންނަމަވެސް ފުވައްމުލައް ސިޓީއަކަށް ބަދަލުކުރުމާއި އެކު ހެން ފުވައްމުލަކު ރައްޔިތުންނަށް ގެއްލެމުންދިޔައީ ވަޒީފާތަކެވެ.

ނުވީތާކަށް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ. ހުރިހާ ބާރުތަކެއް  ވަނީ ހަނިކުރައްވައި،އެބާރުތަށް ސަރުކާރުގެ ބާރުގެދަށަ ވަނީ ގެނެސްފައެވެ. 

މިއީ އެއްކަލަ ޒަމާންވީ ކަތީބީ ނިޒާމު ނޫންބާ؟